Laiškų lietuviams” konkursas

     Šiam 34-ajam “Laiškų lietuviams” konkursui pasiūlytos keturios temos: 1. Atlaidumas, 2. Į ką kreipti dėmesį kuriant šeimą, 3. Kaip sucementuoti šeimą, kad nesuirtų, 4. Dabartinio mūsų jaunimo charakteristika.

     Bus dvi konkursantų grupės: 1. Suaugusieji, 2. Jaunimas. Jaunimo grupei priklauso moksleiviai ir studentai. Baigusieji aukštąjį mokslą arba sukūrusieji šeimą, nežiūrint jų amžiaus, priklauso suaugusiųjų grupei. Jaunimas turi pažymėti, kad rašinys skiriamas jaunimo grupei. Jei nebus pažymėta, rašinį dėsime į suaugusiųjų grupę, kur bus griežtesni reikalavimai.

     Suaugusiųjų rašiniai turi būti maždaug 4-9 mašinėle rašytų puslapių, o jaunimo — bent 2-3 mašinėle rašytų puslapių, bet gali būti ir ilgesni. Pasirašoma slapyvardžiu, o tikroji pavardė, adresas ir telefonas įdedama į atskirą vokelį, kuris užlipdomas ir įdedamas į voką kartu su straipsniu. Ant vokelio užrašomas tik slapyvardis. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1993 metų kovo mėn. 1 dienos. Vėliau atsiųstieji nebus priimami į konkursą.

     Tad jau laikas rašyti ir siųsti redakcijai. Premijoms turime apie pusantro tūkstančio dolerių. Premijų skaičių ir didumą nuspręs konkurso vertinimo komisija, kuri bus pasikelbta vėliau.

     Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams” rėmėjams

Po 20 dol. aukojo: M. Ostrauskas, L. Bajorūnas, S. Pusvaškis.

Po 15 dol. aukojo: E. Ališauskienė, A. Januška, J. Petronis.

Po 10 dol. aukojo: Kun. J. Kluonius, S. Rudys, S. Jakubonis, J. Astas, J. Adomaitis, I. Nausėdas, M. Venckus, J. Plečkaitis, kun. I. Urbonas, J. Mališka, E. Šlekys, V. Gudaitis.

8 dol. aukojo M. Vaškevičius.

Po 5 dol. aukojo: S. Vėbras, M. Sušinskas, P. Rudėnas, I. Tamošaitis, B. Bužinskas, L. Vėlūnienė, S. Gerulaitis, T. Gleveckienė, M. Šatienė, J. Gliauda, M. Kriščiukaitis, A. Smigelskas, S. Riekutė, A.. Mikšys, P. Murauskas, J. Riauba, P. Skablauskas, A. Stankus, A. Garkūnas, A. Rūkas, A. Stonkus, N. Bikulčius, J. Andrulis, R. Kreivėnas, V. Kazlauskas, O. Krasauskas, A. Ledas, E. Jaskus, D. Regina, M. Spence.

Skaitykime “Gimtąją kalbą4

Visiems, kuriems rūpi išsaugoti lietuvybę, nepamiršti tėvų kalbos, padės “Gimtoji kalba” — mėnesinis lietuvių kalbos kultūros žurnalas. Redakcija žurnalą Jums siuntinės oro paštu, jei iki 1993 m. kovo 1 d. išsiusite 30 JAV dolerių (ar kitos valiutos pagal kursą) banko čekį (arba money order) ir savo adresą “Gimtosios kalbos” redakcijai (Z. Sierakausko 15, 2600 Vilnius).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.