■    Įvairiose Lietuvos vietovėse atstatomos arba naujai statomos bažnyčios bei koplyčios. Statoma nauja šventovė Akmenynuose, Marijampolės rajone; Kučiūnuose, Lazdijų rajone. Alytuje statoma didelė moderni šventovė. Dabar Alytuje yra apie 80.000 žmonių. Bažnyčią ten stato saleziečiai. Iš Brazilijos yra atvykęs ir Alytuje apsigyvenęs energingas kunigas Pr. Gavėnas, salezietis. Didelė bažnyčia statoma Aleksote, o Kryžiuose ir prie Dusios ežero Meteliuose statomos koplyčios. Atstatoma Pažėrų šventovė.

■    Lietuvoje išeina arti 20 erotinio ir pornografinio pobūdžio periodinių leidinių. Vyskupų konferencija prašė nepatvirtinti tuos leidinius tvarkančių nuostatų, kurie paliktų daug laisvės pornografijai.

■    Lenkijoje pertvarkytos vyskupijos, siekiant, kad vyskupijos plotas neprašoktų 10.000 kv. kilometrų, o gyventojų nebūtų daugiau kaip milijonas. Dabar Lenkijoje bus 40 vyskupijų ir 13 bažnytinių provincijų.

■    Frankfurto prie Maino aerouoste kapelionas ne tik laiko Mišias, kartais su keliais pravažiuojančiais kunigais, bet ir klauso išpažinčių, krikštija ir tuokia keleivius.

■    Tarptautinė ekumeninė jaunimo stovykla Girėnuose, suorganizuota tėvų pranciškonų, sutraukė daugiau kaip 500 jaunuolių iš Rusijos, Kazachstano, Prancūzijos ir kitų vietų. Vadovavo kun. A. Kungys, OFM.

■    Lietuvos šeši jaunuoliai, priklausą evangelizacijos sąjūdžiui, baigė specialius kursus ir atliko praktiką, pasiryžę Lietuvoje vesti kursus ir rekolekcijas, ruošiant jaunimą šv. Tėvo atsilankymui.

■    Brazilijos mieste Campos de Jordao rugsėjo pabaigoje įvyko Tarptautinės katalikų spaudos unijos suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 600 katalikų žurnalistų iš viso pasaulio. Lietuvai atstovavo “Naujojo židinio”, “Apžvalgos” ir “Lietuvos aido” bendradarbis Egidijus Bareikis. Jo paskaita apie besikeičiančias Europos struktūras buvo apdovanota premija.

■    Izraelis pagerbė kataliką diplomatą Guelfo Zamboni, 95 m., kuris, išduodamas netikrus pasus, išgelbėjo apie 280 Graikijos žydų nacių siautėjimo metu.

■    Lietuvoje antikvarinių kūrinių varžytinių “Viktorija” lapkričio 14 d. Muzikinio teatro rūmuose trečdalis pajamų perduota Prisikėlimo bažnyčios atstatymo fondui.

■    Vilkaviškio katedros sienos jau baigiamos statyti. Karo metu apdaužytos Sintautų bažnyčios atnaujinimas sėkmingai organizuojamas.

■    Kaune, Fredoje, rugs. 22 d. atšventinta Šv. Elzbietos seserų kongregacijos koplyčia.

■    Lietuvoje rugs. 21-25 dienomis viešėjo Vokietijos vyskupų konferencijos delegacija: Miuncheno arkivyskupijos mokyklų referentas prel. Emst Blokl ir Bažnyčios švietimo centro Bonoje bendradarbis dr. Hans-Willi Winden. Jie aplankė

Vilniaus, Kauno, Marijampolės katechetinius centrus. Katekizacijos reikalais tarėsi su arkiv. A. Bačkiu. Paliko daug vertingos katechetinės medžiagos.

■    Tarptautinis kongresas tema “Šeima, gyvybė, sveikata” įvyko Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto salėje. Jį suorganizavo “Caritas” federacijos šeimos centras. Buvo svarstomi gyvybės išsaugojimo klausimai.

■    Panevėžio vyskupijoje praeitą vasarą buvo suorganizuota ateitininkų keliaujanti stovykla. Stovyklautojai aplankė skulpt. Zikaro tėviškę, meldėsi ateitininkų himno autoriaus kun. Žalvarnio pastatytoje bažnyčioje, prisijungus vokiečių katalikų jaunimo grupei, vyko į Zikaro muziejų. Paliukų kaime aplankė G. Žemkalnio-Landsbergio buveinę, aplankė Niurkonių koplyčią, pastatytą žuvusiems 1831 m. sukilėliams pagerbti. Pumpėnuose buvo vakarinės šv. Mišios, aukojamos vokiečių katalikų kunigo, keliavusio su jų jaunimu, koncelebruojant su Panevėžio ateitininkų dvasios vadovu kun. R. Gudeliu, SJ. Vakarą praleido pas kun. A. Lipniūno jauniausią seserį Jankauskienę. Aplankė kun. A. Lipniūno tėviškės namus. Čia dar yra išlikęs kryžius, pastatytas kun. Lipniūno prosenelių. Aplankė Mitkų sodybą, kur mirė knygnešys J. Bielinis. Prie jo kapo buvo aukotos šv. Mišios. Aplankė K. Bizausko kryžių, pasiekė Dovydų kaimą, kur gimė ir augo J. Lindė-Dobilas. Čia yra jo tėvų kapai ir atminimo lenta. Pakeliui kunigai savo kalbomis jaunimui įnešė daug dvasinio įkvėpimo.

■    Iš Lietuvos atvykusi, baigė Vasario 16 gimnaziją Gabrielė Žaidytė ir, gavusi brandos atestatą, pasiryžo Eichstato universitete studijuoti istoriją ir teologiją, o po to grįžti į Lietuvą.

■    Lietuvos ateitininkų stovyklose praeitą vasarą talkininkavo iš šiapus Atlanto nuvykusios: A. Aleksonytė, B. Bublienė, ses. Margarita, L. Mockutė, K. Motekaitis, R. Račkauskaitė, M. Bublytė, Marius, Rima ir Audrius Polikaičiai, N. Tijūnėlytė, K. Duchavičius, V. Vygantaitė.

■    Lietuvių religinė šalpa iš Niujorko į Lietuvą išsiuntė 12,5 tonų konteinerį su visokiausiais reikmenimis inkstams gydyti. Tai buvo Dialysist, Inc., firmos dovana. Šios firmos prezidentas yra Steve Livanavage — lietuvis Levanavičius iš Žemaitijos.

Juoz. Pr.