■    Kun. Hermanas Šulcas, salezietis, misionieriaująs Ruandoje, Afrikoje, liepos mėn. lankydamasis Lietuvoje, atvežė keletą savo globotinių juodukų, 18-24 m. amžiaus jaunuolių. Aplankė Lietuvos šv. J. Bosko saleziečių instituto vyr. direktorių kun. K. Juknevičių, Palemono parapijos kleboną, liepos 14 d. aukojo šv. Mišias prie Lazdynuose statomos Šv. Jono Bosko bažnyčios, atšventė 25 m. kunigystės jubiliejų. Po to dar po mėnesį išbuvo Vokietijoje ir Italijoje.

■    Marianapolio, Thompson, Ct, paruošiamojoje mokykloje rugpjūčio 8 d. buvo iškilmingai paminėta kun. Albino Gurklio ir kun. Albino Šeputos 50 m. kunigystės sukaktis. Kun. Jonas Petrauskas, jų kurso draugas, kunigu įšventintas tą pačią dieną, šią sukaktį atšventė rugpjūčio 22 d. Worcester, MA, kur šiuo metu jis vikarauja. Visi trys beveik visą savo gyvenimą praleido Marianapolyje, būdami tos mokyklos mokytojai, o pastarasis buvo ir direktorius.

■    Popiežius Jonas Paulius II rugpjūčio mėn. viduryje trečią kartą lankėsi JAV, šį kartą Denveryje, CO, kur dalyvavo Pasaulio jaunimo dienose, kuriose dalyvavo 186.000 jaunuolių iš daugiau kaip 70 tautų.

■    Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, Čikagos Marquette Parke, jau daug metų rugsėjo mėn. pradžioje ruošiami Šiluvos atlaidai, kurių metu būna savaitę trankąs dvasinis susikaupimas, dažniausiai vadovaujant svečiui kunigui. Šiais metais atlaidus vedė kun. Arvydas Liepa, svečias iš Lietuvos. Atlaidai užbaigiami iškilminga procesija.

■    Rugpjūčio 26 d. užbaigta vieno iš Vilniaus simbolių, Švč. M. Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, paveikslo restauravimas. Kun. A.K. Gutauskui pasiūlius, arkivysk. A.J. Bačkiui leidus, paveikslas buvo iš altoriaus išmontuotas. Per du mėnesius muziejaus restauracijos specialistai sugrąžino jam pirmykštę išvaizdą. Įsitikinta, kad paveikslas nutapytas pagal 17 a. pradžios Europos olandų-flamų tapybos tradicijas.

■    Prel. Vytautas Balčiūnas liepos 23 d. Putname, Matulaičio namų koplyčioje, atšventė 60 m. kunigystės jubiliejų. Lietuvoje buvo gimnazijų kapelionu ir Kauno kun. seminarijos dvasios tėvu. Jo auklėtinių tarpe tuo laiku buvo ir dabartinis Lietuvos kardinolas V. Sladkevičius. Išeivijoje 17 m. buvo dvasios tėvu Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje. Tuo laiku kolegijoje gyveno ir ruošėsi kunigystei dabartinis Vilniaus metropolitas arkivysk. A. J. Bačkis. Nuo 1963 m. gyvena JAV, Putname, redaguoja “Krikščionis gyvenime” knygų seriją, bendradarbiauja lietuviškoje spaudoje.

■    Akcinė bendrovė “Statyba” Kaišiadoryse stato Lietuvos katalikų bažnyčios spaustuvę. Statybos kaina — apie 1.000.000 dol. Rugpjūčio mėn. turėjo būti pradėtos montuoti spausdinimo mašinos.

■    Toronto lietuvių Prisikėlimo parapija įsipareigojo visus metus finansuoti 200 vargšų maitinimą Vilniaus arkivyskupijos “Betanijos” valgykloje.

■    Kun. Jonas C. Petrauskas, MIC, mokytojavęs Marianapolio Paruošiamojoje mokykloje ir buvęs jos direktorius dabartinis Šv. Kazimiero parapijos Worcester, Mass, klebono pavaduotojas, rugpjūčio mėn. atšventė 50 m. kunigystės jubiliejų.

■    Naujasis Katalikų Bažnyčios katekizmas iš prancūzų kalbos jau yra verčiamas į lietuvių k. Verčia Birutė Demkutė ir Palmira Čebelienė, redakcinius darbus koordinuoja prof. Faustas Jočys. Šis katekizmas jau yra pasirodęs Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje.

■    Kun. dr. Viktoras Butkus, buvęs Kauno kunigų seminarijos rektorius apie 20 m. sunkiaisiais bolševikų valdymo metais, mirė š.m. liepos 14 d. Kaune.

■    Marijampolėje liepos mėn. viduryje įvyko Vilkaviškio vyskupijos eucharistinis kongresas, tęsęsis kelias dienas. Jo dalyviai kartu meldėsi, skaitė Šv. Raštą, giedojo, klausė paskaitų, dalyvavo diskusijose. Šis kongresas, anot vysk. J. Žemaičio, turėjo padėti atsinaujinti dvasia, geriau pasirengti susitikimui su Šv. Tėvu, jaunimui grąžinti Kristų, o jaunimą Kristui.

■    Lito komitetas nutarė išleisti 10 litų monetą, skirtą įamžinti popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje. Vienoje pusėje popiežiaus atvaizdas, kitoje Vytis ir užrašas “Lietuva 10 litų”. Pagaminta 10.000 tokių monetų. Jos parduodamos Lietuvos banko nustatyta kaina.

■    Liepos mėn. JAV lankėsi Lietuvos evangelikų-liuteronų bažnyčios vyskupo padėjėjas kun. Jonas Kalvanas, jaun., su teol. stud. Kęstučiu Puloku. Jie dalyvavo St. Louis mieste įvykusiame seminare, kur susitiko su Amerikos evangelikų-liuteronų Bažnyčios dvasininkais ir susipažino su amerikietiškomis bažnytinėmis institucijomis. Jie taip pat aplankė lietuvių evangelikų-liuteronų Tėviškės ir Ziono parapijas Čikagoje.

■    Naujuoju t. marijonų Šv. Kazimiero provincijos provinciolu rugpjūčio 3 d. kapitulos metu Čikagoje buvo išrinktas kun. Donatas Petraitis. Jis gimęs Čikagoje, Aušros Vartų parapijoje. Kunigu įšventintas 1964 m. 1975 m. kun. D. Petraitis buvo išrinktas marijonų vienuolijos vicegenerolu ir nuo to laiko gyveno Romoje. Paskutiniuosius 9 metus jis buvo vyriausias marijonų vienuolijos vadas — generolas.

■    Čikagos Šv. Kryžiaus ligoninė trims Lietuvos ligoninėms per Mercy Lift pasiuntė 200.000 dol. vertės mediciniškos pagalbos — vaistų ir reikmenų.

Juoz. M.