Antanas Klimas

     Daugelį metų redaguodamas “Laiškus lietuviams”, kun. Juozas Vaišnys pastebėjo, kad lietuvių kalba mūsų išeivijos leidiniuose silpsta ir menkėja. Jis tuojau ėmėsi konkretaus darbo tai padėčiai pagerinti: jau 1970 metais įvedė Kalbos skyrelį į “Laiškus lietuviams”, kurį jis pats daugiausia ir prirašo. Kalbos patarėju buvo pasikvietęs prof. dr. Petrą Joniką.

     Kai 1973 metais buvo suorganizuotas Lituanistikos seminaras, kun. Vaišnys visuose 17 seminarų (1973-1991) dėstė lietuvių kalbos kultūros kursą, kuriame jis labai praktiškai ir sumaniai mokė lietuvių kalbos pagrindinius klausimus: rašybą, skyrybą, gramatiką, sintaksę ir žodžių vartojimą. Daug jo studentų šiuo metu dirba Lietuvoje, Amerikos Balse, lituanistinėse mokyklose, rašo spaudoje, mokytojauja, vadovauja stovykloms ir pan.

     1976 m. čia rašantysis surinko ir padaugino visus Kalbos skyrelius, pridėdamas jiems turinį ir rodyklę. Susidarė visiškai padorus Kalbos patarimų tomelis, kuriam vėliau dar porą kartų buvo pridėti vadinamieji “priedai” — ligi 1979 metų. Šie padauginti “Kalbos patarimai” buvo labai naudingi Lituanistikos seminarų studentams.

     1985 metais buvo išleista labai praktiška, naudinga ir reikalinga kun. Vaišnio knyga “Praktinė lietuvių kalbos vartosena”. Joje jis surinko ir pritaikė visas pagrindines taisykles apie lietuvių kalbos rašybą, skyrybą ir vartoseną, pridėdamas ir svarbiausių klaidų žodynėlį. Ši knyga ir dabar turėtų būti ant kiekvieno redaktoriaus, laikraštininko, mokytojo ir apskritai kalbos aistruolio bei mylėtojo stalo.

     Kun. Juozas Vaišnys taip pat ilgus metus dėstė lietuvių kalbos kultūrą ir panašius kursus Čikagos aukštesniojoje lituanistikos mokykloje (ČALM) bei Pedagoginiame lituanistikos institute. Keliolika kartų panašius kursus jis dėstė įvairiose skautų bei mokytojų stovyklose, kursuose, savaitėse.

     1991 metais VII Mokslo ir Kūrybos simpoziume Vilniuje jis skaitė labai įdomią paskaitą apie lietuvių kalbos kultūrą išeivijoje.

     Šiuo metu jau keli išeivijos lietuvių laikraščiai bei žurnalai turi kalbos skyrelius. Tai vis daugiausia kun. Vaišnio nuopelnas: “Drauge” kas penktadienį, red. kun. J. Vaišnys; “Pasaulio lietuvyje”, red. A. Klimas; “Ateityje”, red. D. Bindokienė; ir, žinoma, “Laiškuose lietuviams”, kur jau daugelį metų vis kelia lietuvių kalbos kultūrą kun. J. Vaišnys.

     Jo 50 metų kunigystės proga ir mes linkime jam, tiek daug nuveikusiam lietuvių kalbos kultūros baruose, ilgų ir sėkmingų metų, o mūsų “liaudžiai” — daugiau dėmesio kreipti į kalbos taisymus...

Daug Kun. Vaišnio studentų šiuo metu dirba Lietuvoje, Amerikos Balse, lituanistinėse mokyklose, rašo spaudoje, mokytojauja, vadovauja stovykloms ir pan.