JĖZAUS GYVENIMAS IR JO MOKSLAS, Evangelijos žodžiais atpasakotas. Spaudai paruošė kun. Antanas Liuima, SJ. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo akademija (Piazza della Pilotta 4,    Roma) 1992 m. Mažas formatas, 234 psl., kaina nepažymėta. Išleista prel. Juozo Prunskio fondo lėšomis.

    Šis tekstas buvo paruoštas jau prieš 25 metus, bet išleistas tik dabar, atsiradus mecenatui. Kristaus gyvenimas ir mokslas yra aprašytas keturiose evangelijose. Ten, žinoma, yra daug pasikartojimų, o čia jis atpasakotas ištisai, išrankiojant tekstus iš visų keturių evangelijų ir išleidžiant pasikartojimus. Naudotasi arkiv. J. Skvirecko Naujojo Testamento vertimu su vienu kitu kalbos pataisymu.

Kun. dr. S. Gruodis, SJ. ATSIMINIMAI. Išleido Jadvyga ir Petras Gruodžiai 1992 m. Čikagoje. 96 psl., kaina nepažymėta.

    Šie atsiminimai parašyti 1980 m. Balninkuose. Kun. S. Gruodis mirė 1990 m. lapkričio 1 d. Atsiminimai tikrai įdomūs ir įvairūs, kaip buvo įvairus ir kun. Gruodžio gyvenimas. Baigęs Voroneže lietuvišką gimnaziją, buvo pakviestas dėstyti lietuvių kalbą Ukmergės gimnazijoje, dalyvavo kovose su bolševikais, buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą 1920 metais.

    Prel. J. Maironis, dėstęs moralinę teologiją Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete, savo įpėdiniu kaip tik numatė kun. S.    Gruodį. Šioms pareigoms, žinoma, jis turėjo dar pasiruošti, tad išvyko į užsienį moralinės teologijos studijų ir ruošė tezę doktoratui. Jo disertacijos tema buvo “Negimusios gyvybės panaikinimas”. Profesoriaudamas Kaune, S. Gruodis susipažino su įvairiais lietuviais jėzuitais, ypač jam didelį įspūdį padarė Benediktas Andruška, SJ. Bet buvo įdomus jo nusistatymas jėzuitų atžvilgiu. Jis taip rašo: “Pasijutau vienas su savo bėdom. Ėmė varginti neramumai, skrupulingumas. Pradėjau nuoširdžiau melstis. Taip tęsėsi savaitė kita. Stoti į vienuolyną negalvojau, o jėzuitams jaučiau ypatingą antipatiją. Tačiau įvyko tai, ko aš nenorėjau.

    Bestudijuodamas fakulteto bibliotekoje, aš kaip tik apie tai ne vieną kartą ilgiau susimąsčiau ir po to pajutau nenugalimą norą stoti į vienuolyną — ir tai ne kur kitur, o kaip tik į Jėzaus Draugiją!” Šiuo klausimu tuoj jis kreipėsi į atitinkamą jėzuitų bei vyskupijos vadovybę ir gavo reikalingus leidimus. Labai įdomiai jis aprašo jėzuitų gyvenimą, studijas, papročius ir pan. Vėliau, kaip žinome, jis tampa net lietuvių jėzuitų provinciolu.

T. Juozas Kęstutis Butkus, OFM. DIEVO ŽODIS. Pamokslai sekmadieniams ir šventėms (ciklas A). Kieti viršeliai, 202 psl. Galima gauti pas Tėvus Pranciškonus.

Stasys Daulius. KITUOSE KRAŠTUOSE. Kelionių aprašymai. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1993 m. Čikagoje. 382 psl., kaina 9 dol.

Česlovas Kavaliauskas. TRUMPAS TEOLOGIJOS ŽODYNAS. Žurnalo “Logos” leidinys 1992 m. Kieti viršeliai, 382 psl. Tiražas — 23.000 egzempliorių.

    Gal ne visi teologai su viskuo sutiks, bet kiekvienas ras naudingos informacijos apie tikėjimo tiesas bei svarbiausius teologinius terminus, išdėstytus alfabetine tvarka.

Rūta Kleva Vidžiūnienė. ROJAUS PAUKŠČIO GRĮŽIMAS. Romanas. Išleido Lietuvių jaunimo bendrija “Lituanica”. Viršelis A. Bagdono. 144 psl., tiražas — 10.000 egzempliorių.

Algimantas P. Taškūnas. LITHUANIA IN 1991. Įvairių autorių straipsnių rinkinys apie Lietuvą, ypač apie 1991 metų įvykius, kada Lietuva galutinai nusikratė komunistų jungo ir atgavo nepriklausomybę. Knyga parašyta anglų kalba, 160 psl., kaina 9,95 dol. Ją užsisakyti galima leidėjų adresu: Post Office Box 777, Sandy Bay, Tasmania, 7005, Australia.

CAGED-IN. A Photo Essay by Algimantas Kezys. Lietuviškai šios knygos pavadinimas galėtų būti “NARVE”. Čia yra įvairiausių nuotraukų, kur matome narve uždarytus kokius nors gyvūnus ir žmones. Bet žmonės dažniausiai patys save užsidaro narve.

    Pagal A. Kezio nuotraukų pobūdį ir pagal Zitos Sodeikienės poetiškus apibūdinimus knygos recenzentas Danas Lapkus (“Draugas”, Nr. 238) siūlo ją suskirstyti į penkis skyrius: laisvė ir baimė; svajonė ir ribos; tikrovės antspaudai; gyvenimas ir mirtis.

    Knyga didelio formato, elegantiškai išleista. Leidėjai: Galerija, 4317 S. Wisconsin Ave., Stickney IL, USA ir ETHNOS ’91, Žirmūnų 26-7, Vilnius, Lietuva. Viršelis Loretos Vaškus. Spaudė Questar Printing Co., Chicago, Il.

WATERSCAPES — VANDENYS. Pernai Čikagos Čiurlionio galerijoje buvo suruošta fotografijų paroda šia tema. Į šią knygą yra sudėta daugumas parodoje buvusių nuotraukų. Daugiausia jų yra iš Lietuvos, bet keli atstovai dalyvauja ir iš išeivijos. Knygą redagavo Algimantas Kezys. Išleido Budrio Lietuvių Foto Archyvas 1992 metais.

1993 METU KALENDORIUS, išleistas Algimanto Kezio ir išpuoštas jo paties meniškomis nuotraukomis.

Į LAISVĘ. Rezistencinės minties ir kultūros žurnalas. Nr. 114(151). Redaktorius — Juozas Baužys, 9240 Cliffside Ln, Orland Park, II 60462-7790. Administratorius — Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr„ Bakersfield, CA 93305. Šio numerio kaina 3,50 dol.

LITUANUS. Vol. 38, No. 4. Šį numerį redagavo Violeta Kelertienė. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629-2913.

■ JAV-se leidžiamas “Catholic Register” gruodžio 6 d. paskelbė, kad Lietuvos kardinolas V. Sladkevičius atmetė mintį, jog naujieji rinkimai sudaro pavojų komunizmui grįžti į Lietuvą. Jis mano, kad valstybės ir Bažnyčios santykiai pasiliks draugiški.