■    “Katalikų pasaulio” leidykla Lietuvoje šalia savo žurnalo ir “Naujojo židinio” yra suplanavusi 1993 m. išleisti: Lacrimos “Magnificat” (10.000),    A. Grauslio “Ieškau Tavo veido” (7.000),    Vatikano susirinkimo tris tomus (po 7.000), Pauliukės “Su seneliu gamtoje” (20. 000), Bažnyčios istorija (10.000), G. Beresnevičiaus “Religiotyra” (10.000), “Mūsų kūdikio krikštas” (100.000), S. Testamento pranašų raštai (20.000), N. Duc “Vaiko malda” (20.000),    A. Rubšio “Raktas į N. Testamentą” (10.000),    A. Venio “Žmogaus sūnus” (15.000), Popiežiaus apsilankymo proga bus išleista Mišių skaitiniai, kalendoriai ir kt.

■    Liet. katalikų mokslo akademija Vilniuje turi 9 tonas knygų, rankraščių ir kitokios panašios medžiagos, sukrautos Šv. Jono bažnyčios zakristijoje. Dabar akademija rengia Kroli knygos “Auf den Spuren Jesu” vertimą. Tekstas jau išverstas. Taip pat ruošiamasi išleisti vertimą knygos “Grosse Geheimnisee unseres Glaubens”. Tai vaizdžios nuostabių Dievo darbų meditacijos.

■    Petrapily buvo 18 katalikų bažnyčių. Komunistai visas pavertė sandėliais. Dabar ten veikia Liurdo katalikų bažnyčia, kurią aptarnauja pranciškonai, tarp jų ir vienas lietuvis iš Latvijos.

■    Palangos reabilitacinėje ligoninėje, kuri 10 metų buvo KGB sanatorija, 1992 m. buvo pašventinta koplyčia. Apeigas atliko kun. A. Dauknys, dalyvaujant vyriausiajam gydytojui ir jo pavaduotojui.

■ Jonas Paulius II, rugsėjo mėn. 4 d. atvykęs į Lietuvą, aplankys Aušros Vartus, šv. Kazimiero karstą, Šiluvą, Kryžių kalną, apie kurį popiežius sako: ‘Tauta, kuri su tokiu ištvermingumu ir pamaldumu keliauja į tą kalną pastatyti naują kryžių, tiki gyvenimu, tiki prisikėlimu”.

■    Į Albaniją vyksta pranciškonai iš Kroatijos padėti atsikurti ten komunistų sunaikintai jų vienuolijai.

■    Gruzijos vadovas E. Ševernadzė, buvęs Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministras, pasikrikštijo ir savo kambary laiko pasikabinęs Dievo Motinos ikoną.

■    Liet. katalikų mokslo akademijos narių Lietuvoje yra 443, o užsienyje — 230.

■    Renkant Lietuvos katalikų mokslo akademijos valdybą, daugiausia balsų gavo kun. Jonas Boruta, SJ. Pasiskirstant pareigomis, pirmininku tapo prof. Giedrius Uždavinys, o kun. J. Boruta — vicepirmininku.

■    Kauno technologijos universitetas 1992 m. lapkričio mėn. 5 d. minėjo 70 metų sukaktį. Ta proga universitetas įsigijo naują vėliavą su užrašu “Scientia, Ingenium Virtus” (Mokslas, Išradingumas, Dora). Vėliavą pašventino kun. R. Mikutavičius, savo kalboje linkėdamas, kad ši vėliava taptų akademinės vienybės, universitetinės šeimos garbės ženklu ir būtų humanistinių, altruistinių, krikščioniškų nuostatų įkvėpėja.

■    Praėjusių Kalėdų proga popiežius, prabildamas į visą pasaulį 54-iomis kalbomis, pabrėžė taikos reikalą Bosnijoje ir Hercogovinoje. Jonas Paulius II dabar yra 72 m. amžiaus, atšventęs 15 popiežiavimo metų.

■    Krikščionybės idealams ugdyti konkurse už knygą 2000 dol. premiją laimėjo Rita Vinciūnienė iš Kauno už veikalą “Sugrįžimo knyga”, kur aprašomi išgyvenimai atrandant Dievą ateistinėje aplinkoje. Už veiklos projektą 3.500 dol. premija paskirta Lietuvos ateitininkų federacijai. Vertinimo komisiją sudarė: kun. dr. V. Cukuras, sesuo Bernadeta, A. Lingertaitienė, E. Sužiedėlis ir M. Gimiuvienė.

Šios premijos bus duodamos kasmet. Mecenatas — prel. J. Prunskis. Premijų skyrimą tvarko Nek. Pradėtosios Mergelės Marijos seserų vienuolyno centras Putname.

■ Šiais metais sueina 100 metų nuo Kražių skerdynių, maskolių įvykdytų 1893 m. Istorikas L. Mulevičius Lietuvoje yra parašęs studijinę knygą “Kražių skerdynės”. Praėjusią vasarą etnologo V. Miliaus buvo suorganizuota etnologinė ekspedicija, kuri, pasiskirsčiusi grupėmis, tyrė Kražių apylinkės žmonių istoriją, etnologijos, kalbotyros, tautosakos duomenis, žmonių dvasinę ir medžiaginę kultūrą, papročius, tradicines dorovės normas. Tą Kražių praeities ir dabarties duomenų rinkimą organizuoja Lietuvių katalikų mokslo akademija.

■    Arkiv. A. Bačkis aplankė prezidento pareigas einantį A. Brazauską. Tarėsi apie popiežiaus apsilankymą Lietuvoje š.m. rugsėjo 3-7 d. Popiežius šiam apsilankymui rūpestingai ruošiasi, net mokydamasis lietuvių kalbos.

■    Rusijoje yra užregistruota 40 katalikų parapijų. Maskvoje yra 14 katalikų kunigų.

■    Maskvos katalikų vyskupas atsiuntė į JAV jėzuitą kun. K. Žilių, dirbusį Baltarusijoje, specializuotis, kaip kurti ir demonstruoti filmus. Jo rūpesčiu paruošti filmai bus rodomi Maskvos ir Petrapilio katalikų bažnyčiose.

■    Socialinės rūpybos tarybą Lietuvoje sudaro Lietuvos socialinės apsaugos ministerijos, Vyskupų konferencijos ir “Caritas” atstovai. Remiant JAV vyskupams finansais, universitetų dėstytojais, numatyta ruošti profesionalius socialinės pagalbos darbuotojus. Jau studijuoja 11 asmenų.

■    Lietuvoje statomos katalikų spaustuvės direktorius R. Aukščiūnas skelbia, kad spaustuvė visu pajėgumu galėsianti pradėti darbą 1994 m pradžioje.

■    Kompozitorė, Marijos aukštesniosios mokyklos muzikos mokytoja, sesuo Bernarda, Šv. Kazimiero kongregacijos narė, gruodžio 9 d. sulaukė 90 m. amžiaus.

■    Vilniuje prie radijo ir televizijos bokšto yra kryžių kalnelis pagerbti žuvusius kovotojus už Lietuvos laisvę, priešinantis sovietų daliniams, siekusiems užgniaužti Lietuvos veržimąsi į nepriklausomybę, taip pat ir nužudytiems Medininkuose. “Lietuvos aidas” paskelbė, kad piktadariai nuplėšė lenteles su Algimanto Kavoliuko ir Rolando Jankausko vardais. Lentelės buvo atrastos. Jos bus padėtos į šalia esantį nedidelį muziejų, o jų vietoje bus pritvirtintos naujos.

■    Kun. Ričardas Repšys, MIC, kurį laiką talkinęs marijonams Čikagoje, paskui pavadavęs susirgusį lietuvių kleboną Londone ir po to pavadavęs Vasario šešioliktosios kapelioną Vokietijoje, dabar paskirtas Marijampolės marijonų gimnazijos kapelionu.

■    Vilniaus universiteto ateitininkai vasarą buvo išvykę stovyklauti į centrinį Kaukazą, kalnų pašlaitėje.

■    Poetui Kaziui Bradūnui paskirta 1992 metų Lietuvos valstybinė premija. “Vagos” leidykla Lietuvoje išleido jo knygą “Duona ir druska”.

■    Vidurnakčio Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bei pamaldomis kitose Lietuvos bažnyčiose ir įvairiomis iškilmėmis š.m. sausio 13 d. buvo pagerbti 1991 m. sausio 13 d. komunistų tankais sutraiškyti ir kulkomis nukauti lietuviai, paaukojusieji savo gyvybes už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

■    Visiems seselių vienuolynams Lietuvoje ir visiems Lietuvos katalikų laikraščiams prel. J. Prunskis paskyrė stambesnes aukas, pavesdamas kun. L. Zarembai jas paskirstyti, o paramą Lietuvos katalikų mokykloms pavedė paskirstyti kun. A. Saulaičiui.

Juoz. Pr.