Gerbiamieji Leidėjai!

     Visuomet laukiami “Laiškai lietuviams”. Dabartiniu metu ypatingai įdomūs pasidarė, kai daug autorių prisidėjo iš Lietuvos. Būkit ištvermingi ir vieningi, kaip spaudos draudimo laikais. Mes jau esame pasenę ir daugiau nieko negalime padaryti, bet jaunieji turi daug galimybių visokiais būdais garsinti Lietuvos vardą po pasaulį. Ačiū Dievui už nepriklausomą Lietuvą. Mylėkim vieni kitus, būkime vieningi, atleiskim, priimkime kitus tokius, kokie jie yra, ir Dievas mums padės. Dieve, laimink mūsų tėvynę Lietuvą, siųsk Šv. Dvasią jos vadams, duok supratimo atleisti vienas kitam.

Su pagarba S. Čeponienė

•>>>

     “Laiškai lietuviams” yra labai įdomus žurnalas, ypač dabar kai straipsniai rašomi apsišvietusių pasauliečių. Aš, perskaičiusi jį, dalinuosi su kitais, ypač su Lietuvos žmonėmis. Linkiu Dievo palaimos jūsų labai prasmingam spaudos darbui.

Su pagarba Dana Čipkienė

•>>>

Senovės lietuviai   V. Petravičius

     Su šiuo žurnalu būtų labai sunku skirtis. Dievo palaima telydi jūsų darbus.

P. Abromaitienė

•>>>

     "Laiškai lietuviams” jau daug metų yra laukiami mūsų namuose. Su dideliu malonumu skaitau, linkėdama jums geros sveikatos už aukštos pagarbos vertą žurnalą, kuris suteikia daug malonumo skaitytojams.

Jadvyga Petronienė

Gerbiamoji Redakcija,

     Dėkoju Jums už gražų, įdomų žurnalą. Visi straipsniai įdomūs ir prasmingi, net ašarą išspaudžia. Daug metų skaitau šį žurnalą su savo šeima ir perduodu parapijos klebonui bei kitiems katalikams pasiskaityti. Man labai patinka “Trumpai” skyrius ir straipsniai apie Šv. Raštą. Šį žurnalą man prenumeruoja mano sesutė Julija Šaulienė, gyvenanti Čikagoje.

     Su Dievo palaima dirbkite ir toliau šį kilnų darbą.

Mok. Teresė Liškauskienė (Čekiškė)

• »»»»»»»

D. Gerb. Redaktoriau,

     Dėkoju už gražų leidinį. Jis visada įdomus ir dvasią keliantis. Ilgiausių ir sveikiausių metų Jums!

     Norėčiau paklausti, ar įmanoma paaiškinti "Laiškuose lietuviams”, kaip naudotis “Mišiolėliu”, nes sunku susigaudyti, kai keičias skaitymai. Būtų labai naudinga skaitymus sekti, nes ne visi skaitytojai aiškiai skaito. Mūsų šventovėje nedaug kas turi mišiolėlį, todėl klebonas nepaaiškina, nepasako, kuriame puslapyje yra skaitiniai. Ar galėtumėte mums padėti?

Jus gerbianti S. Skučienė

Gerbiamoji Ponia,

     Apie mišiolėlio vartojimą žurnale paaiškinti yra neįmanoma. Jūs turėtumėte asmeniškai susitikti su kokiu nors asmeniu, kuris sugebėtų paaiškinti, žinoma, turint po ranka ir mišiolėlį. Šią problemą galėtų išspręsti ir skaitytojai, kurie galėtų aiškiai pranešti, kuriame puslapyje yra atitinkami skaitiniai. Gaila, kad kai kuriose bažnyčiose gerai neveikia garsiakalbiai arba yra netinkami skaitytojai. Reikėtų parinkti skaitytojus, turinčius gerą balsą ir aiškią tarseną. Taip pat skaitytojai turėtų iš anksto pasiruošti. •>>>

Gerbiamieji,

     Esu labai patenkinta Jūsų redaguojamu žurnalu. Straipsniai yra daugiau pritaikinti paprastiems žmonėms, o ne filosofams. Ačiū!

A. Smailienė

•>>>

     “Laiškai lietuviams” yra mūsų labai mėgstamas žurnalas. Jame randame daug dvasinės atgaivos. Prašome nepavargti! Meldžiame Dievulį sveikatos redaktoriui.

Jūsų R. Ražauskienė

•>>>

     Žurnalas labai geras, įdomus ir mūsų skaitomas nuo pradžios iki paskutinio puslapio. Linkime Jums geros sveikatos ir ištvermės tokiam gražiam darbui.

V. Mikuckis

•>>>

Mielieji,

     “Laiškai lietuviams” dabar tokie įdomūs, kad, pradėjus skaityti, negali atsitraukti. Linkiu sėkmės!

B. Morkūnienė

<<<•>>>

REDAKCIJOS PASTABOS

     Viena skaitytoja klausia, kaip geriau užadresuoti laišką, siunčiamą redakcijai: ar siųsti redaktoriaus, ar "Laiškų lietuviams" vardu. Geriausia siųsti redaktoriaus vardu, bet galima rašyti ir "Laiškai lietuviams", tačiau šiuo atveju reikėtų pridėti Red. (Redakcijai), jeigu užrašoma tik "Laiškai lietuviams", tai laiškas gali nuklysti kitur ir tik vėliau pasiekti redakciją.

     Mums yra, be abejo, malonu, kai skaitytojai mūsų žurnalą pagiria, kai rašo, kad be jo būtų daug sunkiau gyventi, kai prašo, kad tik jo neperkeltume į Lietuvą, nes tokiu atveju jie liktų be jokio religinio žurnalo. Tačiau gali prireikti pasirinkti vieną iš šių dviejų galimybių: "Laiškus lietuviams" uždaryti, arba perkelti į Lietuvą, nes skaitytojų skaičius nuolat mažėja. Jau šių metų pirmame numeryje kreipėmės į skaitytojus, kad jie stengtųsi žurnalą paplatinti tarp savo pažįstamų arba užsakyti Lietuvoje gyvenantiems giminėms, draugams, pažįstamiems. Kai kurie į tą mūsų prašymą atsiliepė — vienas užsakė net penkiems asmenims į Lietuvą, kitas — keturiems. Jiems už tai labai dėkojame. Dar kartą kviečiame ir kitus pasekti šiais gražiais pavyzdžiais ir išgelbėti žurnalą nuo uždarymo. Seniau kartais Lietuvoje žmonės negaudavo jiems užsakyto žurnalo, bet dabar jau taip nepasitaiko — visi reguliariai gauna. Nors siuntinėjant į Lietuvą, išlaidos didesnės, bet mes prenumeratos kainos nekeliame — ir į Lietuvą tik 15 dol. metams. Tad tikrai nuoširdžiai kviečiame padaryti džiaugsmą savo pažįstamiems Lietuvoje ir išgelbėti "Laiškus lietuviams" nuo uždarymo ar iškėlimo kitur. Užsakyti galima bet kuriuo laiku.

     "Laiškuose lietuviams" paprastai būna tokia medžiaga, kuri nesensta, tad nebus jokio nuostolio skaitytojams, jeigu jie gaus žurnalą šiek tiek vėliau.

■    JAV vyskupai pasmerkė Jugoslavijos serbų vykdomus moterų prievartavimus ir žudymus Bosnijoje.

■    Rusijoje susidarė kovotojų prieš negimusių kūdikių žudymą sąjūdis, kurio vadovai kreipėsi į Vakaruose tokio sąjūdžio centrą ir gavo patarimų, spaudinių, vaizdajuosčių bei aparatų joms gaminti.