“Laiškų lietuviams” metinė šventė

     Š.m. gegužės mėn. 16 d. buvo suruošta tradicinė “Laiškų lietuviams” metinė šventė, kurios svarbiausias tikslas — konkurso premijų įteikimas laimėtojams. Iškilmės buvo pradėtos Mišiomis, kurias Jėzuitų koplyčioje aukojo redaktorius Juozas Vaišnys, SJ. Po Mišių visi sugužėjo į Jaunimo Centro didžiąją salę. Šventei vadovavo redakcijos narė Nijolė Užubalienė. Po savo trumpos įžanginės kalbos, nušvietusios “Laiškų lietuviams” kasmet organizuojamų konkursų reikšmę, ji pakvietė redaktorių vadovauti premijų įteikimo ceremonijoms.

     Redaktorius, pasveikinęs visus susirinkusius svečius, premijų laimėtojus, mecenatus ir šventės talkininkus, pateikė šiek tiek šių metų konkurso statistikos. Iš viso buvo atsiųsta 44 straipsniai: 40 iš Lietuvos ir 4 iš JAV. Konkurse buvo dvi dalyvių grupės: suaugusieji ir jaunimas. Suaugusieji atsiuntė 27 straipsnius, o jaunimas — 17. Dalyvavo 18 vyrų ir 25 moterys. Tiek suaugusiems, tiek jaunimui buvo nutarta duoti po penkias premijas. Suaugusiems: I — 200 dol., II — 150 dol., III — 100 dol., IV — 75 dol., V — 50 dol. Jaunimui: I — 100 dol., II — 80 dol., III —    60 dol., IV — 40 dol., V — 20 dol. Visų laimėtojų pavardės jau buvo paskelbtos birželio mėn. numeryje.

     Šių metų mecenatai buvo: 300 dol. — dr. Birutė Kasakaitienė; po 200 dol. — dr. Albina Prunskienė, Vanda Prunskienė, Ona Siliūnienė; 150 dol. — Stefanija Rudokienė; po 100 dol.

     —    Vaclovas ir Margarita Momkai, Barbora Morkūnienė, Jadvyga ir Bronius Jankauskai, Juozapas Steponaitis. Prel. Juozas Prunskis jau seniau yra davęs 3000 dol. įdėti į banką, kad kasmet konkursui būtų atitinkama suma iš gaunamų procentų.

     Ateinančiam konkursui jau aukojo: 300 dol. dr. Birutė Kasakaitienė; 100 dol. V. ir M. Momkai, A. Lauraitis, V. ir Br. Jankauskai. Visiems labai dėkojame, bet premijoms tų aukų dar neužteks, nes iš viso reikia apie pusantro tūkstančio dolerių. Tikimės, kad atsiras ir daugiau aukotojų.

     Julija Šaulienė ir prel. Juozas Prunskis pateikė gražią staigmeną: ponia Šaulienė surinko ir įteikė 30 prenumeratų “Caritas” darbuotojoms Lietuvoje, o prel. Prunskis įteikė 300 dol. užsakyti žurnalą dvidešimčiai asmenų. Tai tikrai malonus gestas. Jau ne kartą esame prašę, kad skaitytojai užsakytų “Laiškus lietuviams” mūsų tautiečiams Lietuvoje. Šis prašymas jau išgirstas ir įvykdytas, laukiame, kad ir kiti pasektų tokiu gražiu pavyzdžiu.

     Redaktorius J. Vaišnys, SJ, šiais metais švenčia savo kunigystės auksinį jubiliejų, jis buvo įšventintas kunigu Romoje 1943 m. liepos 10 dieną. Ponios jį pagerbė, gražiai pasveikindamos ir apjuosdamos tautiška juosta.

     Šventę šiais metais suruošė administratorė Aleksandra Likanderienė. Jai įvairiais darbais talkininkavo: R. Andrijauskienė, S. Endrijonienė, J. Ivašauskienė, P. Masilionienė, S. Plenienė, A. Ramanauskienė, N. Užubalienė, Z. Žilevičienė, E. Likanderis, K. Rožanskas. Meninę programą atliko Rasos Poskočimienės vadovaujama tautinių šokių grupė “Spindulys”. Vakarienę paruošė Ona Norvilienė. Visiems nuoširdžiai dėkojame.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.