■    Lietuvoje vis dažniau ir dažniau dingsta iš kapinių variniai kryžiai ar jų dalys, lupami nuo bažnyčių stogų variniai skardos lapai. Kovo 28 d. buvo nuniokotas Kryžių kalnas. Sulaikyti du jaunuoliai, kurie prisipažino sugadinę ten 6 kryžius. Pas juos rasta apie 50 kg vario ir žalvario metalų.

■    Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacinis centras pasirašė sutartį su RTV (Radijo ir televizijos valdyba), pagal kurią kiekvieną penktadienį bus transliuojama šio centro paruošta “Katalikų studija”, o sekmadieniais rodomos “Religijos valandėlės”.

■    Spaudos žiniomis “prapuolęs” Lietuvos nepriklausomybės atstatymo Kovo 11d. aktas “atsirado”. Pasirodo, jis buvo saugomas kardinolo V. Sladkevičiaus. Dabar šis aktas jau perduotas saugoti Valstybės archyvui.

■    Lietuvos vyskupų konferencija įpareigojo arkiv. J.A. Bačkį, vysk. S. Tamkevičių ir diak. G. Grušą spręsti techninius ir dvasinio pasirengimo klausimus, susijusius su popiežiaus apsilankymu Lietuvoje. Popiežius bus Vilniuje, Kaune, Kryžių kalne prie Šiaulių, Šiluvoje ir gal dar kai kuriose kitose vietose.

■    Vilniaus arkiv. J. A. Bačkio nuomone, beveik visi lietuviai esą apkrikštyti, tačiau praktikuojančių katalikų miestuose tėra vos 15%.

■    Gavėnios metu prel. Kazimieras Vasiliauskas, Vilniaus arkikatedros klebonas, pravedė rekolekcijas Toronto Prisikėlimo, Mississaugos Lietuvių kankinių ir kitose Kanados lietuvių parapijose.

■    Kovo 30 d. nežinomi vandalai bandė padegti Šv. Jurgio lietuvių bažnyčią Clevelande, paleidę pilnu greičiu į ją pavogtą automobilį, pakrautą statine benzino. Laimei, benzino statinė nesprogo.

■    Kun. Kazimieras Simaitis, buv. Šv. Antano parapijos Detroite klebonas, šį pavasarį grįžo nuolatiniam gyvenimui į Lietuvą.

■    Gavėniai baigiantis, trijose Čikagos ir apyl. bažnyčiose buvo surengti religiniai koncertai. Kovo 28 d. Šv. Andriejaus bažnyčioje (Calumet City) tos bažnyčios ir Lietuvos vyčių chorai, vadovaujami muz. F. Strolios, o Verbų sekmadienį, balandžio 4 d., Švč. M. M. Gimimo par. choras, vad. muz. A. Lino, surengė religinius koncertus su solistais ir instrumentalistais. Tą pačią Verbų dieną liet. evang. liuteronų “Tėviškės” parapijos choras, vad. muz. R. Šoko, surengė Giesmių vakarą. “Tėviškės” parapija turi panašių koncertų seniausią tradiciją.

■    Prel. dr. Simonas Morkūnas, buv. Prisikėlimo parapijos Kaune vikaras ir Šv. Vincento Pauliečio draugijos skyriaus pirm., uolus labdarybės veikėjas, ilgametis Sioux City, Iowa, klebonas, šiais metais atšventė 91 m. amžiaus ir 60 m. kunigystės sukaktis.

■    Telšiuose, Respublikos g. 18, atidarytas katalikiškas knygynas. Jame prekiaujama periodine spauda, maldaknygėmis, katekizmais, knygomis, įvairiais bažnytiniais reikmenimis, paveikslais.

■    Naujasis katalikų katekizmas, pasirodęs 1992 m. gale, dabar verčiamas į keletą pagrindinių kalbų, turi 4 dalis. Pirmojoje dėstomos tikėjimo tiesos, remiantis “Tikėjimo išpažinimo” tekstu; antroji svarsto Bažnyčios struktūras ir funkcijas, nagrinėdama septynis sakramentus; trečioji -dekalogu pagrindžiamas moralinis mokymas; ketvirtoji svarsto maldą, remiantis “Tėve mūsų”.

■    Pasaulio jaunimo dienos bus 1993 m. rugpjūčio 11-15 d. Denveryje, Colorado. Manoma, kad dalyvaus apie 100.000 jaunimo iš viso pasaulio. Iš Lietuvos tikimasi sulaukti apie 30. JAV lietuvių delegaciją organizuoja sės. Ignė. Dalyvaus ir lietuvių vysk. išeivijos reikalams P. Baltakis. Kulminacinis iškilmių punktas — pop. Jono Pauliaus apsilankymas tose dienose.

Juoz M.