Naujas dirigentas diriguoja orkestrui. Kai pradeda groti, jis vėl sustabdo orkestrą ir liepia groti iš pradžios. Tada atsistoja pirmasis smuikininkas ir sako:

     —    Leisk mums groti toliau be sustabdymų, jeigu dar kartą sustabdysi, mes pradėsime groti taip, kaip pats diriguoji.

∆ ∆ ∆

     Vienas bankininkas susipažino su panele D. Pradėjęs su ja draugauti, sumanė ją vesti, bet ne daug ką apie ją žinodamas, kreipėsi į vieną privačią žinių agentūrą, prašydamas platesnių informacijų apie panelę D. Gavo tokį atsakymą: “Panelė D. kilusi iš labai garbingos šeimos, gyvena labai padoriai, laikosi visų doros taisyklių, tik... paskutines kelias savaites ėmė draugauti su vienu bankininku, kurio praeitis labai tamsi...”

∆ ∆ ∆

     Du vokiečiai, atvykę į Ameriką, temokėdami angliškai tik keletą žodžių, nuėjo į barą.

     —    Bartender! Two Martinis! — užsako Hansas ir pakelia du pirštus, kad būtų visai aišku.

     —    Dry? — paklausė baro tarnautojas.

     —    No! — sušuko Hansas. — Zwei!

∆ ∆ ∆

     —    Atsiprašau, ponia, gal galėtumėte nusiimti skrybėlę. Aš sumokėjau už bilietą du dolerius ir noriu pamatyti filmą.

     —    Atleisk, gerbiamasis, aš užmokėjau už skrybėlę 10 dolerių ir noriu, kad ją kiti pamatytų.

∆ ∆ ∆

     Moteriškė gavo raštelį, kuriame buvo pasakyta, kad ji sutartoje vietoje paliktų tūkstantį dolerių. Jeigu ji nesutiktų, tai grasinama pavogti jos vyrą. Moteriškė parašė tokį atsakymą:

     —    Tūkstančio dolerių aš neturiu, bet tikiuosi, vaikinai, kad jūs savo žodžio laikysitės.

∆ ∆ ∆

     Profesorius įrašė lentoje HNO formulę. Pamatęs snaudžiantį studentą, klausia:

     —    Kas tai per formulė?

     —    Tuoj... — sako studentas. — Va, turiu ant galo liežuvio.

     —    Tai greičiau išspjauk, — sako profesorius, — nes tai azoto rūgštis.

∆ ∆ ∆

     Vienas kunigas labai mėgdavo kortas. Vieną vakarą lošė iki ryto ir, įsikišęs į rankovę kortas, išėjo sakyti pamokslo. Jam sakant pamokslą ir mosuojant rankomis, iškrito iš rankovės kortos ir pradėjo byrėti bažnyčion. Tada kunigas greitai susigriebė ir sako:

     —    Ir jūs lėksite pragaran, kaip šitos kortos, jei netikėsite Dievu.