religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1993 / L1EPA-RUGP. / JULY-AUGUST / VOL. XLIV, NO. 7-8

PADĖKIME SAVO VAIKAMS ĮSIMYLĖTI

217

 Danutė Bindokienė

“IR ATLEISK MUMS MŪSŲ KALTES...”

220

 Aldona Kamantienė

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

225

 Jonas Lauriūnas, SJ

TRUPUTIS FILOSOFIJOS APIE KUNIGĄ

227

 V. Bagdanavičius, MIC

GYVENIMAS BENDRUOMENĖJE

231

 Chiara Lubich

EVANGELIJA — GEROJI NAUJIENA LIETUVAI

232

 Ses. Apolonija Andzevičiūtė

VANDUO — KIENO MALŪNUI?

236

 Alfredas Guščius

PAJŪRIO PASAKOS

238

 Lacrima

PORA ŽODŽIŲ APIE ŽMONIŠKUMĄ

239

 Kazimieras J. Ambrasas, SJ

DABARTINIO MŪSŲ JAUNIMO CHARAKTERISTIKA

241

 Vita Narauskaitė

KNYGOS

243

 Red.

TĖVYNĖJE

244

 Marija A. Jurkutė

TAISYKLINGAI AIŠKINKIME TIKĖJIMO DALYKUS

249

 Antanė Kučinskaitė

ŠYPSULIAI

251

 Red.

TRUMPAI

252

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Martyno Vidzbelio nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” metinės šventės. Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės — dail. Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.
Apdaila — Teresės Bogutienės.
Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.