■    Clevelando Šv. Jurgio parapija adoptavo Panevėžio katedros parapiją Lietuvoje. Užmegzti ryšiai su tos parapijos klebonu prel. J. Antanavičium, renkami mokykliniai reikmenys šios parapijos vaikams.

■    Regina Brazaitienė, Dievo Motinos parapijos vargonininkė Clevelande, buvo pagerbta 50 metų vargonininkavimo sukakties proga.

■    Kun. Rapolas Krasauskas, Alkos vicepirmininkas, siunčia šio archyvo pertekliaus knygas į Lietuvos bibliotekas, muziejus, kunigų seminarijas, vyskupijų bibliotekas ir šiaip mokslo žmonėms.

■    Kaune posėdžiavo popiežiaus apsilankymo organizacinė komisija. Posėdyje dalyvavo miesto meras Arimantas Račkauskas, Kauno vysk. augz. Sigitas Tamkevičius ir daugybė pareigūnų iš savivaldybės ir arkivyskupijos pusės. Nutarta steigti Popiežiaus apsilankymo Kaune fondą, ieškant rėmėjų.

■    “Caritas” draugija Lietuvoje turi 7 vaistines, po vieną visose šešiose vyskupijose (Vilniaus, Kaišiadorių, Panevėžio, Kauno Vilkaviškio ir Telšių) ir vieną papildomą Klaipėdoje. Gauti vaistai paskirstomi pagal gyventojų procentą.

■    Mažėja krikščionių skaičius islamiškose šalyse. Pirmasis skaičius rodo krikščionių procentą šio šimtmečio pradžioje, antrasis — dabar: Turkijoje 32 - 1, Irane 15 - 2, Irake 35 - 5, Jeruzalėje 20 - 3, Sirijoj 40 - 10, Jordane ir Palestinoj 25 -4, Egipte 10 - 7, Libane 70 - 30.

■    Vilniaus pedagoginio universiteto senato posėdyje pritarta universiteto ir Vilniaus arkivyskupijos kurijos sutarties projektui, pagal kurį numatoma nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. Istorijos fakultete įsteigti tikybos katedrą, kurioje bus rengiami tikybos mokytojai vidurinėms mokykloms.

■    Agostino A. Bono, Catholic News Service vadovas, penkiolika kartų lydėjęs popiežių užsienio kelionėse, atvykęs į Vilnių, susitiko su popiežiaus apsilankymo Lietuvoje komitetu, Lietuvos Seimo ir Užsienio reikalų ministerijos atstovais. Jis mano, kad popiežiaus vizito metu Lietuvoje gali būti apie 3000 užsienio žurnalistų.

■    Minint Dariaus Girėno skrydžio 60 m. sukaktį, vienas iš Kauno aerodromų (Kaune ar Karmėlavoje) bus pavadintas šių lakūnų vardu.

■    Popiežiaus apsilankymo Lietuvoje komiteto žiniomis, yra parengta filmų, kurie bus rodomi sekmadienių popietėmis iki pop. vizito pradžios, supažindinant žmones su Šv. Tėvo asmenybe ir darbais.

■    Kun. Bruno Kruzas, buv. Brooklyno Šv. Jurgio parap. klebonas, dabar gyvenąs Apreiškimo par. klebonijoje, šį pavasarį atšventė 55 m. kunigystės jubiliejų..

JUOZ. M.

■    Lietuvos Vyriausybės komisijos popiežiaus vizitui į Lietuvą vadovu patvirtintas min. pirm. A. Sleževičius. Komisijos nuomone, naujųjų mokslo metų pradžią reikėtų atidėti iki popiežiaus vizito pabaigos, nes miestuose, kur jis lankysis, reikia patalpų svečiams apgyvendinti. Be to, norima ir jaunimui sudaryti sąlygas dalyvauti popiežiaus sutikimo renginiuose.

■    Paskutinėmis žiniomis, popiežiaus Jono Pauliaus II lėktuvas nusileis Vilniuje rugsėjo 4 d., šeštadienį, 3 val. p.p. Popiežių lydės 53 Vatikane akredituoti žurnalistai. Popiežių pasitiks valstybės protokolo vadovas, kard. V. Sladkevičius, popiežiaus nuncijus Lietuvoje, Respublikos prezidentas ir kiti aukšti pareigūnai bei minios žmonių.