Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S J

Ar geras pasakymas "padidintas kraujospūdis"?

     Gal jis geras gali būti tik dėl to, kad gerai išverstas iš rusų kalbos — povišenoje davlenije. Mes galime apsieiti be tokių rusicizmų ir vartoti lietuvišką terminą — padidėjęs kraujospūdisarba pakilęs kraujospūdis.Juk jo niekas kitas nedidina ir nekelia, jis pats pa-didėja ar pakyla, žinoma, dažnai dėl paties žmogaus kaltės.

Gestas ar žestas?

     Vartokime žodį gestas.Kalbininkas Aleksas Girdenis “Gimtojoje kalboje” (1993, Nr. 2) aiškina, kad šis tarptautinis žodis yra seniai prigijęs. Jis tiesiogiai kildintinas iš lot. gestus “mostas, kūno judesys ar padėtis”. Žestaskartais pasakomas, nusižiūrėjus į rusus, kurie savo žestyra gavę iš prancūzų geste(tariamas žest). Mūsų klasikinės indoeuropietiškos sandaros kalbai, be jokios abejonės, geriau tinka gestas, paimtas iš pirminio šaltinio. Be abejo, ir prancūzų gesteyra paimtas iš lotynų gestus.

Koledžas ar kolegija?

     Kalbininkas Girdenis kategoriškai teigia, kad smarkiai plintantį koledžąturėtume kuo greičiau pakeisti senas gyvas tradicijas tebeturinčia kolegija(iš lot. collegium) “draugija, bendrija”, kurio palikuonys yra angl. college, pranc. college.A. Girdenis pabrėžia, kad antikinės formos terminai beveik visada daug geriau įauga į žodžių darybos sistemą, tam tikras jos paradigmas, negu žodžiai, neapdairiai imami iš naujųjų kalbų, pvz., kolegija siejasi su kolega, kolegialumu, o tokių sąsajų koledžui ir labai norėdami nerastume.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas(Vilnius, 1972) žodį “kolegija” taip apibūdina: grupė asmenų, sudarančių kurį nors administracijos, valdymo ar patariamąjį organą. Vakaruose ir carinėje Rusijojekai kurių mokyklų pavadinimas.

     Tai labai aišku — sovietinėje Rusijoje buvo vengiama sekti Vakarais ar carine Rusija, užtat pradėjo vartoti anglišką koledžą, iš rusų jį pasiėmė ir mūsų tautiečiai Lietuvoje, o iš jų — ir išeivijos lietuviai studentai bei profesoriai.

     Jie aiškina, kad mokslo įstaigai kolegijos vardas netinka, nes, kaip minėjome apibūdinimą žodyne, kolegija yra “grupė asmenų, sudarančių kurį nors administracijos valdymo ar patariamąjį organą”. Bet argi mes nežinome, kad daug yra žodžių, kurie turi ne vieną, o daugiau reikšmių? Tad mes tikrai galėtume ir turėtume išsiversti be to gramozdiško “koledžo”.

Ar vartotinas posakis "prie progos"?

     Jo vartoti nereikėtų, nors šią prielinksnio konstrukciją pamėgę daug miestiečių. Tai ver-talas, visai nebūdingas senesniems tarmiškai kalbantiems žmonėms. O pakeisti šį nuolat girdimą pasakymą galima labai įvairiai. Vietoj prie progos (užeisiu, paaiškinsiu, padarysiu...) galima sakyti kai bus proga, kokia nors proga, radęs progą, pasitaikius progai, kitą kartą (sykį), kada nors... Turėdami tiek gero pasirinkimo, šio vertalo kuo greičiau atsisakykime. (Jonas Šukys)

Nuostatai ir įstatai

     Nuostataiir įstatai yra tam tikrų raštvedyboje vartojamų dokumentų pavadinimai. Kuo gi tie dokumentai vienas nuo kito skiriasi? Nuostatai — tai dokumentas, kuris nustato įstaigos, įmonės, organizacijos darbo ar kurios nors specifiškos veiklos srities tvarkymo taisykles: Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatai; Rinkimų nuostatai; Geležinkelių nuostatai.

     Įstataisvadinamas dokumentas, kuriame nusakoma įstaigos, įmonės ar organizacijos struktūra, funkcijos, teisės, pareigos ir pan.: Vidurinės mokyklos įstatai; Akcinės bendrovės įstatai; Lietuvių kalbos draugijos įstatai.

     Aukštesnio rango institucijų atitinkami dokumentai paprastai turi tarptautinius pavadinimus — nuostatai vadinami reglamentu, įstatai — statutu: Seimo reglamentas; Vilniaus universiteto statutas. (Elena Oginskienė)

■    Lietuvoje popiežių žadama sutikti, nuskaidrinus sielą muzika. Per du vasaros mėnesius penkiolikoje Lietuvos bažnyčių pamaldas lydės muzika. Senųjų ir šiuolaikinių autorių kūrinius gros penkiolika vargonininkų, jiems talkins smuikininkai, fleitistai, solistai ir chorai.

■    Kun. Juozas Vaišnys, SJ, ilgametis "Laiškų lietuviams" redaktorius, liepos mėn. šventė 50 m. kunigystės jubiliejų.

■    Šv. Kazimiero seserų kongregacija, įsteigta Kazimieros Kaupaitės, Juditos Dvaranauskaitės ir Antaninos Unguraitytės, pradžioje globotos kun. Antano Savukyno, šiais metais atšventė 85 m. sukaktį. Čikagos Marquette Parką puošia jų motiniškas namas, Šv. Kryžiaus ligoninė ir Marijos aukštesnioji mokykla. Seselės dirba ir tebedirbs daugelio lietuvių parapijų pradžios mokyklose. Neseniai buvo baigtas rinkimas duomenų, liudijimų ir dokumentų, siekiant, kad kongregacijos įkūrėja Motina Marija (Kaupaitė) būtų paskelbta palaimintąja. Dokumentus į Romą nuvežė kun. Jonas Kuzinskas, Švč. M.M. Marijos Gimimo parapijos klebonas.

■    Gegužės mėn. Belgijoje mirė benediktinė sesuo Liucija Mačernytė, 86 metų, kilusi iš Žemaitijos.

■    Žymesni katalikiški laikraščiai, šiuo metu leidžiami Lietuvoje, yra savaitinis "Naujasis dienovidis", "XXI amžius", ir mėnesiniai "Katalikų pasaulis", "Naujasis židinys - Aidai", "Caritas".