Kun. KJ. AMBRASAS, SI

     Eidamas 73 metus, kovo 27-ąją Romoje mirė jėzuitas kunigas Vincentas Pupinis, gimęs 1920 m. liepos 18 d. (taigi vienmetis su popiežium Jonu Paulium II ir su mūsų kardinolu Vincentu Sladkevičium), Gataučių kaime, Linkuvos parapijoje, kurią velionis labai dažnai prisimindavo, ką nors apie ją suradęs, vis pagarsindavo.

Antanas Saulaitis, SJ, ir Vincentas Pupinis, SJ, Russicum valgykloje.

     Jėzuitas kunigas Vincentas Pupinis atvyko į Romą 1945 metais rugpjūčio mėnesį, vos tik po antro Pasaulinio karo pabaigos. Karo sūkuriuose susipažinęs su jaunais rusais, atvežtais darbams į Vokietiją, ir matydamas, kad jie Kristaus mokslo visai nepažįsta, nors ir nepriešingi religijai, pajuto norą rengtis apaštalavimui Rusijoje. Dėl to, karui pasibaigus ir vyresniesiems leidus, prisidėjo prie būrelio jaunų jėzuitų, besirengiančių darbui su rusais. Išmokęs Rytų Bažnyčios apeigas ir liturginę slavų kalbą, 1947 metų liepos 1-ąją dieną buvo įšventintas kunigu. Dirbo popiežinėje Rusų kolegijoje, paskui rūpinosi į vargą patekusių rusų šelpimu.

     1953-1958 metais tėvas Pupinis buvo rusų ir lietuvių "pabėgėlių kunigas" Austrijoje: gyveno Salcburge ir Vienoje, bet dažnai lankė ir kitas vietoves, kur buvo įrengtos stovyklos.

     Grįžęs į Romą, kelerius metus rūpinosi Rusų kolegijos namų reikalais, o 1964 metais buvo pasiųstas į Braziliją, kur Rytų apeigų jėzuitai buvo įrengę bažnyčią ir nedidelį bendrabutį rusų berniukams, o seserys uršulietės — mergaitėms. Viena iš kunigo Pupino pareigų buvo lankyti šeimas ir rūpintis vaikais. Su kitu kunigu austru leido mėnesinį biuletenį rusų kalba. Kunigas Pupinas 15 metų redagavo šį biuletenį, kurio buvo išleista daugiau nei 200 numerių. Jis asmeniškai pažino kelis tūkstančius rusų. Kartais patalkininkaudavo lietuvių parapijoms.

     1980 metais vienuolijos vyresnieji pašaukė jį į Romą vadovauti Vatikano radijo rusų skyriui, o nuo 1988 metų — lietuvių redakcijai. Daugel metų kun. Vincentas Pupinis nesiliovė rašęs įvairių religinių straipsnių, surinkęs gausią medžiagą apie Rusijos stačiatikių bažnyčias, sudaręs nemažą jų kartoteką. Taip pat rūpestingai ėjo Rusų kolegijos ekonomo pareigas.

     Kun. Vincento Pupinio laidotuvių pamaldos buvo Rytų apeigomis Rusų kolegijoje, iš kur velionio palaikai buvo nulydėti į Verano kapines, kur ilsisi jau nemaža Romoje gyvenusių ir dirbusių lietuvių.