Žurnalas “Laiškai lietuviams"

     skelbia konkursą parašyti straipsniui, imant temas iš 10 Dievo įsakymų. Bus dvi dalyvių grupės: suaugusieji ir jaunimas. Jaunimo grupei priklausys tik vidurinių ar kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Universitetų studentai jau bus skiriami suaugusiųjų grupei.

     Suaugusiųjų straipsniai turėtų būti maždaug 4-9 mašinėle rašytų puslapių, o jaunimo — bent 2-4 puslapių. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, o tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas įdedama į atskirą vokelį, ant kurio užrašomas tik slapyvardis, ir vokelis atsiunčiamas kartu su straipsniu.

     Suaugusiems skiriamos tokios premijos: I — 200, II — 150, III — 100, IV — 75, V — 50 dol. Jaunimui: I — 100, II — 80, III — 60-, IV — 40, V — 20 dol.

     Straipsniai turi pasiekti redakciją (2345 W. 56 th Street, Chicago, IL 60636, USA) ne vėliau kaip 1994 m. vasario 16 d.

     Primename, kad reikia laikytis nurodytų taisyklių ir parašyti straipsnį tik nurodyta tema (šį kartą bet kokia tema iš 10 įsakymą). Iš praktikos žinome, kad kai kurie parašo straipsnį bet kokia tema, nieko bendra neturinčia su nurodyta, ir siunčia konkursui. Tokie straipsniai, jeigu bus tinkami “Laiškams lietuviams”, galės būti spausdinami, bet į konkursą nebus priimami. Konkursui atsiųsti rašiniai tampa redakcijos nuosavybe.

     Dar kartą kreipiamės į mūsų tautiečius, suaugusius ir jaunimą, kad nebijotų dalyvauti konkurse, jeigu jie gyvena ne Lietuvoje. Jie mano, kad su dalyviais iš Lietuvos jiems bus neįmanoma konkuruoti. Tai didelė klaida ir bereikalinga baimė. Praėjusis konkursas parodė, kad toji konkurencija labai galima, tik reikia pasistengti. Be abejo, gyvenantieji Lietuvoje paprastai daro mažiau rašybos klaidų, bet tos klaidos mūsų negąsdina ir straipsnio vertės nenumažina, jeigu tik jis įdomiai parašytas ir gerai apgalvotas. Klaidas ištaisyti yra lengva. Praėjusiame konkurse buvo 44 dalyviai, iš kurių tik keturi gyvenantieji ne Lietuvoje. Iš tų keturių trys laimėjo premijas. Tad sėskite ir rašykite. Sėkmės !

***

     Svarbus administracijos pranešimas. Jeigu kuris pakeičia adresą, prašom tuoj pranešti administracijai. Taip pat praneškite administracijai, jeigu, pasibaigus prenumeratai, nusprendžiate daugiau žurnalo nebeskaityti. Jeigu nepranešate, mes jį siuntinėjame ir toliau. Kartais laikydavomės kitokios taktikos: pasibaigus prenumeratai ir jos neatnaujinus, žurnalo siuntinėjimą sustabdydavome. Bet gaudavome nemaža protesto laiškų. Žmonės skųsdavosi: “Nespėjau užsimokėti, ir jau sustabdote. Turėkite kantrybės — užmokėsiu”. Tos kantrybės mes turime, bet kai praeina vieni ir kiti metai, o balso negirdėti, tai tada pasiunčiame jau gerokai padidėjusią sąskaitą, kurią užmokėti jau yra sunkiau. Tad prašome mus suprasti ir nesunkinti administracijos darbo. Ačiū!

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.