■ Kun. Kazys Žąsytis, buv. Švėkšnos, dabar Mažeikių klebonas, parašė, o “Eldijos” leidykla 1993 m. išleido “Švėkšnos parapijos istoriją”.

■    Pašto ženklo, skirto popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui Lietuvoje, konkursą laimėjo Vilniaus dailės akademijos ketvirto kurso studentas Andrius Repšys. Keturiuose piešiniuose pavaizduotos vietos, kuriose lankysis popiežius: Aušros vartai, Kauno Santaka, Kryžių kalnas ir Šiluvos koplyčia. Visuose juose ir Jono Pauliaus II portretas. Šie pašto ženklai numatomi spausdinti Leipzige.

■    Šv. Stanislovo, šv. Elenos ir šv. Kazimiero statulos, puošusios Vilniaus katedros — bazilikos priekį, okupantų bolševikų nugriautos, dabar iš naujo liejamos V. Navicko, turėtų vėl papuošti katedros priekį prieš popiežiaus atvykimą.

■    Šių metų pradžioje Paryžiuje mirė Simon Szyszman, vilnietis karaimas, buv. Vytauto Didžiojo universiteto Kaune profesorius, tyrinėjęs Lietuvos karaimų tikėjimą ir istoriją.

■    Birželio mėn. Aniccia miestelyje, netoli Romos, įvyko Marijonų vienuolijos atstovų suvažiavimas, vadinamas kapitula. Amerikos Šv. Kazimiero provincijai atstovavo provinciolas kun. V. Rimšelis su keliais kitais kunigais vienuoliais, Lietuvai kun. Pr. Račiūnas, Lietuvos marijonų provinciolas. Šioje kapituloje šiemet dalyvavo septynios provincijos. Kapitula šaukiama kas šešeri metai, ir joje renkamas vyriausias vienuolijos vadovas.

■    Tilžėje, kuri dabar vadinama Sovietsku, bus statoma katalikų bažnyčia. Aikštelę, kur ši bažnyčia bus statoma, birželio mėn. pašventino Rusijos Europos dalies administratorius arkivysk. T. Kondrunewicz. Bažnyčios projekto konkursą laimėjo Kauno “Atikos” architektai G. Jurevičius ir St. Juška.

■    Kun. Leonas Zaremba, SJ, birželio mėn. sugrįžo iš Lietuvos į Pal. Jurgio Matulaičio misiją Lemonte, netoli Čikagos. Lietuvoje jis išbuvo metus laiko. Dabar vėl išvyko į Lietuvą.

■    JAV vyskupijose darbuojasi 11.000 nuolatinių diakonų. Jie vadovauja parapijų bendruomeniniam gyvenimui, lanko ligonines, kalėjimus, tvaiko bažnytines šalpos įstaigas.

■    Latvija šiuo metu turi arti trijų milijonų gyventojų. Katalikų yra apie pusę milijono. Yra dvi vyskupijos: Rygos ir Liepojos. Sielovadoje dirba 4 vyskupai, 175 kunigai ir apie 30 seselių vienuolių.

■    Kun. dr. Pranas Dauknys, kuris darbuojasi Melbourno, Australijoj, lietuvių sielovadoje, šį pavasarį atšventė 40 m. kunigystės sukaktį.

■    Kun. Albinas Martis-Martišiūnas, kilęs iš Lankeliškių par., Vilkaviškio vyskupijos, Amerikoje daugiausia dirbęs amerikiečių parapijose ir misijose West Virginijoje, šiais metais atšventė 50 m. kunigystės sukaktį.

■    Monsinjoro Vytauto Kazlausko iniciatyva Akvilių kaime, Marijampolės rajone, statomi našlaičių namai Jų statyba rūpinasi “Vaikų vilties” fondas. Šį fondą 10.000 dol. suma parėmė Lietuvos dukterų draugijos Los Angeles skyrius.

■    Eisenach mieste, Vokietijoje, buvo atžymėta katalikų ir liuteronų ekumeninio dialogo pradžios 25 m. sukaktis. Katalikams atstovavo kard.E. Cassidy, liuteronams — Pasaulinės liuteronų federacijos nariai.

Juoz. M.

■ Kaune jėzuitai apsigyveno prieš daugiau kaip 350 metų. 1642 m. T. Jėzuitų provinciolas kun. Fabricijus į Kauną atsiuntė 5 šios vienuolijos narius: du kunigus ir tris brolius Kojelavičius: Kazimierą, Petrų ir Albertą. Jie jėzuitams atidavė Kauno rinkoje buvusius savo namus su sklypu. Bažnyčios ir kitų pastatų statybą daug kartų sutrukdė karai ir gaisrai. Ir dabar, po ilgos okupacijos, bažnyčia ir kiti pastatai remontuojami, kuriasi gimnazija.