Mokytojas: Aš prausiuosi, tu prausiesi, jis, ji prausiasi. Koks čia laikas?

     Mokinys: Šeštadienio vakaras, pone mokytojau.

Jonukas atėjo su tėvu į Karo muziejų. Apžiūrėjęs eksponatus, vaikas prieina prie laisvės statulos ir klausia tėvų:

—    Tėte, kodėl pergalė vaizduojama moters statula?

—    Tu šitai suprasi, — atsakė tėvas, — kai užaugsi ir turėsi žmoną.

Vienas Amerikos senatorius teisina karo biudžetą:

—    Mūsų moterys daugiau išleidžia grožiui, negu valstybė kariuomenei.

Iš salės viena moteris atsišauna:

—    Bet mes ir pergalių daugiau pasiekiame!

Pirmojo pasaulinio karo metu Petrapilyje lietuvių buvo susitarta budėti, kad kalba būtų gryna. Jei kuris pavartodavo svetimos kalbos žodį, turėdavo įmesti 5 kapeikas į specialų “banką”, stovėjusį pabėgėlių komiteto valgykloje ant stalo. Visi drausmingi ir “nusikaltę” mokėdavo pabaudą. Surinkti pinigai buvo naudojami lietuvių pabėgėlių šalpai.

Vieną dieną atėjo Tumas-Vaižgantas. Jis išsiėmė penkrublinę, įgrūdo į “banką” ir tarė:

— Pane tego, man kitaip neišeina. Aš iš anksto užsimoku. Žinau, kad prasitarsiu, pane tego...

Žmona: Gėdykis grįžti namo taip vėlai ir dar girtas. Išauklėtas vyras taip nesielgia.

Vyras: o išauklėta moteris nesileidžia į kalbas naktį su girtu žmogumi!

Mirties bausmės įvykdymas nusikaltėliui buvo paskirtas kitos dienos rytą. Pasmerktasis buvo paklaustas, ar nenorėtų suvalgyti ką nors skanaus ir ypatingo per paskutinę vakarienę.

— Taip, — pažnabždėjo paklaustasis, — aš labai norėčiau paragauti grybų. Pirmiau niekada nedrįsau jų paliesti, nes bijojau nusinuodyti. Dabar jau man nesvarbu...

 

Artistei Rūtai Kilmonytei svečiuojantis Vilniuje, kažkas, manydamas, kad tai esanti naivi mergaitė, kuri į viską atsako “taip”, “puiku” ir pan., paklausė:

—    Sakykite, kodėl pas jus Amerikoje yra tiek kvailių?

Aplinkui stovėjusieji nutirpo dėl tokio klausimo, bet Rūta labai šaltai į tai atsakė:

—    Oh, yes! Aš manau dėl to, kad pas mus kvailius skaičiuoja, o pas jus ne...