Graži, turininga meno knyga

Autoportretas    O. Dokalskaitė

     Kartais ieškome pramogų, o tinkamų nerandame. Ar dažnas pagalvojame, kad vertinga knyga suteikia džiaugsmo ir poilsio? O taip yra...

     Prieš akis didelė knyga-albumas — spalvingu viršeliu: “Ona Dokalskaitė”. Šį pavasarį (1993 m.) pasirodžiusi — 200 psl., su 75 spalvotomis reprodukcijomis, — labai maloni paimt į rankas ir atskleisti — meno knyga. Kuo vertinga?

     Dailininkė Ona Dokalskaitė-Paškevičienė, gimusi ir augusi mokytojų šeimoje Nepriklausomos Lietuvos metu, mokėsi Panevėžio gimnazijoje (dail. Zikaro mokinė), paskui, našlei motinai persikėlus į Baltarusiją, Onutė lankė Vitebsko Meno technikumą kur ji gavo gerus profesinės dailės mokslo pagrindus iš senovinių (dar ne sovietinių) pedagogų. Motinai patekus į Sibirą, dviem jos mergaitėms teko vargti, bet sovietinė priespauda jų nesulaužė: Onutė subrendo į stiprią dailininkę, o jos sesuo Birute išaugo į teatro artistę.

     Ona Dokalskaitė, iš prigimties jautri, jausminga, besiilginti grožio ir meilės, iš tėvų — darbšti, ieškanti buity teigiamų momentų ir siekianti amžinų dvasinių vertybių, o iš senųjų dailės srities pedagogų išmokusi disciplinos, brendo-augo ir išaugo į dailininkę su polinkiais į romantizmą, į gamtos ir žmogaus charakterio (portretuose) vaizdavimą: o ilgesingą savo sielą ji išliedavo spalvingų peizažų bei natiurmortų piešime.

     Labai jaunai dailininkei teko dirbti redakcijos aktualijų meniniu vaizdavimu: Minske ji piešdavo šaržus dailininkų, poetų, rašytojų, aktorių... Dėl duonos ji buvo priversta dirbti ir kitokius darbus-darbelius, ne būtinai susijusius su tikruoju menu (bėgant nuo Sovietų — Lietuvoj, Vokietijoj, pradžioj Amerikoj); ir tik paskiausius 20-25 metus ji gali, vyro Mykolo, irgi dailininko, gelb-stima, atsidėti dailės tapybai; gali kurti laisvai, rinktis temas, spalvas, drobes, išsilieti jose visą savo neramią, romantišką sielą... “Menas — laisvas!” Tai ji galiausiai pajuto, kai atvyko į Ameriką, kai susipažino čia su daugybe meno srovių ir įvairių menininkų.

     Bet Ona Dokalskaitė nepasidavė jokiam “iz-mui”; po ilgesnių ieškojimų susiformavo ji savita menininke, savu meniniu požiūriu į pasaulį.

     Jos kūrinių formos —stipraus grafinio piešinio ir labai įvairaus kolorito sintezė. Vidinis tapybos ženklas: ieškojimas saulėtos buities momentų, juos lyriškai apdorojant. Ši knyga-monografija gražiai atskleidžia jos darbus.

     Šis “Laiškų lietuviams” numeris iliustruotas jos daibų nuotraukomis iš šios knygos.

ONA DOKALSKAITĖ. Redagavo Algimantas Kezys. Išleido “Galerija” 1993 m. Čikagoje, Įžangoje Dano Lapkaus straipsnis, apžvelgiantis knygos meninę vertę, taip pat ir autorės biografija. Visa tai lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Meninė knygos priežiūra — Mykolo Paškevičiaus. Gaunama “Galerijoje”, 4317 S. Wisconsin Ave., Stickney, II 60402. Kaina 35 dol. (plius persiuntimui 2,50 dol už vieną knygą).

Alė Rūta

Atsiųsta paminėti

* ŠVENTASIS RAŠTAS. Penkiaknygė: Pradžios knyga, Išėjimo knyga, Kunigų knyga, Skaičių knyga, Pakartoto įstatymo knyga. Iš hebrajų kalbos išvertė kun. Antanas Rubšys. Išleido “Krikščionis gyvenime”, Putnam, Ct, 1993 m. Apie puspenkto šimto puslapių, kaina 12 dol. Galima gauti “Drauge”.

Pernai buvo to paties kun. prof. Antano Rubšio iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbos išversta ir “Krikščionis gyvenime” išleista Senojo Testamento Pranašų knyga. Vertėjas parašė ir abiejų knygų įvadus bei paaiškinimus. Abiejų knygų kalbą tikrino Jurgis Jankus, o Penkiaknygės dar ir Albina Pribušauskaitė. Spaudai paruošė Teresė Bogutienė. Pranašų knygoje yra netoli 700 puslapių, bet jos kaina taip pat 12 dol. Lauksime ir kitų Senojo Testamento knygų vertimo.

* Audra Kubiliūtė. MĮSLINGOS KALADĖLĖS. Išleido JAV LB Švietimo taryba, parėmus Lietuvių Fondui, 1993 m. Čikagoje. Iliustracijos dail. Rasos Sutkutės. 110 psl., kaina 4 dol. Knygą galima gauti Švietimo taryboje, 13648 Kick-apoo Trail, Lockport, IL 60441.

     Tai jau antroji Audros Kubiliūtės detektyvinė knyga jaunimui. Pirmoji, išleista prieš keletą metų, — “Nepaprasti įvykiai aštuonioliktoje gatvėje”. Abiejose knygose veikėjai tie patys. Kalba taisyklinga ir sklandi, intriga turėtų pririšti jaunąjį skaitytoją, kol perskaitys iki galo.

* Liūne Sutema. GRAFFITI. Eilėraščiai. Aplankas Ritos Kavolienės. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629. Spaudė Morkūno spaustuvė. Tiražas 600 egz. Kieti viršeliai, 52 psl., kaina 8 dol.

* Juozas Jakštas. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 1918-1940. Išleido Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno fondas 1992 m. Kalbą taisė: D. Bindokienė, V. Mikūnas, A. Te-reškinas. Paruošė ir redagavo V. Mikūnas. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Tiražas 1000 egz. Kieti viršeliai, daug iliustracijų, 272 psl., kaina 15 dol., persiuntimui pridėti 2 dol.

*    Vytautas Tamulaitis. SKRUZDĖLYTĖS GREITUTĖS NUOTYKIAI. Apysaka-pasaka. Audronės Klimienės puikios spalvotos iliustracijos. Išleido “Vyturys” Vilniuje 1992 m. Tai antrasis pataisytas leidimas, pirmasis buvo 1935 m. Kieti viršeliai, didelis formatas, 104 psl., kaina 6 dol., persiuntimui dar 3 dol. Užsakymus siųsti Švietimo tarybai, 13648 Kickapoo Trail, Lockport, IL 60441.

* Ričardas Skeris. KĄ ŽMONĖS DIRBA VISĄ DIENĄ? Richard Scarry knyga “What do people do all day” išleista Niujorke 1968 m. Į lietuvių kalbą išvertė Gražvydas Kirvaitis. Knyga skiriama jaunesniam mokykliniam amžiui. Tai paveikslėlių knyga, kurioje vieton žmonių yra gražiai apsirengę įvairūs gyvuliukai. Vaikučiams ši knyga turėtų labai patikti. Didelis formatas, kieti viršeliai, puslapiai nesunumeruoti, kaina 8 dol., persiuntimui 3 dol. Gaunama Švietimo taryboje, adresas viršuje.

*    METMENYS. 1993 m., Nr. 64. Kūryba ir analizė. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, PA 17013. Administracija: Aleksas Vaškelis, 3113 W. Vina del Mar Blvd. St. Petersburg Beach, Fl 33706. Viršelio projektas Vytauto O. Vilkau. Pavienio nr. kaina 8 dol. Prenumerata metams (du numeriai) — 15 dol., Lietuvoje — 20 dol. Leidžia AM & M Publications.

*    75-oji VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI. Katalogas paminėti dešimčiai parodų, suruoštų įvairiose Čikagos galerijose paminėti Lietuvos nepriklausomybės septyniasdešimt penkerių metų sukakčiai. Kiekvienai parodai paminėti kataloge yra bent po keliolika nuotraukų. Katalogą išleido parodų koordinatorius Algimantas Kezys.

■ Šį rudenį sueina šimtas metų nuo Kražių skerdynių, kurios, reikia manyti, bus atitinkamai paminėtos tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje.