CHIARA LUBICH

     “Ką aš jums sakau tamsoje, sakykite šviesoje, ir ką girdite į ausį, skelbkite ant stogą” (Mt 10,27).

     Šie žodžiai yra dalis tų nurodymų, kuriuos Jėzus davė savo apaštalams prieš siųsdamas juos į Galilėjų skelbti Gerosios Naujienos. Būdamas su jais ilgiau, Jėzus patarė jiems, naudodamas vaizdingų ir paradoksinę kalbų, kad išmintis, kurių jie girdėjo, neturi būti laikoma paslėpta ar apribota tik siauram žmonių sambūriui. Ji turi būti “skelbiama ant stogų”, reiškia nešama į viešumų, duodama visiems, arti ir toli.

     Šie žodžiai rodo, kaip Jėzui yra svarbus ir būtinas Evangelijos skelbimas. Jis žino, kad tik jo žodžiai gali išgelbėti pasaulį. Tai reiškia, kad reikia veikti tuojau, nes šviesa ir naujas gyvenimas, kurį Jėzus atnešė, yra nepaprastai brangus turtas, kurio negalima ignoruoti ar nenaudoti.

     Gavę tų dvasios pakilimų, apaštalai galės lengviau tai daryti: jie galės visa tai, kų gavo iš Jėzaus, perduoti, nieko sau nepasilaikydami, be jokio egoizmo, baimės ar klaidingo galvojimo. Jie galės dalintis visa tuo, kų gavo iš Jėzaus, su kiekvienu, nedarydami jokio skirtumo tarp grupių, kategorijų, socialinių klasių, rasių ar kultūrų.

     Apaštalai iš tikrųjų turės skelbti Jėzaus žodžius visiems, nedarydami skirtumo, tuo pačiu dosnumu, kilniaširdiškumu ir tuo pasitikėjimu, kokį Jėzus jiems įkvėpė.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mųstomus žodžius? Skelbdami Evangelijų taip, kaip Jėzus tai darė.

     Jis nori, kad tai darytumėm dviem esminiais būdais: liudydami Evangelijų savo gyvenimu ir žodžiais. Tai pradėdami, mes turime skelbti Jėzaus žodžius savo būtimi, gyvenimu vienybėje su Dievu, vykdydami jo valią. Mes jau esame pastebėję, kad pasaulis pradeda laukti kaip tik tokio Jėzaus žodžiųskelbimo. O gyvendami pagal Jėzaus žodžius, mes taip pat turime skelbti jo Evangelijųir žodžiais. Mes turime padėti kiekvienam pažinti Jėzaus mokymą, nieko nepasilaikydami sau. Kalbėdami apie tai, mes turime naudoti visas priemones ir visas turimas progas. Tik pagalvokime, kiek galimybiųmums diena pateikia. Kai mes apie tai kalbame, turime dalintis ir savo patyrimu, kaip gyvename pagal Evangeliją. Kiekvienąkartą, kada apie tai kalbame, mes sustipriname ne tik savo tikėjimą, bet ir tų, kurie mūsųklauso. Stengdamiesi gyventi pagal čia mąstomus žodžius, neužmirškime, kokiais turime būti ir kad tai turime skelbti “ant stogų”.

Čia mąstomi Šventojo Rašto žodžiai gali įkvėpti skaitytojus vadovautis jais kasdienos gyvenime. Tais žodžiais ir stengiasi vadovautis daugiau kaip 13 milijonųžmoniųvisame pasaulyje. O tųžodžiųkomentarai pasiekia juos per spaudą, radijąir televizijos programas.

Išanglųkalbos išvertėKostas Paulius