■    Diakonas Gintaras Grušas, talkinęs Lietuvos popiežiaus apsilankymo komitete generaliniu sekretorium, baigęs darbą, grįžo į Romą tęsti teologijos studijų.

■    Rugsėjo 12 d. savo kunigystės 60 m. jubiliejų Panevėžio katedroje atšventė prel. Vytautas Balčiūnas, gyvenąs JAV. Šioje katedroje prieš 60 m. kunigu jį įšventino vysk. Kazimieras Paltarokas. Iškilmėse dalyvavo dabartinis Panevėžio vysk. Juozas Preikšas ir daugybė kunigų iš Lietuvos bei užsienio.

■    1993 m. rugsėjo 1 d. atidaryta pirmoji kunigų seminarija Maskvoje. Jos rektoriumi paskirtas Veronos vyskupijos kunigas mons. Bernardo Antonini. Šiuo metu čia mokosi 11 klierikų.

■    Kaune veikia katechetikos kursai, trunka vienerius metus ir parengia tikybos dėstytojus pradinių mokyklų mokiniams. Jau išleistos penkios laidos. Veikia ir neakivaizdinė aukštesnioji katechetų mokykla prie Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos Teologijos fakulteto. Mokslas trunka 4 metus. Baigę gali dėstyti tikybą aukštesnėse vidurinių mokyklų klasėse.

■    Kretingoje šią vasarą veikė tarptautinė grigališkojo giedojimo mokykla. Paskaitas skaitė ir repeticijoms vadovavo užsienio specialistai. Pirmiausia, t.y. 1989 m, grigališkąjį giedojimą atgaivino Lietuvoje Vilniaus arkikatedra-bazilika. Šio senoviško giedojimo ansamblių šiuo metu yra Kaune, Šiauliuose, Kretingoje, Panevėžyje, net ir Nidoje.

■    Šių metų pavasarį kunigo šventinimai buvo suteikti Kauno arkivyskupijai 6, Vilniaus ark. —    6, Panevėžio vysk. — 4, Vilkaviškio ir Kaišiadorių — po 5.

■    Lietuvos Jėzuitų provincijos vadovybei iškėlus Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorių Algį Baniulį į Klaipėdą, Lietuvos vyskupų konferencija paskyrė naują rektorių —    prel. Pranciškų Tamulevičių, ilgametį šios seminarijos dėstytoją.

■    Los Angeles Lietuvių pensininkų klubas 1.000 dol. auka parėmė Prisikėlimo ir Įgulos bažnyčių remonto darbus.

■    Kaune vienas iš didingiausių pastatų — Kristaus Prisikėlimo bažnyčia. Ji pradėta statyti 1934 m. 1952 m. bolševikai nusavino ir pavertė radijo fabriku. Dabar ji grąžinta katalikams ir, išmontavus radijo fabriko įrengimus, perdirbama į bažnyčią. Jos atstatymo komitetą sudaro Prisikėlimo parapijos klebonas kun. E. Bartulis, prof. A. Smailys ir architektas H. Žukauskas. Aukas šiai bažnyčiai atstatyti galima siųsti per Lietuvos Katalikų Bažnyčios šalpą.

■    Berčiūnuose, netoli Panevėžio, Lietuvos ateitininkų stovyklavietėje, buvo statoma “Tautos kankinių” bažnyčia. Jos projekto konkursą laimėjo panevėžiečiai architektai A. Sironas ir E. Kuncevičius. Bažnyčia naudosis stovyklaujantis jaunimas ir Berčiūnų gyvenvietės žmonės.

■    Clevelando Šv. Jurgio parapija, kuriai vadovauja klebonas kun. Juozas Bacevičius, šią vasarą savo globojamai Panevėžio katedros parapijai išsiuntė siuntinį su mokykliniais reikmenimis.

■    Vilniaus, Kauno ir Telšių kunigų seminarijos naujuosius mokslo metus pradėjo su daugiau kaip 60 pirmakursių klierikų.

■    Sibiro vyskupas Joseph Werth, Volgos vokiečių kilmės, kalbąs vokiškai, rusiškai ir lietuviškai, rugpjūčio 17 d., grįždamas iš JAV į savo gyvenvietę Sibire, buvo sustojęs Čikagoje. Jo diecezija yra 5.000 mylių ilgio ir 2.000 mylių pločio. Ją aptarnauja 20 kunigų.

■    Jau kelinti metai kiekvieno mėnesio (išskyrus balandį) trečiadienį 7 v.v. Čikagos Šv. Kazimiero seserų vienuolijos motiniškojo namo koplyčioje aukojamos šv. Mišios, prašant Dievo, kad viena jų steigėjų, Motina Marija Kaupaitė, būtų paskelbta palaimintąja. Kovo, liepos ir lapkričio mėn. šv. Mišios buvo aukojamos lietuviškai.

■    Lietuvos katalikiškojo jaunimo dvasinis atsinaujinimo sąskrydis liepos 9-18 d. vyko šiuo maršrutu: Ž. Kalvarija - Telšiai – Šiauliai - Kaunas - Marijampolė. Sąskrydžio šūkis: “Su Kristumi į tautos ateitį”.

■    Kun. Kazimieras Simaitis, ilgus metus dirbęs Detroito lietuvių Šv. Antano parapijos vikaru ir klebonu, o išėjęs į pensiją — Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje Windsore, Kanadoje, šių metų geg. mėn, grįžęs į Lietuvą, mirė rugpj. 9 d. Kulautuvoje. Palaidotas Skirsnemunės bažnyčios šventoriuje.

Juoz. M.