Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, SJ

Kai kurie kalbos taisymai

atsiliepti į ką — atsiliepti kam, turėti neigiamos įtakos, kenkti kam nors: Kaip šis naujas potvarkis atsiliepia į jūsų darbą (=jūsų darbui) mokykloje? Peršalimas atsiliepia į sveikatą (=kenkia sveikatai). Bet galima vartoti, pvz., tokiu atveju: Atsiliepk j mano šauksmą.

blogai su kuo n. vert.1 — blogai kam, trūkumas ko: Jau visai blogai su mano akimis blogai mano akims) — nebegaliu skaityti. Jam blogai su pinigais (=jam trūksta pinigų).

einamasis mėnuo n. vert. — šis, kiekvienas mėnuo: Mokesčiai mokami iki einamojo (=kiekvieno) mėnesio 15 dienos.

formoje — nevartotina būviui nusakyti: Šiandien aš ne formoje (=nekaip jaučiuosi, prastai nusiteikęs). Sportininkas geroje formoje (=geros formos, žvalus, pajėgus).

įsisavinti n. vert — 1. mokytis, išmokti: Reikia įsisavinti (=išmokti) naują medžiagą. 2. suprasti: Mokytojas turi gerai įsisavinti (=suprasti) uždavinius, keliamus lietuviškai mokyklai. 3. įsiminti, perimti, žinoti: Reikia daug laiko žmonijos sukauptam patyrimui įsisavinti (=perimti). 4. gauti, įgyti: Pienas greitai įsisavina pašalinius kvapus (=įgyja pašalinių kvapų). 5. naudoti, panaudoti: Kaip įsisavinote (=panaudojote) jums skiriamas lėšas? 6. diegti, įgyvendinti: Ūkiai įsisavino (įdiegė) sėjomainą. 7. pripažinti, prisitaikyti: Aktorius įsisavino svetimą sceną priprato, prisitaikė prie svetimos scenos). 8. virškinti: Atvėsusi duona geriau įsisavinama (=virškinama).

iš to seka n. vert. — iš to kyla, išeina, iš to matyti: Iš to seka (=Iš to matyti), kad komitetas turi kitaip dirbti. Iš to, ką pasakiau, seka (=kyla, išeina, matyti) labai liūdnos išvados.

kaip ne keista n. vert. — keista, kad ir keista, nors ir keista: Kaip nekeista (=Nors ir keista), jis vis dėlto sugrįžo į darbą.

kaip taisyklė n. vert. — paprastai, dažniausiai, visada: Tokiose vietovėse kaip taisyklė ^paprastai, dažniausiai, visada) būna drėgna.

koks tai n. vert. — 1. kažkoks, kažin koks: Jo elgesys sukėlė kokį tai (=kažkokį) įtarimą. 2. koks nors: Pasiimk kokį tai (=kokį nors) maišelį duonai. 3. tam tikras: Taškas juda kokia tai (=tam tikra) trajektorija.

prisipažinti meilėje n. vert. — prisipažinti meilę, prisipažinti, kad myli.

rūpintis apie ką — rūpintis kuo: Apie mane (=Manimi) nesirūpink.

savo laiku n. vert. — anksčiau, kitados, kadaise: Savo laiku (=Kadaise) mano senelis buvo garsus žmogus.

taip vadinamas n. vert. — vadinamasis: Taip vadinama (=Vadinamoji) laikinoji vyriausybė išleido dekretą.

ugdyti dvasioje n. vert. — ugdyti dvasia: Jaunimą reikia auklėti ir ugdyti humanizmo dvasioje (=dvasia).

užtikrinti n. vert. — laiduoti, garantuoti, lemti: Šie taškai ir užtikrino (=lėmė) “Žalgirio” pergalę. Norėčiau jus užtikrinti (=jums garantuoti), kad planą įvykdysime.

vaistai prieš ką n. vert. — vaistai nuo ko: Nusipirkau vaistų prieš gripą (=nuo gripo).

žaisti prieš ką n. vert. — žaisti su kuo: Jau seniai “Žalgiris” žaidė prieš “Statybą” (=su “Statyba”).

Pastaba. Po nevartotino žodžio ar posakio pridėtas n. vert. reiškia nevartotinas vertinys (iš kitų kalbų).