—    Matau, kad su mano vaistais tu pagerėjai, — sako gydytojas pacientui.

—    Taip, daktare. Užtat, kad tiksliai laikiausi nurodymų, kurie buvo parašyti etiketėje: “Laikyk šį buteliuką gerai uždarytą”. Aš jo nė kartą neatidariau.

♥   ♥  ♥

Viename Anglijos miestelyje pyragaičių parduotuvės savininkas iškabino tokį skelbimą:

—    Pirkite mūsų pyragaičius. Svaras — šeši pensai. Mokėti brangiau reikštų leisti save apiplėšti!

Kitoje gatvės pusėje buvo kita parduotuvė. Rytojaus dieną jos savininkas iškabino tokį skelbimą:

—    Pirkite mūsų pyragaičius po devynis pensus. Mokėti pigiau reikštų leisti save nuodyti!

♥   ♥  ♥

14 metų berniukas prašė reporterių nieko nerašyti apie tai, kad jis išgelbėjo skęstantį draugą.

—    Jeigu mano mokytojai tai sužinos, — samprotavo jis, — jie man tuoj lieps parašyti apie tai rašinėlį.

♥   ♥  ♥

—    Už ką tamsta sėdi kalėjime?

—    Už kompetenciją.

—    Už kokią kompetenciją?

—    Mat aš dariau tokius pat banknotus kaip ir valstybės bankas.

♥   ♥  ♥

Kalbasi du žmonės:

—    Šių dienų jaunimas labai keistas. Žiūrėk, šita mergina panaši į vaikiną.

—    Aišku, jis yra mano sūnus.

—    Jūsų sūnus? Atleiskite, nežinojau, kad esate jo tėvas.

—    Aš nesu jo tėvas, bet jo motina ...

♥   ♥  ♥

Vienas modernus italų dailininkas nupiešė popiežiaus Leono XIII portretą. Popiežius buvo sunkiai atpažįstamas. Dailininkas prisispyręs prašė popiežių, kad jis papuoštų portretą savo autografu ir keliais žodžiais iš Šv. Rašto. Tada popiežius ant paveikslo užrašė: “Nebijokite — tai aš ... Leonas XIII”.

♥   ♥  ♥

Du gydytojai kalbasi apie sunkumus kartais nustatyti tikslią diagnozę. Vienas jų taip aiškinasi:

—    Kartą man atrodė, kad ligonis serga geltonlige. Nuo tos ligos aš jį gydžiau 3 mėnesius, bet staiga paaiškėjo, kad jis kinietis.

■ Kun Gintaras Grušas, atšventęs primicjas liepos 31 d. Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčioje, Los Angeles, mėnesį paviešėjęs pas tėvus, draugus ir jaunimo stovyklose, grįžo į Vilnių. Jis yra paskirtas Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriumi ir, arkiv. A. J. Bačkio įgaliotas, pradės organizuoti lietuvių katalikų jaunimo centrą Vilniuje.

■ Ev. liut. kun. Fricas Jonas Skėrys liepos 2 d. atšventė savo 75 m. amžiaus sukaktį. Nuo 1955 m. dėstė Vasario 16 gimnazijoje, Vokietijoje, evangelikams tikybą. Pritrūkus evangelimas kunigų, studijavo teologiją ir 1577 m. buvo pakeltas į kunigus ir toje pačioje Vasario 16 gimnazijoje ėjo evangelikų kapeliono pareigas.