Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, SJ

Kaip dėkojame

     Dėkingumas yra kilnumo apraiška. Jis puošia žmonių santykius, elgesį: pakelia aukščiau žemiškų gėrybių, kuriomis naudojamės tik su kitų prisidėjimu. Vadinasi, už tai turime būti dėkingi. Jungtinėse Amerikos Valstijose yra oficiali šventė -Padėkos diena (Thanksgiving Day). Bet dėkingumo reikia ne tik šventėse, o kasdien. Taigi ir išmokyti jo būtina iš mažens.

     Kiekviena tauta savaip reiškia padėką. Yra oficialus, familiarus ir nuoširdus dėkingumas. Lietuviai padėką nusako jaustukais ačiūir dėkui,vokiečiai - danke,anglai - thank you,prancūzai -merci,rusai - spasibo,lenkai - driękuje,latviai -paldies.Beje, rusų kalbos spasiboyra kilęs iš spasi Bog- Dieve, globok (saugok). Panašios kilmės latvių paldies- iš palidz Dievs- padėk, Dieve.

     Ypatingai nuoširdi padėka reiškiama žodžių junginiais. Vokiečiai sako viel Dank- (pažodžiui -daug dėkoju, daug padėkos), besten Dank(geriausia padėka), danke schoen(dėkoju gražiai), prancūzai - grand merei(didelis dėkui), merci beaucoup(dėkui daug, daug dėkoju), rusai irgi taip pat bolšoje spasibo(didelis dėkui), italai -mille grazie(tūkstantį kartų dėkoju), anglai -many thanks(daug dėkoju), thank you very much (ačiū jums labai daug).

     Norėdamas labai padėkoti, ne vienas sako didelis ačiūarba didelis dėkui.Tai lietuvių kalbai nebūdingi, netaisyklingi padėkos reiškimai. Didelis dėkuiišverstas iš rusų kalbos, o ačiū labai netinka dėl atvirkščios žodžių tvarkos. Juk sakome: labai noriu, labai laukiu, labai geras, labai greitai.Todėl ir padėką turime reikšti tokia pat žodžių tvarka: labai dėkui, labai ačiūarba labai dėkoju, nuoširdžiai dėkojame(šie pasakymai dažnesni laiškuose).

     Taip pat reikia priminti, kad parašymuose pareiškė gilią padėką, priimkite mūsų gilią padėką būdvardis gilusatėjęs iš rusiško padėkos reiškimo -    glubokoje blagodarnost(gili padėka). Lietuvių kalboje šiam reikalui tinkamas būdvardis yra nuoširdus,kai kur širdingas. Taigi dėkodami reiškiame nuoširdžiąarba širdingąpadėką. Tiesa, širdingasšiaurės ir rytų Lietuvos tarmėse turi ir neigiamą reikšmę “greit širstantis, piktas",todėl iš tų tarmių kilę žmonės dėkodami šio žodžio nevartos ir sakys nuoširdžiai dėkojame.

Antanas Balašaitis