36-asis “Laiškų lietuviams” konkursas

     Skelbiame straipsnio konkursą suaugusiems ir jaunimui. Jaunimui priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jaunimas būtinai prie straipsnio turi pažymėti, kad jis skiriamas jaunimo grupei. Konkurso taisyklės bus maždaug tos pačios kaip ir praėjusiuose konkursuose, tik straipsniai turės būti parašyti būtinai mašinėle su pakankamais tarpais tarp eilučių. Ranka rašytų į konkursą nepriimsime. Suaugusiųjų rašiniai turės būti maždaug 4-9 puslapių, o jaunimo — bent 2 puslapių, bet pageidaujame ir ilgesnių. Premijų skaičių ir didumą nustatys vertinimo komisija.

     Siūlomos pasirinkti trys temos: 1. Kelias į Lietuvos dvasinį prisikėlimą; 2. Šeima — meilės mokykla; 3. Kitus įveikti gali daug kas, save įveikti gali tik žmogus.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Ant vokelio užrašomas tik slapyvardis. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką, kuris siunčiamas šiuo adresu: “Laiškai lietuviams”, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, USA. Straipsniai turi pasiekti redakciją iki 1995 m. vasario 16 d. Vėliau atėjusieji nebus priimti.

     Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe. Konkurso vertinimo komisija: Juozas Masilionis (pirm.), Aldona Jurkutė (sekr.), Aldona Šmulkštienė (narė). Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinės šventės proga Jaunimo centre balandžio mėn. 30 dieną.

     Šį “Laiškų lietuviams” numerį iliustravome Edmundo Petrausko nuotraukomis iš Šiluvos Marijos parapijos bažnyčios, kuri šiais metais švenčia savo gyvenimo 30 metų sukaktį. Parapija įsteigta Londone, Ont., Kanadoje 1964 m., o bažnyčia perimta ir pertvarkyta iš buvusios anglikonų bažnyčios. Visus vidaus perprojektavimo ir sulietuvinimo darbus atliko architektas dr. Alfredas Kulpavičius. Jo yra sukurti didžiojo altoriaus ir Aušros Vartų Marijos vitražai. Parapijoje yra klebonavę šįe kunigai: Boleslovas Pacevičius, Jonas Staškevičius, Ignas Mikalauskas, OFM, o dabartinis klebonas nuo 1989 m. yra kun. Kazimieras Kaknevičius.

     Parapijoje veikė skautų vietininkija, tautinių šokių ir dainų ansamblis, “Rasos” studentčių kvartetas. Dar tebeveikia L. Eimanto vardu pavadinta šeštadieninė mokykla, pensininkų klubas, sporto klubas “Tauras” ir mišrus choras “Pašvaistė”.

     Nors parapijiečių skaičius nedidėja, žmonės sensta, bet linkime jai dar nenuleisti rankų ir ilgai gyventi.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.