► Rugsėjo 23 ir 24 d. Jėzuitų gimnazija Kaune minėjo savo įsteigimo 70 metines. Ją baigusieji alumnai, gyveną Čikagoje ir jos apylinkėse, šią sukaktį paminėjo rūgs. 23 d. Lemonte. Koncele-bracines mišias atnašavo kunigai jėzuitai: Algirdas Paliokas, Jonas Kidykas ir Antanas Saulaitis. Minėjimo programai vadovavo Vytenis Statkus. Kun. J. Kidykas papasakojo savo prisiminimus apie gimnazijos ankstyvuosius metus, o kun. A. Saulaitis — apie dabartinę gimnazijos padėtį ir ateities perspektyvas.

►Marijonai vienuoliai yra įsikūrę ir darbuojasi Panevėžyje, Vilniuje ir Kaune, kur gyvena jų provincijolas kun. Pranas Račiūnas. Rugsėjo mėn. atšventinti didžiausi Lietuvoje Marijampolės marijonų namai, kurie, deja, reikalingi didelio remonto. Šiems namams vadovauja kun. Leonas Lešinskas.

► Dr. B. ir A. Andrašiūnai per Lietuvių katalikų šalpą paaukojo 25.000 dol. Troškūnų bažnyčios ir vienuolyno remontams. Buv. vienuolyno patalpose rengiamas religinis kultūrinis centras jaunimui, jaunoms šeimoms ir studentams iš užsienio. Parapijai vadovauja kun. Saulius Filipavičius.

► Nunciatūros ir Lietuvos vyskupų konferencijos kvietimu katalikiškojo auklėjimo kongregacijos prefektas kard. Pio Laghi rugsėjo pabaigoje aplankė Vilniaus, Kauno, Telšių ir Rygos kunigų seminarijas, susitiko su vyskupais, seminarijų klierikais ir profesūra.

►Į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją šiais mokslo metais priimti 37 nauji klierikai. Naujus mokslo metus čia pradėjo 183 jaunuoliai. Vilniaus kun. seminarija priėmė 12 naujų kandidatų į kunigus. Mokslo metus šioje seminarijoje pradėjo 34 klierikai. Į Telšių kun. seminarijos I licėjinį kursą priimta 15 jaunuolių, į II lic. kursą — 9, į I filosofinį—14.

► Po ilgų dešimtmečių spalio 4 d. buvo atšventinta Bernardinų bažnyčia, esanti šalia Šv. Onos bažnyčios Vilniuje. Bažnyčią atšventino ir mišias aukojo arkiv. J. A. Bačkis. Bolševikai bažnyčią buvo pavertę sandėliu.

► Spalio 1 d. Vilniuje pradėjo veikti seserų karmeličių vienuolynas. Šiuo metu ten yra 10 vienuolių: 6 lietuvaitės ir 4 iš įvairių užsienio kraštų.

► IX Romos katalikų Bažnyčios sinodas, skirtas vienuoliškajam gyvenimui pasauliniu mastu aptarti, įvyko spalio mėn. Romoje. Dalyvavo 245 vyskupai, vienuolijų atstovai. Lietuvos vyskupų konferencijai atstovavo vysk. S. Tamkevičius, vienuolėms — ses. Adelė Petraškaitė. Vertėju dalyvavo čikagietis kun. A. Saulaitis, SJ. Šiuo metu Bažnyčioje esama beveik milijonas vienuolių.

►    Kanados lietuvių katalikų kunigų suvažiavimas buvo spalio 13 d. Lietuvos kankinių parapijos patalpose Anapilyje, Mississauga, Ont., netoli Toronto. Suvažiavime dalyvavo užsienio lietuvių vysk. P. Baltakis, Panevėžio vysk. J. Preikšas ir Troškūnų kleb. kun. Saulius Filipavičius.

►    Vilniuje 1994 m. rudenį pradėjo veikti antra Vilniaus arkivyskupijos Caritas organizacijos katalikiška valgykla. Per dieną ji aptarnaus apie 100 žmonių. Ją įrengti padėjo Halės (Vokietijos) Maltos ordino pagalbos tarnyba, Ignalinos atominė elektrinė ir kitos organizacijos.

►    Ilgai ir vargingai statyta Adomo Jakšto katalikų spaustuvė Kaišiadoryse jau pradėjo veikti. Prie jos statybos prisidėjo ne tik Lietuvos tikintieji, bet ir užsienyje gyveną lietuviai bei “Kirche in Not” organizacija.

►Kompozitorius Bronius Budriūnas, parašęs daugybę muzikos kūrinių chorui, solo, fortepijonui, ilgą laiką buvęs Los Angeles Šv. Kazimiero par. vargonininku, mirė 1994 m. spalio 11d.

►Švč. M. Marijos statula, stovėjusi 40 m. ant pjedestalo prie Šv. Kazimiero bažnyčios Los Angeles, C A, gegužės 13 d. naktį buvo pavogta. Neseniai statula atrasta ir grąžinta į ankstesnę vietą.

Juoz. M.