Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams

Po 35 dol. aukojo: O. Pranckevičiūtė, L. Kriaučeliūnas.

Po 25 dol. aukojo: A. Jasmantienė, A. Lauraitis.

Po 20 dol.aukojo: L. Krajauskas, V. Valantinas, A. Stepaitis.

Po 15 dol.aukojo: M. Ostrauskas, K. Sadauskienė, O. Norkus, O. Čerškus, T. Zailskas, J. Žebrauskas, O. Gustas, A. Griškus, B. Kasakaitis, A. Lesevičius, K. Linkus, J. Telson, O. Vaitas, R. Čepulis, M. Bumbulienė.

Po 10 dol.aukojo: L. Velūnas, J. Zalagenas, K. Pabedinskas, S. Jelioninė, S. Kavaliūnienė, M. Gelažius, J. Nevulis, A. Baleišis, L. Šmulkštys, A. Čaplėnas, A. Jurjonas, B. Kašinskas, N. Lukošiūnas, V. Siliūnas, S. Kikilas, P. Murinas, S. Plenienė, V. Otto, E. Jurkėnas, K. Miliūnas, M. Vaišvilienė, L. Jankūnas, A. Lauraitis, A. Rudis, J. Radas, O. Šilėnienė, P. Žilinskas, M. Arštikys, M. Utz, L. Tijūnėlis, E. Jakubaitienė, V. Krasauskas, S. Strokas, O. Dovydaitis, J. Mikulionis, K. Trečiokas.

9 dol.aukojo E. Gudinskas.

6 dol.aukojo P. Burokas.

Po 5 dol.aukojo: H. Moliejienė, E. Radzevičiūtė, R. Stakauskas, V. Gailiūnas, G. Ješmantienė, M. Jonelienė, V. Knyvaitė, A. Stankus, V. Teseckas, C. Surdokas, M. Levišauskas, V. Skabeikis, J. Stravinskas, T. Drūtys-Šoliūnas, B. Kelmelis, J. Latvys, G. Bajorūnas, A. Smilga, S. Viliūnas, R. Vedegys, A. Damijonaitis, S. Gerulaitis, A. Juodvalkis, M. Pranckevičius, J. Racevičius, M. Stankūnas, A. Lekeckas, M. Česas, G. Micevičiūtė, V. Vizgirda, kun. R. Krasauskas, P. Janulis, A. Mikėnas, V. Leščinskas, kun. V. Pikturna, G. Juškėnas, J. Palionis, V. Rociūnas, S. Barmus, B. Jasaitis, P. Juodikis, K. Majauskas, J. Žemaitis, O. Kremeris, kun. K. Trimakas, J. Budreika, V. Žebertavičius, kun. A. Babonas.

     Lietuvoje “Laiškai lietuviams” labai mėgstami ir vertinami. Jie neįstengia jų užsisakyti iš Amerikos. Kai kurie išeiviai jiems užsako. Dabar į Lietuvą siuntinėjama apie 350 egzempliorių. Tai labai mažai. Norime, kad ten atsirastų daugiau skaitytojų. Sugalvojome pamėginti tokį planą. Mes į Lietuvą nusiųsime kiekvieną mėnesį didesnį skaičių šio žurnalo. Ten pas tėvus jėzuitus norintieji galės jį užsisakyti litais. Gal metinė prenumerata būtų 12-15 litų. Žinoma, mums tai būtų nemažas nuostolis, todėl tikimės, kad mūsų skaitytojai ir rėmėjai išeivijoje savo aukomis bent iš dalies padengs tą nuostolį. Už tai ir mes, ir skaitytojai Lietuvoje bus labai dėkingi.

Redakcija ir Administracija

LAIŠKAI LIETUVIAMS —Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S J. Redaktoriaus pavaduotojas -—Algirdas Paliokas, S J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.