Didi. Gerbiamas Redaktoriau,

     Labai labai Jums dėkoju už tokią brangią dovaną — žurnalą “Laiškai lietuviams”. Kai aš jį savo adresu gavau rugsėjo mėnesį, nemoku žodžiais tai išreikšti — ėjau ne žeme ir ne savo kojomis. Norėjosi giedoti, garbinti Dievą ir Jus.

     Pirmą kartą žurnalą pasiskaityti buvau gavusi prieš porą metų iš gerb. seselės poetės Teofilės Žemaitytės. Tada jį pagarbiai įvyniojusi į kelis popieriaus lakštus nešdavausi į namus ir skaitydavau.

     O dabar koks džiaugsmas! Turiu savo tokį nuostabų žurnalą ir galiu pasiūlyti kitiems pasiskaityti, ypač mokykloje mokytojams ir aukštesniųjų klasių mokiniams.

     Dėstau tikybą įvairiose klasėse. Trūksta tikybos mokytojų. Dirbu beveik dviem etatais, labai labai neturiu laiko. Gal dėl to taip ilgai ir Jums nepadėkojau už dovaną. Už tai man dovanokite. Širdyje nešiojau padėką Jums ir Dievui.

     Linkiu Jums, kad visagalis Dievas amžinai globotų Jus. Kad dangiškasis globėjas šv. Juozapas niekuomet Jūsų neapleistų.

     Su nuolankumu ir meile Jums

          tikybos mokytoja Zita Legotienė

Gerbiamas Kunige Redaktoriau,

     Jūsų laiškelis, kuriame pranešėte, kad laimėjau premiją, mane labai nustebino. Dėkoju Jums už tokią didelę premiją. Gera buvo žinoti, kad tolimoj Čikagoj kažkas tave išgirsta. Nuvykau į Vilnių atsiimti premijos. Gavusi dovaną, pirmą kartą savo gyvenime pasijutau turtinga.

     Labai norėjau pamatyti “Laiškus lietuviams”. Gavau du numerius. Grįžusi perskaičiau. Malonu buvo patirti Jūsų žurnalą esant tokį rimtą, solidų, malonų. Viskas labai įdomu. Iš visų puslapių sklinda pakili dvasia. Jos neretai pritrūksta mūsų katalikiškajai spaudai.

     Būtų gerai, kad “Laiškai lietuviams” apskristų visą Lietuvą. Neabejoju, kad jie rastų savo skaitytoją ir Lietuvos žemėje, atliktų šventą misiją. Dėkoju Jums už viską.

          Stasė Petkienė

     “Laiškai lietuviams” yra didelis sielos penas, kuris mus suartina su Dievu. Jie man suteikia ištvermės, sielos paguodos ir kažką daugiau...

     Linkiu, kad “Laiškai lietuviams” visuomet lankytų mūsų namus, kur mes bebūtume, kad jie eitų mūsų ir mūsų vaikų džiaugsmui dar ilgus metus.

     J. Petronienė

Garbė Jėzui Kristui!

     Nuoširdžiai dėkoju Jums už tokį puikų žurnalą, kurį aš gaunu Lietuvoje. Jums už jį galime atsilyginti tik malda. Kai žurnalą gauname, mums būna didelis džiaugsmas. Jį skaitome ne tik mes, bet ir daugelis mūsų kaimynų bei pažįstamų. Dievo palaima telydi Jus.

     Paulius Vasiliauskas

     Kiekvieną kartą žurnalas darosi vis įdomesnis. Dar daug metų jam linkiu

          Irena Ulpaitė

     Nuoširdžiai dėkoju už taip įdomų žurnalą.

Laimutė Šmulkštienė

     “Laiškų lietuviams” techniškas sutvarkymas — tai pavyzdys, kaip reikia puošti lietuvišką žodį. Ačiū Teresei ir Jonui Bogutams! Kai mūsų spauda išgyvena technišką ubagystę, laikas ne žurnalistams, bet tiems techniškiems redaktoriams skirti premijas. Kai Lietuvą pasiekė 1993 metų lapkričio mėn. numeris, visi rašo ir džiaugiasi, kaip pavyzdingai jis sutvarkytas.

Vytautas Kasniūnas

Gerbiamoji Redakcija,

     Mes esame dvi draugės iš Lietuvos. Mums aštuoniolika metų. Labai norėtume susirašinėti su JAV gyvenančiais lietuviais bendraamžiais. Jeigu Jūsų žurnale atsirastų vietos, labai prašytume išspaudinti mūsų adresus.

     Marija Drungilaitė Statybininkų 4 5700 Kretinga

     Ilona Kubiliūtė M. Valančiaus 5 5700 Kretinga

     Būtume labai Jums dėkingos Marija ir Ilona

■    Rygos arkivysk. Janis Pujats masinį sektų įsiveržimą į Baltijos kraštus pavadino didžiausiu pavojumi Latvijos katalikų Bažnyčiai.

■    Danijoje išspausdintas R. Paknio ir A. Baltėno albumas “Lietuvos bažnyčių menas”. Knyga turi komentarus anglų ir lietuvių kalbomis.

■    Rugpjūčio 30 d. Anykščiuose atidengtas paminklas vysk. Ant. Baranauskui, “Anykščių šilelio” ir kitų poezijos kūrinių bei religinių giesmių autoriui. Paminklas, kurį sukūrė skulp. Arūnas Sakalauskas ir architektas Ričardas Krištopavičius, stovi Baranausko vardu pavadintoje aikštėje prieš Anykščių Šv. Mato bažnyčią. Paminklą pašventino vysk. P. Baltakis.

■    Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga Lietuvoje buvo išleistas populiarių giesmių rinkinys “Teskamba giesmės”. Taip pat išleistas specialus informacinis leidinys, supažindinąs iš kitur atvykusius maldininkus ir svečius su Lietuva ir jos istorija.

■    Žemaitijoje, Kražių miestelyje, 1993 m. spalio 3—4 d. vyko mokslinė konferencija, skirta Kražių skerdynių šimtosioms metinėms paminėti.