Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, SJ

Nevartotini vertiniai

     Praėjusį kartą šiame skyriuje davėme kalbos taisymų. Po kiekvieno žodžio ar posakio vis parašydavome n.vert., t.y. nevartotinas vertinys. Kartais tenka taisyti ir kitokios rūšies kalbos klaidas, bet ir šį kartą rašysime tik apie tuos nevartotinus žodžius bei posakius, kurie yra vertiniai iš kitų kalbų, ypač rusų.

apipavidalinimas — apdaila.

apsivesti — susituokti; vesti (kalbant apie vyrą), ištekėti (kalbant apie merginą).

apjungti — sujungti, jungti, suvienyti, suburti, sutelkti. Pvz.: Ši sąjunga apjungia (=jungia, sujungia) įvairių srovių inteligentus. Mus apjungs (=sutelks) didelis tikslas — Lietuvos atgimimas.

apmokymai — pratybos. Pvz.: Sūnus grįžo iš karinių apmokymų (=pratybų).

baimė prieš ką — baimė ko. Pvz.: nuolatinė baimė prieš mokytoją (=Nuolatinė mokytojo baimė) neigiamai veikia jautrų mokinį.

betvarkė — netvarka.

būti kokiu — būti kokiam. Pvz.: Linkime tau būti laimingu (=laimingam). Būk mandagesniu (=mandagesnis).

daugelyje atvejų— daugeliu atvejų, dažniausiai, paprastai. Pvz.: Dėl vaikų blogo elgesio daugelyje atvejų (=daugeliu atvejų, dažnai) kalti tėvai.

dėmesys į ką— dėmesys kam. Pvz.: Reikia skirti daugiau dėmesio į vaikų auklėjimą (=vaikų auklėjimui).

gausus kuo— gausus ko. Pvz.: Jo gyvenimas gausus bėdom ir nelaimėm (=Jo gyvenime gausu bėdų ir nelaimių).

geradėjas— geradarys.

gerbūvis— gerovė. Pvz.: Amerikoje yra didelis gerbūvis (=didelė gerovė).

imti domėn, dėmesin— kreipti dėmesį, atsižvelgti, įsidėmėti. Pvz.: Jūsų kritiką imsim dėmesin (=įsidėmėsime).

imti už pagrindą— laikyti pagrindu, imti pagrindu, remtis. Nutarimo projektą siulau imti už pagrindą (=laikyti pagrindu).

išmetinėti— priekaištauti, prikaišioti. Pvz.: Žmona kasdien kuo nors nepatenkinta — išmetinėja ir išmetinėja (=vis prikaišioja) dėl niekų.

išsireikšti— pasakyti, pareikšti. Pvz.: Mes dažnokai nemokame tiksliai išsireikšti (išreikšti, pasakyti savo mintis).

išsireiškimas— pasakymas, posakis. Pvz.: Panašių išsireiškimų (=posakių, pasakymų) tenka daug girdėti mūsų posėdžiuose.

kas tai— kažkas, kažin kas. Pvz.: Šiame klausime yra kas tai (^kažkas) negero.

kieno tai— kažkieno, kažin kieno. Pvz.: Kieno tai (=Kažkieno) nueita, bet atgal negrįžta.