Premija Kun. K. Trimako knygai

     1993 m. religinio konkurso komisija nusprendė kad dr. Kęstučio Trimako knygai “Jėzaus gyvenimo iliustracijos, pagal M. Valtortos ‘Žmogaus-Dievo poemą’ skirti prel. J. Prunskio dovanojamą 3000 dolerių premiją. Komisija pažymėjo: “Nėra abejonės, kad šis veikalas padės ugdyti krikščioniškus idealus ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje”.

     Knygos pradžioje autorius, remdamasis įvairių sričių specialistais, vertina M. Valtortos veikalą “Žmogaus-Dievo poemą”. Iliustruodamas vaizdingais epizodais iš to veikalo, K. Trimakas ryškina dieviškai kilnią Jėzaus asmenybę, Jo audringą gyvenimą bei artimus santykius su savo nuostabia Motina, su išdaviku Judu Iskarijotu ir su kitais. Palaipsniui įtikinančiais pavyzdžiais Kristus parodomas kaip žmogum tapęs Dievo gailestingumas; palaipsniui prieinama prie įžvalgaus atsakymo, ar santykis tarp Jėzaus ir Judo buvo draugystė, ar konfrontacija; palaipsniui vaizdais atveriama didinga, žmonėms pasiaukojanti meilė tarp Sūnaus ir Motinos Marijos.

     Šios knygos pagrindas yra kun. dr. K. Trimako 1898-1991 m. Lietuvoje skaitytos paskaitos. Tų paskaitų medžiaga yra perredaguota, suderinta ir gausiai papildyta. Apie knygą “Draugo” dienraštyje 19903.09.02 taip teigiama: “Turinys gilus, išmąstytas, bet kiekvienam skaitančiam prieinamas. Tai tikras dvasinis lobynas”.

     Pirmoji knygos laida buvo išspausdinta Čikagoje 1993 m. gale “Draugo” spaustuvėje autoriaus lėšomis, paremiant aukotojams iš JAV. Pasiųsta į Lietuvą, ji dalinama dovanai. Knyga bus perspaudinta Lietuvoje, išlaidas padengiant prel. J. Prunskio skirta 3000 dol. premija, papildant autoriaus, aukotojų bei “Židinio” leidėjų finansine parama. Ši antroji laida Lietuvoje irgi bus dalinama dovanai.

     Išeivijoje knygą platina “Židinio” leidėjai: R.S. Kunstmanai, 8000 Tapper Place, Dyer, IN 46311 USA. Kaina — 7 dol. (paštu — 8,50 dol.).

▼    Jonas Aistis. RAŠTAI II tomas. Dievai ir Smūtkeliai. Apie laiką ir žmones. Milfordo gatvės elegijos. Redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir Antanas Vaičiulaitis. Aplankas Jono Kuprio. Išleido Ateities Literatūros Fondas 1993 m. Čikagoje. Spaudė “Draugo” spaustuvė. Kieti viršeliai, 454 psl., kaina 15 dol. Ateities Literatūros Fondo adresas: 409 50th Place, Western Springs, IL 60558.

▼    Marius Katiliškis. PIRMADIENIS EMERALD GATVĖJE. Romanas. Aplankas Vytauto O. Virkau. Aplanko nuotrauka Algimanto Kezio. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas, 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629. Kieti viršeliai, 208 psl., kaina 14 dol.

Leidėjų pastaba: “Marius Katiliškio mirtis, nors ir po sunkios ligos, buvo gana netikėta, tad ir šio gerokai anksčiau parašyto romano pats galutiniai peržiūrėti jis nespėjo. Tada buvo tikimasi, jog išeivijos skaitytojams ir visi gausūs amerikonizmai bus gerai suprantami. Leidėjai nesiryžo jų aiškinti, nors Lietuvos skaitytojui tai gal ir būtų pravert?. Tik kalba buvo kiek aplyginta”.

▼Eusebijus Cezarietis. BAŽNYČIOS ISTORIJA. Serija “Logos knyga”. Išleido “Lumen” leidykla Vilniuje. Į lietuvių kalbą išvertė kun. Česlovas Kavaliauskas (iš graikų kalbos, 1-7 skyrius), Audrius Remeika (iš anglų kalbos, 8-12 skyr.). Viršelio dailininkė — Ingrida Umbrasaitė. Kieti viršeliai, 368 psl., kaina sutartinė.

▼ Aleksas Šatas. LAISVĖ BE TIESOS — NELAISVĖ. Leidėjas — Lietuvių jaunimo bendrija “Lituanica”, Vytauto pr. 79, 3000 Kaunas. Spausdino “Spaustuvė Morkūnas ir Ko”, Studentų 54, 3028 Kaunas. 268 psl., kaina sutartinė. Šioje knygoje skaitytojas ras daug naudingų atsakymų į įvairius užmetimus religijos tiesoms bei papročiams, tik nepatartina iš jos mokytis lietuvių kalbos.

▼ METMENYS. Nr. 65. Kūryba ir analizė. Redaktorius Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, PA 17013. Dailės priežiūra — Danas Lapkus. Techninė redaktorė — Henrieta Vepštienė. Administracija — Marija Paškevičienė, 306 55th Place, Dovvners Grove, IL 60516. Viršelio projektas — Vytauto O. Virkau. Eina dukart per metus. Leidžia AM ir M Publications. Kaina: JAV ir Kanadoje — 15 dol., Lietuvoje — 20 dol., atskiras numeris — 8 dol.

▼ LITUANUS Vol. 39, NO.4. Šį numerį redagavo Violeta Kelertienė. Administratorius — Jonas Kučėnas. Adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629-2913. Eina keturis kartus per metus. Knygynams ir institucijoms kaina 15 dol., metams, kitiems — 10 dol.

■ Klaipėdoje statoma Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia. Jos klebonas yra kun. Algis Baniulis, SJ.