Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, SJ

Kalbos taisymai

     Po pagrindinių žodžių ar posakių duodami sutrumpinimai reiškia:

     n. vert.nevartotinas vertinys;
     n. svet.nevartotina svetimybė;
     nevart. r.nevartotinas reikšme... Toji reikšmė nurodoma žodžiais tarp kabučių.

auklėti dvasioje n. vert. — auklėti dvasia: Jaunimą reikia auklėti humanizmo dvasioje (= dvasia).

aukštame lygyje n. vert. — aukšto lygio: Paskaita buvo aukštame lygyje (=aukšto lygio paskaita).

bėgyje ko n. vert — per: Metų bėgyje daug kas pasikeis (= Per metus...). Viskas bus atlikta paros bėgyje (= per parą).

laiko bėgyje n. vert. — ilgainiui, po kiek laiko: Laiko bėgyje (= Ilgainiui) jo sveikata pagerės.

bujoti n. svet. — tarpti, keroti klestėti, vešėti, gražiai augti: Gėlės ir krūmai jau bujoja (klesti, keroja...).

daugumoje nevart. r. “daugiausia, dažniausiai, paprastai”: Šiuos darbus daugumoje (= dažniausiai, paprastai) atlieka moterys.

atsiekti nevart. r. “pasiekti”: Savo pastangomis jau daug atsiekėme (= pasiekėme). Lito įvedimas tai buvo didelis atsiekimas (= pasiekimas).

eilė, visa eilė nevart. r. “keletas, keliolika, grupė, dalis, daug, daugelis, daugybė, gausybė, aibė”: Visa eilė (= Daug, daugelis, keliolika, nemažas būrys) darbuotojų gavo pagyrimo raštus. Galima vartoti, pvz., tokiu atveju: Žmonių eilė nutįso iki durų.

eilėje atvejų n. vert. — dažnai neretai: Eilėje atvejų (= Dažnai) gaisrų kaltininkai būna vaikai.

paskutinėje eilėje nevart. r. “paskiausiai, vėliausiai, pačioje pabaigoje”: I jūsų klausimus bus atsakyta paskutinėje eilėje (=paskiausiai, pabaigoje).

pirmoje eilėje nevart. r. “pirmiausia”: Pirmoje eilėje (= pirmiausia) siūlau aptarti darbotvarkę.

išeinant iš ko nevart. r. “remiantis kuo, vadovautis kuo, atsižvelgianti į ką”: Instituto statutas bus sudarytas išeinant iš mūsų perspektyvų (= atsižvelgiant į mūsų perspektyvas).

padidintas nevart. r. “padidėjęs”: Padidintas (= Padidėjęs) jautrumas, kraujospūdis.

palendrica, palengvica n. svet. — nugarinė.

panašus kam n. vert. — panašus į ką: Jis labai panašus savo broliui (= į savo brolį).

pasėka n. vert. — rezultatas, padarinys.

pasėkoje n. vert. — todėl, dėl to: Pasitaiko girtų vairuotojų, ko pasėkoje (= todėl, dėl to) įvyksta avarijų.

pončka n. svet. — spurga.

soskė, soska n. svet. — žindukas, čiulptukas.

šposas n. svet. — pokštas, išdaiga, juokai.

terioti n. svet. — siaubti: Po karo buvo nuteriota (= nusiaubta) visa šalis.

■ Pop. Jonas Paulius II, kalbėdamas 1993 m. lapkr. 26 d. Romoje katalikų ordinų vyresniųjų konferencijoje, paragino atnaujinti savo dvasingumą ir su nauju pakilimu vykdyti evangelizaciją. 1994 m. vyks pasaulio vyskupų sinodas ordinų gyvenimo nuostatams svarstyti.