36-asis “Laiškų lietuviams” konkursas

     Skelbiame naują konkursą suaugusiems ir jaunimui. Jaunimui priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Konkurso taisyklės bus tos pačios kaip ir praėjusiuose konkursuose, tik dabar straipsniai turės būti parašyti mašinėle. Ranka rašytų į konkursą nepriimsime. Suaugusiųjų rašiniai turėtų būti maždaug 4-9 mašinėle rašytų puslapių, o jaunimo bent dviejų puslapių, bet pageidaujama ir ilgesnių.

     Siūlome tris temas: 1. Kelias į Lietuvos dvasinį prisikėlimą, 2. Šeima— meilės mokykla, 3. Kitus įveikti gali daug kas, save įveikti gali tik žmogus.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį įdedama tikroji autoriaus pavardė ir adresas. Ant vokelio užrašomas tik slapyvardis, vokelis įdedamas į voką su straipsniu. Konkursas baigsis 1995 m. vasario 16 d. Straipsnius siųsti šiuo adresu: “Laiškai lietuviams”, 2345 W. 56 th St., Chicago, II 60636, USA.

     Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams 200 dol. aukojo kun. Gediminas Kijauskas, SJ.

Po 100 dol.aukojo: Ona Pranckevičiūtė, Ona ir Povilas Norvilai.

Po 35 dol.aukojo: O. Jankevičiūtė, A. ir A. Žemaitaičiai.

Po 25 dol.aukojo: L. Bildušas, A. Kulys.

Po 20 dol. aukojo: M. Vygantas, A. Lesniauskas, I. Laisvėnaitė, R. Shatas. Po 15 dol. aukojo: B. Simonaitienė, kun. L. Dieninis, M. Dūda.

Po 10 dol.aukojo: M. Barienė, M. Šeduikis, B. Morkūnienė, R. Ayre, M. Edelienė, prel. A. Goldikovskis, N. Dėdinas, R. Jautokienė, V. Peseckas, S. Laniauskienė, S. Aleksa, O. Barauskienė, K. Remeza.

Po 5 dol.aukojo: J. Gataveckas, P. Macnorius, M. Jasiulevičius, P. Marcinkus, V. Miknis, J. Paronis, V. Sabalis, V. Butkus, O. Juodvalkis, O. Peteris, D. Zailskas, J. Jankauskaitė, A. Čepulis, E. Olšauskas, A. Bailey, P. Kaufmanas, J. Gedrimas, A. Mikšienė, R. Šilgalis, A. Budreckas, S. Balutis, O. Siliūnienė, A. Smolinskas, J. Spurgis, A. Namikienė, T. Rūta, V. Butvydas, V. Bakšys, S. Rudys, A. Bražėnas, V. Dailidkienė, J. Miltenis, S. Čepas, B. Stangenberg, M. Noreika, B. Butkys, A. Skučas, P. Pagojus, L. Paulavičius, F. Rajeckas, M. Kardauskaitė, F. Kuncaitienė, V. Pleškus, J. Orantas, T. Vaitekūnas, A. Povilaitis, M. Titienė, V. Maciūnas, Z. Junevičienė, S. Leikus, K. Genčius, B. Martick, J. Švoba, A. Stonys, H. Idzelis, L. Balaišis, J. Gustainis, Č. Baczinskas, V. Sniolis, G. Miglinas, J. Plačas, kun. K. Trimakas, I. Užgirienė, S. Danaitis, Z. Juras, dr. O Mironaitė, J. Leibneris.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.