Šios šventės ir konkursai buvo pradėta ruošti 1960 m., kai minėjome “Laiškų lietuviams” dešimtmetį. Šių metų šventė buvo gegužės 1 dieną. Ji buvo pradėta Mišiomis Jėzuitų koplyčioje. Po Mišių apie pustrečio šimto žmonių susirinko į didžiąją Jaunimo centro salę. Programos vedėja redakcijos narė Nijolė Užubalienė pasveikino susirinkusiuosius ir pakvietė redaktorių Juozą Vaišnį, SJ, pradėti konkurso premijų įteikimo iškilmes. Jis pranešė, kad šių metų konkurse buvo 103 dalyviai. Premijas laimėjo 33 asmenys (22 suaugusieji ir 11 jaunimo). Vertinimo komisiją sudarė: Juozas Masilionis (pirm.), Marija Aldona Jurkutė (sekr.) ir Nijolė Užubalienė (narė). Redaktorius pakvietė sekretorę perskaityti protokolą. Kas buvo laimėtojai, jau buvo pranešta praėjusiame numeryje.

     Beveik visi laimėtojai buvo iš Lietuvos, tik trys iš JAV ir vienas iš Italijos. Tad salėje galėjo dalyvauti tik Aldona Kamantienė, pirmosios premijos laimėtoja. Ji padėkojo už premiją ir palinkėjo, kad “Laiškai lietuviams” ir toliau būtų leidžiami Čikagoje, neiškeliant jų kitur, nes tai turbūt dabar vienintelis likęs išeivijoje religinės minties žurnalas.

     Mecenatų vardu kalbėjo Vaclovas Momkus. Tuoj atsirado keletas mecenatų ir ateinančiam konkursui. Po 300 dol. aukojo dr. Birutė Kasakaitienė ir Vanda Prunskienė. Po 100 dol. aukojo: Vaclovas ir Margarita Momkai, Bronius ir Jadvyga Jankauskai, Adolfas ir Sofija Jelioniai, Ona Pranckevičiūtė ir Barbara Morkūnienė. Pasižadėjo paaukoti vėliau Stefanija Rudokienė, Aleksas Lauraitis ir kt.

     Meninę programą atliko solistas Algimantas Barniškis, akompanuojant prof. Anicetui Arminui, o Vladas Vijeikis visus pralinksmino savo “vijeikiškais” juokais.

     Redakcija nuoširdžiai dėkoja visiems kokiu nors būdu prisidėjusiems prie šios šventės pasisekimo, ypač paminėtini šie asmenys: A. Ramanauskienė, A. Likanderienė, R. Andrijauskienė, N. Užubalienė, S. Plenienė, Pr. Masilionienė, J. Ivašauskienė, A. Lietuvninkienė, Z. Žilevičienė, J. Paronis, A. Dirgėla, A. Valavičius, R. Bartašiūnas, O. Norvilienė. Teatlygina jums Visagalis.