■    Balandžio pradžioje Vilniaus aukštesniojoje policijos mokykloje lankėsi Vilniaus arkiv. A. J. Bačkis ir keletas kitų aukštų Bažnyčios hierarchų, kur susitiko su vidaus reikalų ministru R. Vaitiekūnu.

■    Vilniaus vyriausiu rabinu paskirtas rabinas Šmuelis Kanas Vilniaus žydų religinės bendruomenės sprendimu. Šias pareigas jis pradėjo eiti nuo sausio pabaigos.

■    Kun. Jonas Gasiūnas, buvęs Panevėžio vysk. K. Paltaroko sekretorius, kovo mėn. St. Petersburge, Fl, buvo pagerbtas 90 m. amžiaus ir 65 m. kunigystės sukakčių proga.

■    Lietuvos prezidentas A. Brazauskas sutiko būti “Baltų ainiai” globėju. Tuo jis pratęsė Lietuvos prezidento A. Smetonos neprikl. Lietuvos laikais pradėtą tradiciją globoti blaivybės sąjūdį.

■    Balandžio mėn. Lietuvoje lankėsi Anglijos Bažnyčios (anglikonų) Canterbury arkiv. dr. George Carey, lydimas dviejų vyskupų ir dviejų patarėjų. Vilniuje jis susitiko su liuteronų bažnyčios atstovu vysk. Jonu Kalvanu, Vilniaus arkiv. J. A. Bačkiu, pravoslavų arkiv. Chrizostomu, pašventino Britų ambasados patalpas. Pakeliui į Rygą arkiv. Carey aplankė Kryžių kalną.

■    Architekto Jono Muloko, gyvenusio Los Angeles, sūnus Rimas Mulokas nori įamžinti savo tėvo atminimą: Berčiūnuose, netoli Panevėžio, jis nori sukurti architektūrinį kryžiaus kelių ansamblį. Mat Berčiūnuose buvo įgyvendintas pirmasis Jono Muloko projektas, pastatyta Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, kuri bolševikmetyje buvo susprogdinta.

■    Kauno Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčios ventiliacijos tunelyje rasta prieš 50 m. paslėptų Krašto apsaugos ministerijos dokumentų. Tos bažnyčios klebonas kun. Ričardas Mikutavičius tikisi, kad ten bus rasta ir daugiau Krašto apsaugos ministerijos dokumentų.

■    Balandžio mėn. Lietuvoje lankėsi Koelno arkivyskupas kardinolas J. Meisneris.

■    Bažnytinės muzikos festivalis, rengiamas jau dvyliktą kartą, balandžio 5 d. prasidėjo Kauno valstybinio choro koncertu Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Jame, be šeimininkų — Šiaulių choro “Polifonija”, dalyvavo sakralinės muzikos atlikėjai iš kitų Lietuvos miestų, Latvijos ir Ukrainos.

■    Kun. Viktoras Rimšelis, MIC, marijonų vienuolijos vadovybės paskirtas “Draugo” dienraščio moderatoriumi.

■    Balandžio 20 d. Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas Vilniaus arkivyskupijos kurijoje susitiko su Lietuvos vyskupų konferencijos pirm. arkiv. Audriu Juozu Bačkiu ir Lietuvos vyskupais. Pokalbyje buvo aptarti aktualūs Bažnyčios ir valstybės santykių klausimai, tartasi dėl bendradarbiavimo dorovės, socialinio aprūpinimo ir kitais klausimais. Nutarta tokius susitikimus rengti reguliariai.

■    Kun. dr. Vytautas Mankeliūnas, profesoriavęs Bogotos universitete Kolumbijoje, kur dėstė filosofiją ir psichologją, mirė 1993 m. gruodžio 21 d. Buvo gimęs 1912 m. Jiezne.

■    Kun. prof. Pauliui Rabikauskui, SJ, yra paskirta 1500 dol. premija už knygą apie šv. Kazimierą. Premijos mecenatas yra prel. dr. Juozas Prunskis.

■    Kun. Antano Saulaičio, SJ, surinktais duomenimis, 1994 m. pradžioje Lietuvoje buvo 26 moterų ir 6 vyrų vienuolijos. Moterų vienuolijų dauguma yra vietinės, priklausančios vyskupijai. Tik viena kita šių vienuolijų turi narių kur nors užsienyje, kaip Šv. Kazimiero seserų kongregacijair Nekaltai Pradėtosios Švč. M. Marijos seserys. Tik trys iš jų turi daugiau kaip šimtą narių, kitos nuo keleto ligi keliasdešimt. Iš viso jos turi 993 nares ir 120 kandidačių. Vyrų vienuolijos yra pasaulinės, tarptautinės: marijonai, domininkonai, pranciškonai, kapucinai, saleziečiai ir jėzuitai. Lietuvoje jie turi 131 narį ir 19 kandidatų, o užsienyje 92 narius.

“Time” žurnalas po įvairių apklausinėjimų ir tyrimų paskelbė dešimt populiariausių praėjusio tūkstantmečio žmonių. Šv. Pranciškus Asyžietis užėmė pirmąją vietą. Antrąją vietą užėmė J. Gutenbergas, spaudos išradėjas.

■    1994 m. pradžioje Lietuvoje ėjo 8 katalikiški laikraščiai: Apžvalga, Caritas, XXI amžius, Katalikų pasaulis, Kregždutė, Naujasis dienovidis, Naujasis židinys — Aidai ir Logos.

■    1994 m. pradžioje Lietuvos ir Latvijos Jėzuitų provincijoje buvo 31 kunigas, 4 studentai ir 9 broliai, užsienyje 35 kunigai, 4 studentai ir 4 broliai.

■    Pastaruoju metu Lietuvoje restauruotos keturios totorių mečetės, vyksta pamaldos. 1997 m. sukaks 600 metų, kai totoriai apsigyveno Lietuvoje.

■    Šiauliuose buvo surengta konferencija, skirta vysk. Vincento Borisevičiaus atminimui. Jos tema: “Lietuvių tautos genocidas, neapykanta Dievui ir žmogui, resovietizacija”. Konferencijoje dalyvavo ir Telšių vysk. A. Vaičius.

■    Šv. Kazimiero popiežiškoje lietuvių kolegijoje Romoje šiuo metu studijuoja 8 kunigai, 9 klierikai ir 2 seselės.

■    Šiais metais sueina dešimt metų, kai pop. Jonas Paulius II kun. Paulių Baltakį, OFM, paskyrė užsienyje gyvenančių lietuvių vyskupu. Vyskupu konsekruotas buvo 1984 m. rugsėjo 14 d.

Juoz. M.