Dar ir nūdien vienoje Lietuvos mokykloje mokytoja aiškina mokiniams apie žmogaus kilmę iš beždžionės. Vienas drąsesnis mokinys mandagiai taria:

     —    Atsiprašau, ponia mokytoja, mums nelabai įdomu jūsų geneologijos šaknys. Verčiau norėtume žinoti apie visos žmonijos pradžią — pirmuosius tėvus.

Publiką linksmina Vladas Vijeikis.

Rolando Bartašiūno nuotr.

     Keletas italų dirigentų, tarp jų Toscanini ir Mascagni, buvo pakviesti dalyvauti festivalyje, skirtame kompozitoriaus Verdi garbei. Mascagni sutiko diriguoti tik su sąlyga, kad jam būtų užmokėta daugiau negu dirigentui Toscanini.

     —    Mano honoraras turi būti didesnis, — sakė jis, - turiu aš gauti bent viena lyra daugiau.

     Direkcija sutiko. Festivaliui pasibaigus, Mascagni gavo vieną lyrą. Mat tame festivalyje Toscanini dirigavo nemokamai.

     Vokiečių poetas H. Heine kartą taip pasakė apie vieną įžymią solistę, kurios apkūnumas visiems krisdavo į akis:

     —    Tai dramblys, prarijęs lakštingalą.

 

    Vienas pilietis sako klebonui:

     —    Klebone, rytoj jūsų bažnyčioje bus mano dukters vestuvės. Ar jūs negalėtumėte pakeisti užrašą prie altoriaus?

     —    Bet kodėl jūs norite, kad aš tą užrašą pakeisčiau? - nustemba klebonas.

     —    Argi jums, klebone, neaišku? Juk ten parašyta: “Viešpatie, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro...”

     Neseniai vedusiam gydytojui paskambino kolega ir pasiūlė sulošti bridžio partiją.

     —    Skubus iškvietimas, - paaiškino žmonai gydytojas.

     —    Ar labai rimta? - paklausė susirūpinusi jauna žmona, pamačiusi, kad vyras skubiai rengiasi.

     —    Labai! Trys gydytojai jau ten!

     Policininkas pasiveja per greitai vairuojančią merginą ir sakė:

     —    Dėl ko nesustojai, kai aš švilpiau?

     —    Tamsta be reikalo varginiesi — aš jau susižiedavusi, — ramiai atsako mergina.

     Mamytė primą kartą nusiveda Vytuką į koncertą. Koncerto metu Vytukas klausia:

     —    Mamyte, dėl ko tas ponas taip grūmoja su lazda anai panelei?

     —    Jis negrūmoja, Vytuk, jis diriguoja.

     —    Tai dėl ko ta panelė taip rėkia?