ATSIŲSTA PAMINĖTI

▼    Ladas Tulaba. NUO DUSIOS IKI TIBERIO. Atsiminimai, I ir II tomas. Vingiuotas autoriaus kelias biografiniuose atsiminimuose. Kiekvienas tomas maždaug po puspenkto šimto puslapių. Kaina — po 10 dol. Spaudė “Draugo” spaustuvė. Išleista Romoje 1993 m. Autorius čia atvirai rašo apie įvairius jo sutiktus asmenis, iškeldamas jų ne tik teigiamas, bet ir neigiamas ypatybes.

▼    Pranas Zundė. KAZYS BIZAUSKAS. Pirmoji knyga. 1893-1941 m. Lietuviškos knygos klubo leidinys 1993 m. Spaudė “Draugo” spaustuvė. 323 psl., kaina 12 dol.

▼    Vydūnas. MANO TĖVYNĖ. Išleido Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno Fondas 1993 metais Čikagoje. Ši iliustruota 64 psl. knyga išleista autoriaus 125 metų gimimo sukakčiai paminėti. Ji yra Vydūno fondo dovana išeivijos lituanistinių mokyklų mokiniams.

▼ Algimantas Kezys. LITHUANIAN ARTISTS IN NORTH AMERICA. Exhibitors in Dailė ’91, ’92 and ’93. 288 psl., gausiai iliustruota juoda-balta ir spalvotomis reprodukcijomis, minkštais viršeliais, kaina 20 dol. Išleido “Galerija”, 4317 S. Wisconsin Avė., Stickney, II 60492.

▼LITUANUS. volume 40, No. 1. Išeina 4 kartus per metus. Adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St„ Chicago, II 60629-2913. Prenumeratos kaina knygynams ir institucijoms — 15 dol., kitiems — 10 dol. per metus.

▼    Į LAISVĘ. Nr. 118/155. Rezistencinės minties ir kultūros žurnalas. Redaktorius Juozas Baužys, 9240 Cliffside Ln„ Orland Park, II 60462-7790. Administratorius Jonas Prakapas, 15 Thelma Dr„ Bakersfield, CA 93305. Išeina tris kartus per metus. Prenumerata JAV ir Kanadoje — 10 JAV dol., kitur — 15 JAV dol.

▼    METMENYS. Nr. 66. Kūryba ir analizė. Redaktorius Vytautas Kavolis, Dickinson college, Carlisle, PA 17013. Dailės priežiūra — Danas Lapkus. Techninė redaktorė — Henrieta Vepštienė. administracija — Marija Paškevičienė, 306 55th Place, Downers Grove, II 60516. Viršelio projektas — Vytauto O. Virkau. Išeina dukart per metus. Leidžia Am ir M Publications. Kaina: JAV ir Kanadoje — 15 dol., Lietuvoje — 20 dol. Atskiras numeris — 8 dol.