36-asis "Laiškų lietuviams" konkursas

     Skelbiame straipsnio konkursą suaugusiems ir jaunimui. Jaunimui priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jaunimas būtinai prie straipsnio turi pažymėti, kad jis skiriamas jaunimo grupei. Konkurso taisyklės bus maždaug tos pačios kaip ir praėjusiuose konkursuose, tik straipsniai turės būti parašyti būtinai mašinėle su pakankamais tarpais tarp eilučių. Ranka rašytų į konkursą nepriimsime. Suaugusiųjų rašiniai turės būti maždaug 4-9 puslapių, o jaunimo — bent 2 puslapių, bet pageidaujama ir ilgesnių. Premijų skaičių ir didumą nustatys vertinimo komisija.

     Siūlomos trys temos: 1. Kelias į Lietuvos dvasinį prisikėlimą; 2. Šeima — meilės mokykla; 3. Kitus įveikti gali daug kas, save įveikti gali tik žmogus.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Ant vokelio užrašoma tik slapyvardis. Vokelis kartu su straipsniu įdedama į didesnį voką ir siunčiama šiuo adresu: “Laiškai lietuviams”, 2345 W. 56th St., Chicago, II 60636, USA. Straipsniai turi pasiekti redakciją iki 1995 m. vasario mėn. 16 dienos. Vėliau atėjusieji nebus priimami.

***

     Gal bus naudinga paaiškinti porą pakeitimų konkurso taisyklėse. Visuomet pageidaudavome, kad straipsniai būtų rašomi mašinėle, bet leisdavome rašyti ir ranka, jei kam buvo visai neįmanoma rašyti mašinėle. Ir tokiu atveju vis primindavome, kad turi būti labai aiški rašysena. Daugiausiai visi rašydavo mašinėle, tik vienas kitas ranka. Deja, ne visi ranka rašyti straipsniai būdavo lengvai įskaitomi. Būdavo vargo ir redakcijai, ir rinkėjams. Paprastai tuos straipsnius turėdavome perrašyti mašinėle. Bet kartais reikėdavo perrašyti ir mašinėle rašytus straipsnius, nes būdavo labai nublukusios raidės, viskas labai sugrūsta, nepalikta didesnių tarpų tarp eilučių. Kai kurie atsišviesdavo savo rašinį ir tą atšvietą atsiųsdavo mums, sau pasilikdami originalą. Reikėtų daryti priešingai.

     Kita naujovė — tai premijos. Pirmiau paprastai skirdavome penkias premijas. Tada konkursuose dalyvaudavo maždaug 20-30 asmenų. Dabar jau dalyvauja daugiau kaip šimtas. Dėl to labai džiaugiamės ir norime įvertinti bei patenkinti kiek galima daugiau dalyvių. Bet mūsų premijų fondas nedidėja, tad nutarėme duoti daugiau premijų, bet mažesnių. Beveik visi konkurso dalyviai dabar būna iš Lietuvos, tad manome, kad už savo kelių puslapių rašinį gauti kelias dešimtis dolerių jau yra šis tas.

     Neseniai mane paklausė vienas dvasininkas, ar konkurse gali dalyvauti ir kunigai. Mano atsakymas buvo: “Ne tik kunigai, bet ir vyskupai!” Malonu, kad konkursuose dabar dalyvauja iš Lietuvos įvairių sričių intelektualai. Laukiame, kad daugiau dalyvautų jaunimo, o taip pat ir mūsų išeivių. Konkurse dalyvaujama ne tik norint laimėti premiją, bet pasidalinti savo mintimis su kitais, praturtinant jų dvasinį gyvenimą.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.