Neseniai su savo draugu važiavau autobusu, kuris buvo pilnas keleivių. Mes ramiai sau sėdėjome. Pažvelgęs į savo draugą, labai nustebau, kad jis sėdėjo užsimerkęs.

     —    Ar tau skauda galvą? — pasiteiravau.

     —    Žmogau, — tarė jis, — aš negaliu žiūrėti, kaip tos vargšės moterys turi stovėti, kai vyrai joms neužleidžia vietų.

***

     Vyras atsisėda prie žmonos, kuri siuva sau suknelę, ir sako:

     —    Būk atsargi, kad su adata neįsidurtum piršto. Pasuk siūlą į kitą pusę...

     —    Klausyk, — atkertajam žmona, — tu manęs nemokyk, kaip siūti — aš savo darbą gerai moku.

     —    Aš tavęs nemokau, — atsako vyras, — tik norėjau tau parodyti, kaip aš turiu jaustis, kai tu mane mokai automobilyje, kai aš vairuoju.

***

     Svečias parašė vieno viešbučio savininkui Ispanijoje, kad jis norėtų apsigyventi viešbutyje su savo šunimi.

     Savininkas šitaip jam atsakė:

     —    Iki šiol dar nebuvo atsitikimo, kad šuo pavogtų šaukštą, kad šluostytųsi savo letenas į užuolaidas. Be to, dėl jų kaltės niekada nebuvo užlieti vandeniu vonios kambariai. Su malonumu lauksiu tamstos šuns.

*  *  *

     Susitinka dvi geros draugės. Viena jų sako antrai:

     —    Žinai ką, vakar susirinkime mes daug kalbėjomės apie tave. Kai kurios man sakė, kad tu panaši į ožką.

     —    O ką tu į tai atsakei?

     —    Aš sakiau, kad nereikia žmogaus vertinti pagal jo išvaizdą.

*  *  *

     —    Koks skirtumas tarp šaulio ir gydytojo?

     —    Šaulys užmuša žmogų, kai pataiko, o gydytojas — kai nepataiko.

***

     —    Jau šešeri metai nesikalbu su savo žmona.

     —    Kodėl?

     —    Nenoriu jos pertraukti.

***

     Kritikas į mėgėjos dainininkės užklausimą, ar jis pastebėjęs, kaip vakar jos balsas užpildė visą salę, atsakė:

     —    Taip. Be to, dar pastebėjau, kaip dalis klausytojų dingo iš salės, daugiau erdvės užleisdami jūsų balsui.


■    Šiais metais daug lietuviškų parapijų JAV švenčia savo sukaktis:

100 m. Šv. Andriejaus p. New Britain, CT (kleb. kun. Jonas Rikteraitis)

100 m. Šv. Kazimiero p. Worcester, MA (kunigai marijonai: Vincas Parulis ir Jonas Petrauskas)

90 m. Šv. Kazimiero par. Amsterdam, NY (kleb. kun. Juozas Grabys)

85 m. Nekalto Prasidėjimo p. Cambridge, MA (kleb. kun. Simonas Saulėnas)

75 m. Šv. Kazimiero p. Providence, RI (kleb. kun. Adolfas Klimanskis)

70 m. Šv. Antano p. Detroite, MI (kleb. kun. Alfonsas Babonas)

■    Birželio pradžioje JAV prez. Bill Clinton lankėsi Romoje ir Vatikane buvo priimtas pop. Jono Pauliaus II.