—    Kurioj vietoj yra širdis, — klausia mokytojas mokinį.

Mokinys tyli. Tada mokytojas prisideda ranką prie krūtinės ir sako:

—    Ar čia nejauti smūgių?

—    Ne, mamos smūgius aš jaučiu kitoje vietoje...

✓✓✓

Motina bara sūnų:

—    Vaikeli, argi gražu į savo draugą mesti akmenį?

—    Bet, mamyte, jis pirmas metė.

—    Tai tada reikėjo mane pašaukti, o ne mesti.

—    Bet ar tu, mamyte, būtum geriau pataikiusi?

✓✓✓

Berniukas klausia tėvą:

—    Tėveli, kodėl Dievas pirma sutvėrė Adomą, o paskui Ievą?

—    Matai, vaikeli, Dievas nenorėjo, kad jam kas duotų patarimų...

✓✓✓

I    kelneris: “Keista. Neturtingi visuomet duoda daugiau arbatpinigių už turtingus.

II    kelneris: “Visai suprantama: neturtingi nenori, kad kiti juos laikytų neturtingais, o turtingi nenori, kad juos laikytų piniguočiais.

✓✓✓

Apžiūrėjęs pacientę, gydytojas, kraipydamas galvą, sako vyrui:

—    Turiu jums pasakyti, kad jūsų žmona man nelabai patinka.

—    Žinote, ponas daktare, jūsų žmona taip pat nėra kažkokia gražuolė!

✓✓✓

Vienas italų berniukas nuėjo su motina į vienuolyną aplankyti tetos vienuolės. Jis atsidėjęs žiūrėjo į tetą ir vienuolyno grotas, o paskui paklausė motiną:

—    Kas atsitiktų, jeigu ją išleistų?

✓✓✓

Sakoma, kad virimas, skalbimas ir indų plovimas daug smagumo atima iš vedybinio gyvenimo, tačiau kai kurie vyrai tai sugeba padaryti šypsodamiesi...

✓✓✓

—    Kaip turi elgtis vyras, kad visuomet išlaikytų gerus santykius su moterimi?

—    Niekada neužmiršti jos gimimo dienos ir niekad neprisiminti jos amžiaus.

✓✓✓

Vyras grįžta iš darbo ir randa belaukiančią žmoną su dovana — plaukų aliejumi.

—    O, tai labai malonu, džiaugiasi vyras.

—    Taip, nunešk savo sekretorei, kad jos plaukai taip nebyrėtų ant tavo švarko.

Lietuviai įsiteisino Škotijoje prieš 100 metų, nuo 1894, kai Glasgowo arkiv. Eyre lietuvius dvasiškai aptarnauti pakvietė kun. Varnagirį. Ilgiausiai Škotijos lietuviams vadovavo ir talkino ne tik religiniuose, bet ir tautiniuose reikaluose kun. Juozas Gutauskas (1934-1983). Nuo 1969 m. kun. J. Gutauskui talkino, o paskui ir visas vadovo pareigas perėmė kun. Joe McAndrew, SMA.