Dr. H. Armanas, rašydamas apie šių dienų (ypač hipių) taip mėgstamus įvairius nuodus — narkotikus, į straipsnio pabaigą šitaip prabyla: “Artėdamas prie straipsnio pabaigos, pristatau mielam skaitytojui senų ir gerų laikų aristokratišką vaistą kokainą, kuris, kaip ir panelė cigaretė, poniutė kava ir visų pavojingiausias ponas amfetaminas, yra stiprus centrinės nervų sistemos stimuliuotojas — dirbtinės energijos ir džiaugsmo sukėlėjas. Jis mažiau pavojingas, tačiau, kaip ir visa jo giminė (nikotinas, kofeinas, amfetaminas), yra kaip botagas labai pavargusiam arkliui pavaryti ir priversti jį bėgti, kol vargšas, išvargęs ir išalkęs, bejėgiškai krinta ant kelio, o po to —jokios jėgos ar botagai nebepakeis jo vėl bėgti ...”

♥ ♥ ♥

    —    Mamyte, ar mes galime su Juozuku žaisti tėtį ir mamą?

—    Galite, tik nesimėtykite lėkštėmis ir šaukštais ...

♥ ♥ ♥

    Naujoje Zelandijoje, ieškant naujo teismo budelio, tai vietai pasisiūlė viena medicinos studentė. Ji turinti gerus nervus, o mirti nubaustiesiems vyrams būsią maloniau, jeigu juos nugalabins moteris. Taip ji paaiškino savo pranašumą prieš kitus kandidatus.

♥ ♥ ♥

Maskvos Raudonojoje aikštėje vykstančio parado metu prieina senutė prie vieno vado ir klausia, kas įvykdė didžiąją spalio revoliuciją: darbininkai ar mokslininkai.

—    Darbininkai, senele, darbininkai!

—    Taip, taip. Mokslininkai tikriausiai pirmiausiai būtų išbandę ant šunų ...

♥ ♥ ♥

Viename universitetiniame Vengrijos mieste policija suėmė knygyno savininkę. Mat policijai nepatiko Sov. Sąjungoje populiarių knygų išdėstymas lange, nes pavadinimai buvo surikiuoti tokia tvarka: “Mes norime gyventi”, “Toli nuo Maskvos”, “Dangoraižių šešėlyje”, “Po svetima vėliava”.

♥ ♥ ♥

—    Kodėl gydytojas užsimauna pirštines prieš operaciją?

—    Kad nepaliktų pirštų nuospaudų. Jos gali išduoti ...

♥ ♥ ♥

Kalėjimo viršininkas naujai atvykusiam kaliniui sako:

—    Pas mus kiekvienas kalinys dirba pagal savo profesiją. Kuo tamsta verteisi?

—    Aš smuikininkas.

—    Na, tai marš į kiemą malkų pjauti rankiniu pjūklu!

♥ ♥ ♥

—    Prašau man patarti, daktare, kokia yra geriausia gimnastika, norint numesti svorį?

—    Galvos purtinimas!

—    Kaip tai suprasti?

—    Purtinkite galvą prie stalo, kai kas nors ragina jus valgyti.

♥Nuo 1994 m. rudens Panevėžyje pradės veikti Šv. Kazimiero kolegija, kurią įsteigė Panevėžio vysk. Juozas Preikšas ir Lietuvos ateitininkų federacijos vicepirm. kun. Rimantas Gudelis. Socialinę Bažnyčios doktriną studijuos 30 katalikų jaunuolių, kuriems po 4 metų bus suteikta socialinio darbuotojo kvalifikacija.