** Dana Mickutė-Mitkienė. DŽIAUGSMAS NEPRAŽYDĘS. Eilėraščių rinktinė. Viršelio aplanką ir iliustracijas piešė Paulius Jurkus. Išleido Violeta ir Mindaugas Gedgaudai, Los Angelas. Spaudė “Rytas”, Baltijos pr. 10, Klaipėda, 1993 m. Techninė redaktorė Regina Rimkienė. 178 psl., kaina sutartinė.

     Dana Mickutė-Mitkienė gimė 1899 m., kaip ji pati sako savo autobiografijoje, “tarp Jiezno ir Birštono, iš trijų pusių srauniosios Verknės supamame Paverkiu vienkiemyje, medžiais apaugusiame kaime, vidutinių ūkininkų devynių vaikų šeimoje”.

     Savo poezijos bandymus pradėjo spausdinti 1919 metais. Pradžioje pasirašinėjo slapyvardžiu Pirmoji Žibutė, nes manė esanti pirmoji dzūkė moteris, rašanti eilėraščius, mėginanti kopti į lietuviškąjį Parnasą.

     Pirmasis jos eilėraštis, išspausdintas “Lietuvos” dienraštyje “Bijūnams žydint”, patiko kompozitoriui ir, parašius jam gaidas, buvo pamėgtas karių ir dainuojamas, virtęs lyg ir liaudies daina.

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir kultūros žurnalas. Nr. 25, 1994 m. Leidžia Lietuvių Studentų Tautininkų Korporacija “Neo-Lithuania” ir Amerikos Lietuvių Tautininkų Sąjunga. Vyr. redaktorius — dr. Algirdas Budreckis. Redakcinė kolegija: Antanas Juodvalkis, dr. Leonas Kriaučeliūnas. Kalba ir korektūra — Irena Kriaučeliūnienė.

     Meninė priežiūra — Vladas Vijeikis. Šio numerio kaina 7 dol.

     Šis 25-asis numeris yra jubiliejinis, tai būtų buvę gera daugiau dėmesio kreipti į kalbą. Pasitaiko nemaža rašybos klaidų. Jau antrame viršelio puslapyje “akį rėžia” žodis “siūsti”. Kiekvienam turėtų būti aišku, kad reikia rašyti “siųsti”. Deja, reikia nusiminus pripažinti, kad ir daugelis kitų užsienio lietuvių leidinių nepasižymi švaria, taisyklinga kalba. Kultūringiems žmonėms reiktų kreipti daugiau dėmesio į kalbos kultūrą.

** LITUANUS. Vol 40, No. 2. Šį numerį redagavo Robertas A. Vitas. Adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629-2913. Žurnalas išeina keturis kartus per metus. Knygynams ir institucijoms metinės prenumeratos kaina 15 dol., kitiems — 10 dol.