CHIARA LUBICH

"Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume" (2 Kor 12, 9).

     Šv. Paulius rašo, kad buvo gavęs nuostabų apreiškimą (2 Kor 12, 1-4). O Dievas leido jam be to dar ir didelius bandymus. Todėl suminėjęs skaudžius išmėginimus, pavojus ir sunkenybes, būdingas jo apaštalinėje veikloje (2 Kor 11, 23-27), toliau kalba ir apie ypatingą bandymą, kuris jį lydi ir kankina nuolat. Jis rašo: “O kad aš dėl apreiškimų didumo nesikelčiau puikybėn, man duotas akstinas į mano kūną, šėtono angelas, kurs mane muštų veidan” (12, 7).

     Tad Paulius pakartotinai meldė Viešpatį, kad tuos kentėjimus atitolintų. Bet atsakymas buvo: “Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume”.

     Mokslininkai spėliojo, kokia reikšmė galėjo būti to bandymo, kurį apaštalas minėjo. Jiems atrodė, kad labiausiai tikėtinas spėjimas buvo jo liga, fizinis negalavimas, kuris buvo ypatingai varginantis ir trukdė jo apaštalinę veiklą. Tuos gi savo žmogiškus ribotumus jis gerai suprato.

     Tačiau nuostabiausias buvo to ypatingo Pauliaus bandymo pamokymas, kurį jis gavo. Jis pripažino jį kaip veiksmingą priemonę apsaugojimui nuo visokio dvasinio pajovaus. O virš visko jis matė jame nepaprastą vertę. Bandymas, kada jis aiškiai parodo mūsų silpnybę, gali būti galingos Dievo malonės ženklas, kuris kartais pasireiškia nepaprastu būdu. Todėl Paulius ir skelbia: “Taigi aš mielu noru girsiuosi mano silpnybėmis, kad Kristaus jėga gyventų manyje” (12, 9).

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal tuos Jėzaus žodžius? Laikydamiesi tikėjimo bandymuose, kai ištinka ligos, trūkumai, nesupratimai ir kliūtys, kurios kartais mus trukdo, o labiausiai, kai bandymai ardo, kelia sielvartą, pažemina ar įžeidžia. Kiekvienas mūsų galime turėti fizinius ar dvasinius kentėjimus, kurie labiau negu kiti trukdo mūsų norų, planų ar siekimų vykdymą.

     Pasistenkime matyti juose išraišką Dievo meilės, kuri mus nori tobulinti. Atsiminkime Pauliaus mokymą, kad bandymai primena mūsų ribotumus ir kitiems rodo, jog tai, kas yra mumyse gero ar altruistiško, ateina iš Dievo.

     Niekas geriau, kaip mūsų silpnybės, negali parodyti tikrumo tos “galybės” kuri mumyse veikia, kad ji nėra mūsų pačių, bet ateina iš Kristaus. Tad mes taip pat galėsime būti jo žmonijos išganymo plano tikrais įrankiais.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius