36-as is “Laiškų lietuviams” konkursas

    Skelbiame straipsnio konkursą suaugusiems ir jaunimui. Jaunimui priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jaunimas būtinai prie straipsnio turi pažymėti, kad jis skiriamas jaunimo grupei. Konkurso taisyklės bus maždaug tos pačios kaip ir praėjusiuose konkursuose, tik straipsniai turės būti parašyti būtinai mašinėle su pakankamais tarpais tarp eilučių. Ranka rašytų į konkursą nepriimsime. Suaugusiųjų rašiniai turės būti maždaug 4-9 puslapių, o jaunimo — bent 2 puslapių, bet pageidaujame ir ilgesnių. Premijų skaičių ir didumą nustatys vertinimo komisija.

    Siūlomos pasirinkti trys temos: 1. Kelias į Lietuvos dvasinį prisikėlimą; 2. Šeima — meilės mokykla; 3. Kitus įveikti gali daug kas, save įveikti gali tik žmogus.

    Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Ant vokelio užrašomas tik slapyvardis. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką, kuris siunčiamas šiuo adresu: “Laiškai lietuviams”, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, USA. Straipsniai turi pasiekti redakciją iki 1995 m. vasario 16 d. Vėliau atėjusieji nebus priimti.

    Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe. Konkurso vertinimo komisija: Juozas Masilionis (pirm.) Aldona Jurkutė (sekr.), Aldona Šmulkštienė (narė). Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinės šventės proga Jaunimo centre balandžio 30 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams 50 dol. dol. aukojo L. Petreikis.

35 dol. aukojo S. Kalvaitis.

25 dol. aukojo E. Šlekys.

Po 15 dol. aukojo: J. Mikaila, A. Puteris, A. Nausėdas, J. Stankaitis.

Po 10 dol. dol. aukojo:kun. I. Urbonas, R. Boris, O. Čerškus. M. Tarvydas, A. Sekonis, D. Balsys, E. Sinsinienė, J. Ališauskas, K. Dičiūnas.

9 dol. aukojo V. Kėžinaitis.

Po 5 dol. dol. aukojo: P. Ąžuolienė, A. Mikšienė, V. Gudaitis, O. Krasauskas, A. Garkūnas, kun. V. Ski-landžiūnas, V. Kazlauskas, B. Lukoševičienė, L. Murauskas, S. Čepas, S. Danaitis, P. Gluoksnys, P. Skabeikis, L. Viliūnas, St. Bobelis, S. Lastienė, J. Andriukaitis.

Kas dar neužsimokėjo prenumeratos už šiuos metus, prašome neatidėliojant tai padaryti. Jeigu nenorite toliau žurnalo skaityti, tuoj mums praneškite. Tai galioja ir tiems, kurie užsakę “Laiškus lietuviams” savo giminėms ar daugams Lietuvoje.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.