►    Šiais metais, nors atžymėtas 1993 m. data, Lietuvoje buvo išleistas liturginis katalikų giesmynas “Giedokime visi". Giesmynas suskirstytas j penkias dalis: 1. Dieve, laimink mūsų tėvynę, 2. Mišių giesmės, 3. Advento ir Kalėdų giesmės, 4. Kančios ir Prisikėlimo giesmės, 5. įvairios giesmės. Iš viso giesmyne yra 223 muzikos kūriniai. Jų autoriai — Lietuvoje ir užsienyje gyvenę lietuviai kompozitriai. Giesmyną parengė P. Bagdonavičius, imprimatur suteikė Panevėžio vysk. J. Preikšas, išleido “Katalikų pasaulio” ir “Linos” leidykla.

►Ev. liut. kun. Fricas Jonas Skėrys, ilgą laiką mokytojavęs Vasario 16 gimnazijoje, mirė spalio 18 d. Mannheime, Vokietijoje, sulaukęs 75 m.

► Kun. dr. Kornelijus Bučmys, OFM, “Darbininko” vyr. redaktorius, lapkričio 27 d. Niujorke atšventė kunigystės 45 m. sukaktį.

► Vilniaus arkivyskupijos kurijai grąžinta buv. Trinitorių bažnyčia ir vienuolynas Vilniuje, kur yra įsikūrusi Vilniaus kunigų seminarija. Taip pat grąžintas Bazilijonų vienuolyno pastatas Aušros Vartų gatvėje.

►    Kennebunkporte, ME, lietuvių pranciškonų centriniam vienuolyne, spalio 25-28 d. susirinkę vienuolijos delegatai provinciolu ketvirtam trimečiui perrinko kun. Placidą Barių, OFM.

►Lietuvos vyriausybė suteikė juridinio asmens teises Lietuvos Vyskupų konferencijai. Šios konferencijos tikslas — bendromis pastangomis tirti, aiškinti ir vykdyti ganytojiškas pareigas, tinkamai derinti bažnytinę veiklą.

► Lapkričio 6 d. Varėnoje pašventinta naujoji Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia, pastatyta 1944 m. sudegusios vietoje. Joje pirmąsias Mišias koncelebravo Apaštalų Sosto nuncijus arkiv. G.M. Garda, Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis, šios bažnyčios klebonas kun. Pr. Civilis ir kiti kunigai. Tai antroji Kaišiadorių vyskupijoje pastatyta ir pašventinta bažnyčia. Pirmoji — pernai pašventinta Šv. Monikos bažnyčia Ryliškiuose, Alytaus rajone. Trečioji — Elektrėnuose statoma nauja didelė ir moderni bažnyčia.

► Pop. Jonas Paulius II suteikė Lietuvos ambasadoriui prie Šv. Sosto Kaziui Lozoraičiui Pijaus IX ordino Didįjį Kryžių.

►    Italijoje leidžiamas katalikiškas dvisavaitinis žurnalas “II Regio” išspausdino žurnalisto Francesco Strazzari straipsnį “Baltijos šalys. Kelionė į Lietuvą, Latviją ir Estiją". Išsamiame straipsnyje žurnalistas apibūdina šių kraštų ekonominę, politinę, kultūrinę ir religinę padėtį. Čia yra ir pasikalbėjimas su Vilniaus arkiv. metropolitu J.A. Bačkiu, pavadintas “Vyskupo išpažinimai".

► Gegužės 11d. Lietuvoje mirė dail. Adolfas Valeška, tapytojas, vitražistas. Jis yra sukūręs daugybę freskų bei vitražų Lietuvos ir JAV bažnyčiose. Nuo 1944 m. gyveno užsienyje, ilgesnį laiką Čikagoje. I Lietuvą grįžo 1993 m. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse prie Kauno.

► Lietuvos Vyčių 147 kuopa St. Petersburge, FL, rugsėjo 20 d. pagerbė savo dvasios vadą kun. Joną Gasiūną, buv. Panevėžio vyskupo sekretorių, sulaukusį 90 m. amžiaus.

► Londono, Kanados, Šiluvos Marijos parapija rugsėjo 11 d. atšventė 30 m. sukaktį. Parapijai priklauso apie 60 šeimų. Jos klebonu yra kun. K. Kaknevičius.

► Lietuvių evangelikų reformatų Bažnyčios 47-sis Sinodas įvyko lapkričio 5 - 6 d. Siono ev. liut. bažnyčioje, Oak Lawn, IL.

► Toronto, Mississaugos ir kitų Kanados vietovių lietuviai, spalio 16 d. susirinkę į Toronto Prisikėlimo parapijos salę, vaišinosi duona ir sriuba, kuria nemokamai yra maitinami vargdieniai Vilniaus, Kauno ir kitose labdaros valgyklose. Minėta sriuba buvo pagaminta pagal iš Lietuvos gautą receptą. Dalyviai, kurie savo aukomis remia labdaros valgyklas Lietuvoje, pajuto krikščioniškos labdaros dvasią. Laikas tokią dvasią pajusti ir JAV lietuvių katalikų parapijoms.