“Laiškų lietuviams” konkursas

     Šiam konkursui siūloma pasirinkti temas iš septynių artimo meilės (labdarybės) darbų kūnui ir sielai. Konkurse bus dvi dalyvių grupės: suaugusieji ir jaunimas. Jaunimo grupei priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Siunčiant rašinį, būtinai turi būti pažymėta, kad jis yra jaunimo grupei. Jei nebus pažymėta, jis bus priskirtas suaugusiųjų grupei, kur yra didesni reikalavimai.

     Straipsniai būtinai rašomi mašinėle su atitinkamais tarpais tarp eilučių. Straipsnio ilgumas: suaugusiųjų grupėje — 4-9 puslapiai, jaunimo — bent du puslapiai, bet pageidaujama ir ilgesnių. Šį kartą bus priimtina ir beletristinė forma (grožinė proza). Straipsnis pasirašomas tik slapyvardžiu. Į atskirą vokelį įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Šis vokelis įdedamas drauge su straipsniu į kitą didesnį voką ir siunčiamas šiuo adresu: „Laiškai lietuviams", 2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1996 metų vasario 16-osios dienos. Pavėlavusieji nebus į konkursą priimti.

     Paprastai skiriame penkias premijas, bet jų skaičių bei didumą nustato konkurso vertinimo komisija. Manome, kad šiam konkursui galėsime skirti daugiau premijų ir gal didesnių negu skirdavome iki šiol. Premijos laimėtojams bus įteiktos „Laiškų lietuviams" metinėje šventėje, kuri bus 1996 m. gegužės mėn. 5 dieną Jaunimo centre, Čikagoje.

Artimo meilės darbai kunui:

     1.    alkstantį pavalgydinti

     2.    trokštantį pagirdyti

     3.    nuogą apdengti

     4.    keleivį į namus priimti

     5.    kalinį ir belaisvį išvaduoti

     6.    ligonį aplankyti

     7.    numirusį palaidoti

Artimo meilės darbai sielai:

     1.    nemokantį pamokyti

     2.    abejojančiam patarti

     3.    nuliūdusįjį paguosti

     4.    pikta darantį sudrausti

     5.    įžeidimus atleisti

     6.    nuoskaudas nukęsti

     7.    melstis už gyvus ir mirusius

Svarbus pranešimas

     Kai gaunate paraginimų atnaujinti prenumeratą, tuoj nedelsdami tai padarykite, nes, kaip jau kartą esame pranešę, paštas neleidžia ilgai siuntinėti tiems prenumeratoriams, kurie prenumeratos neatnaujina.

     Ir dar kartą visiems primename, kad išsikėlę kitur, tuoj mums preneštumėte naują adresą. Nuolat gauname grąžintą žurnalą su pašto pastaba, kad skaitytojo siunčiamu adresu jau nėra. Už kiekvieną grąžintą numerį reikia paštui mokėti 50 centų. Jau esame mūsų “skolininkams”, ilgiau nesumokėjusiems prenumeratos mokesčio, pasiuntę paraginimus. Dėkojame visiems, kurie jau stsiliepė ir skolą atsiuntė.

     LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius — dr. Jonas Boguta. Administratorė — Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.