♦ Visagino (buv. Sniečkaus)miestelis, kuriame gyvena mažiau negu 10% lietuvių, baigia pasipuošti nauja bažnyčia, kurią stato visa Lietuva: kas aukomis, kas maldomis. Architektūriniu atžvilgiu niekur pasaulyje panašios bažnyčios nėra -ji rombo formos. Projekto autoriai broliai Ramūnas ir Jaunius Bernotai. Statyba rūpinasi kun. Vytautas Rapalis, kuris aptarnauja dar keturias kitas parapijas. Naujoji bažnyčia su kitais parapijos pastatais bus religinis-kultūrinis centras ir lietuviško žodžio skleidėjas šioje apylinkėje.

♦    Kun. Povilas Dilys mirė liepos 24 d. Čikagoje, sulaukęs 89 m. amžiaus. Ev. reformatų kunigu buvo ordinuotas 1931 m. Vilniuje ir čia ėjo ev. reformatų parapijos klebono pareigas. Nuo 1952 m. buvo Čikagos ev. reformatų parapijos klebonas, nuo 1967 m. gen. superintendentas, reiškėsi tarptautinėje bažnytinėje veikloje, ekumeniniame sąjūdyje. Daug metų praleido dirbdamas Kanados lietuvių evangelikų reformatų sielovadoje.

Šv. Kazimiero statula kapinėse.

♦ Katalonijos, Ispanijos, universiteto studentai talkino 1995 m. vasarą Vilniaus Bernardinų bažnyčios restauracijos darbuose, dirbo sanitarais Vilniaus ligoninėse.

♦    Gegužės 27 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje ir Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje įvyko vysk. M. Valančiaus 120-osioms mirties metinėms paminėti skirta konferencija. Kun. dr. J. Boruta, SJ, savo pranešime “Vysk. M. Valančius - ganytojas” išsamiai aptarė vyskupo pastoracinę veiklą, o prof. V. Merkys apžvelgė daugelio autorių, rašiusių apie vysk. M. Valančių, studijas.

♦ Kardinolo J. Tomko teigimu, katalikų skaičius pasaulyje viršija vieną bilijoną. Lyginant su praėjusiu dešimtmečiu, katalikų padaugėjo 18%. Dinamiškiausiai Bažnyčia augo Afrikoje, mažiausia katalikų Azijoje - tik 3% visų gyventojų.

♦    1910 m. rugsėjo mėn. Kauno moksleiviai katalikai išleido pirmą ranka rašytą “Ateities” numerį. Ši data laikoma ateitininkų organizacijos pradžia. 85 m. jubiliejaus proga svarstomos galimybės parašyti ir išleisti ateitininkų istoriją, apsiribojant tik organizacijos veikla užsienyje. Asmenys, turį šiai istorijai medžiagos, prašomi ją siųsti Ateitininkų namų adresu Lemonte.

♦    Jaunimo organizacija “Don Bosko sambūris” gegužės 18 d. įsteigta Alytuje. Jos tikslas burti ir auklėti jaunimą šv. Don Bosko dvasia. Pirmininku išrinktas kun. Pranas Gavėnas, jaunimo vadovė -Teresė Aleknavičiūtė. Organizacija leidžia laikraštėlį “Spinduliukas”.

♦ Į Kryžių kalną iš Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčios birž. 1 d. buvo nešamas kryžius nužudytiems negimusiems kūdikiams paminėti. Kryžių pašventino ir ta intencija mišias aukojo Šv. Ignaco bažnyčios rektorius kun. Anicetas Tamošaitis, SJ, ir Meškuičių kleb. kun. Saulius Paliūnas.

♦ Aukštesniosios neakivaizdinės kateketų mokyklos skyriai veikia visose Lietuvos vyskupijose. Šiemet tą mokyklą baigė 32 Vilniaus ir 45 Kauno arkivyskupijų, 40 Kaišiadorių, 38 Telšių ir 36 Panevėžio vyskupijų studentai.

♦ Paryžiaus arkiv. kard. Jean Marie Lustiger neseniai buvo priimtas į Prancūzų akademiją, seniausią ir reikšmingiausią iš penkių prancūzų akademijų, sudarančių Prancūzijos institutą.

♦ Tailando sostinėje, Bangkoke, neseniai buvo įšventintas kunigu pirmasis tailandietis kapucinas. Kapucinai į Tailandą atvyko prieš 15 metų.

♦    Telšių kunigų seminarija, atgaivinta Lietuvai atgavus nepriklausomybę, yra išleidusi jau 10 kunigų. Atgauti pastatai reikalingi didelio remonto, todėl Telšių vysk. A. Vaičius kreipiasi į užsienio lietuvius, prašydamas jų remontui ir seminarijos išlaikymui finansinės paramos.

♦    Nuo šių metų rugsėjo 1 d. atsikuria Jėzuitų gimnazija Vilniuje. Mokomieji, dalykai bus dėstomi pagal bendrojo lavinimo mokyklų programą, o sustiprintai planuojama mokyti užsienio kalbų.

♦    Filipinų vyskupų konferencija paskelbė, kad apie 1000 misionierių, kilusių iš Filipinų, darbuojasi daugiausia Azijos kraštuose: Japonijoje, Korėjoje, Tailande, Naujojoje Gvinėjoje ir k.

♦ Izraelio ambasadorius prie Šv. Sosto Samuel Hadas pranešė pop. Jonui Pauliui II, kad jo šalies vyriausybė nutarė pavadinti vieną giraitę jo vardu. Jis pakvietė popiežių šią giraitę aplankyti ir pasodinti joje medį. Medis Izraeliui simbolizuoja draugystę, sugyvenimą ir taiką.

♦ Bombėjaus arki v. kard. Simon Pimentą duomenimis, indų fundamentalistų nepakanta krikščionims pasiekė nerimą keliantį lygį.

♦    Pop. Jonas Paulius II paragino visus vyskupus griežtai atrinkinėti seminaristus, besiruošiančius į kunigus: daugiau dėmesio skirti kokybei, o ne kiekybei.

♦    Vienintelėje Baltarusijos kunigų seminarijoje, įkurtoje Gardine, mokosi 202 seminaristai. Šiais metais buvo įšventinti pirmieji vietiniai kunigai. Baltarusijoje yra apie 2 mil. katalikų, daugiausia vakarinėje dalyje.

♦ Liepos 29-30 d. Tauragės Martyno Mažvydo bažnyčioje vyko Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios šeštasis po Antrojo pasaulinio karo sinodas. Tai aukščiausias jų susirinkimas, sudarytas iš dvasininkų ir pasauliečių, šaukiamas kas penkeri metai. Sinodas priėmė naują, papildytą ir pakeistą statutą ir Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupu išrinko Joną Kalvaną.

♦    Lietuvių kunigų Lenkijoje yra, bet jie darbuojasi nelietuvių parapijose. Atsakingoji vadovybė nekreipia dėmesio į lietuvių parapijų prašymus. Seinų-Punsko krašto lietuvių parapijas stengiamasi palikti be lietuvių kunigų.

♦    Lietuvos Vyčių 82-sis seimas vyko rugpj. 913 d. Novi, MI, netoli Detroito. Paskutinę dieną vyčiai dalyvavo Šv. Antano parapijos 75 m. jubiliejaus mišiose, kurias aukojo Detroito arkiv. kard. Adam Maida.

Juoz. M.