Birutė Žemaitytė. PALYDĖSIU Į TĖVO NAMUS. Gydytojos reanimatologės dienoraštis. Autorės užsakymu išleido Don Bosko saleziečių leidykla, Jurgiškių g. 4,4580 Alytus. 365 psl., kaina sutartinė.

    Algimantas Žilinskas rekomenduoja kiekvienam šią knygą tokiais žodžiais: “Skaitydami šį alytiškės gydytojos reanimatologės Birutės Žemaitytės dienoraštį, išeisime Meilės mokyklą. Suvoksime, kad ne imant, o atiduodant save kitiems, suteikiama ir patiriama meilė. Išmoksime mylėti žmogų ir patirti laimę dalijant save”.

Šv. Kazimiero kapinės - didžiausias Čikagos lietuvių telkinys,

    Skaitydamas šią knygą, ne vienas bus priverstas dažnai nubraukti ašarą. Gabaliuką iš šio nuostabiai įdomaus dienoraščio buvome įdėję į “Laiškų lietuviams” rugsėjo mėn. numerį, o kitą dedame į šį numerį.

ONA RAZUTIENĖ IR LOS ANGELES JAUNIMO ANSAMBLIS. Redagavo Valerija Baltušienė. Viršelis - Rasos Matulaitytės. Techninis redaktorius - Leonas Vaitaitis. Išleido Los Angeles Jaunimo ansamblis L. B. Spindulys 1994 m. Didelis formatas, 326 psl., gausiai iliustruotas.

    Los Angeles lituanistinė mokykla, jos ilgametė mokytoja Ona Razutienė bei jos vadovaujamas Jaunimo ansamblis “Spindulys”, galima sakyti, yra sinonimai. Šioje gražiai išleistoje knygoje smulkiai aprašyta Onos Razutienės veikla nuo 1949 iki 1987 m., kai ji iškeliavo amžinybėn. Jos veiklą toliau sėkmingai tęsia dukra Danguolė.

    Knygos įvade rašoma: “Knyga yra kartu ir Los Angeles Lietuvių Bendruomenės Jaunimo Ansamblio Spindulio metraštis, kuriame šiek tiek atsispindi ir tuometinė visuomeninė veikla, kada visi lietuviai (mokytojai, solistai, muzikai, žurnalistai, meno ansambliai) dirbo be atlyginimo, dirbo lietuvybės išlaikymui išeivijoje, ruošė jaunimą ateičiai - Nepriklausomai Lietuvai!”

Jonas Kavaliūnas. LITHUANIAN. PART 1. Išleido LB Švietimo Taryba 1995 m. Čikagoje. 343 psl., kaina 25 dol. Taip pat prie knygos atskirai pridėtas ir 30 puslapių priedas - Answers to the Exercises and Questions. Spaudė Morkūno spaustuvė, 3001 W. 59 th Street, Chicago, IL 60629.

    Jau turime išleistą ne vieną vadovėlį mokytis lietuvių kalbos, tai gal kai kam kils klausimas, kam reikėjo leisti šį naują vadovėlį, kuo jis skiriasi nuo kitų? Trumpai atsakysime į šį klausimą.

    Kai per Antrąjį pasaulinį karą paaiškėjo, kad Amerikos kariai negalėjo Europoje susikalbėti, nors buvo savo mokyklose ir universitetuose mokęsi svetimų kalbų, kai kurie kalbininkai nusprendė, kad reikia keisti svetimų kalbų mokymo metodą: užuot pagal nusistovėjusią tradiciją mokius skaityti, rašyti bei versti, užuot mokius gramatikos taisyklių, reikia nuo pat pradžios mokyti ir kalbėti svetima kalba, jei norima, kad mokinys greičiau išmoktų ja susikalbėti.

    Aišku, reikia mokyti ir skaityti, ir rašyti, bet pabrėžiama, kad mokinys pirma turi svetimos kalbos klausytis ir suprasti, kas sakoma, tada kalbėti, o po to skaityti ir rašyti. Visi keturi momentai būtini, bet svarbu jų eilė. Kai buvo pabrėžiami ypač pirmieji du momentai (klausytis ir kalbėti), tai ir naująjį metodą įprasta vadinti audio-lingual arba aural-oral vardu.

    J. Kavaliūnui teko šiuo metodu mokyti lietuvių kalbos JAV kariuomenės kalbų mokykloje Kalifornijoje ir kartu su kitais dėstytojais parengti lietuvių kalbos vadovėlius šiai mokyklai. Paskui daugelį metų jis mokė tuo pačiu metodu vokiečių kalbos Indianos viešosiose mokyklose.

    Kadangi šiuo metodu dabar sėkmingai mokoma svetimų kalbų ne tik Amerikoje, bet ir Europoje, tai J. Kavaliūnas pasiryžo šiuo metodu parengti lietuvių kalbos vadovėlį ir mūsų lituanistinėms mokykloms bei kursams, kad angliškai kalbantys galėtų lengviau išmokti lietuviškai kalbėti,

    Vadovėlyje pradedamos pamokos ne skaitiniais, kaip tradiciniuose vadovėliuose įprasta, o pagrindine kalbėjimo forma - pokalbias bei dialogais. Dialogais nuosekliai įvedamos naujos kalbos formos. Pratimais įtvirtinamos, iš pavyzdžių išvedamos taisyklės. Aiškinimai lengvai suprantami.

    Lietuviški tekstai įrašyti į garsiajuostes Lietuvos valstybinėje radijo ir televizijos studijoje Vilniuje. Todėl vadovėliu bus galima naudotis namie, juo labiau, kad atskiroje knygutėje duodami visų klausimų bei pratimų atsakymai.

ŠVENTAS RAŠTAS. Senasis Testamentas. Išminties knygos: Jobo knyga, Psalmynas, Patarlių knyga. Koheleto knyga, Giesmių knyga, Išminties knyga, Siracido knyga.

    Tai paskutinė prel. Antano Rubšio išversta ir “Krikščionis gyvenime” išleista Senojo Testamento dalis. Tad pagaliau jau turime naujai išverstą visą Šv. Raštą. Atrodo, kad jis bus dar kartą gerai peržiūrėtas, gal kai kas pataisyta ir visas Šv. Raštas bus išleistas vienoje knygoje.

    Didelė padėka priklauso vertėjui. O vertėjas yra labai dėkingas už vertimo kalbos patikslinimą Jurgiui Jankui bei Albinai Pribušauskaitei, taip pat ir korektorei Salomėjai Narkėliūnaitei. Dr. Jonas Boguta ir Teresė Bogutienė paruošė visas keturias vertimo dalis ofsetui. Jiems už tą puikiai atliktą darbą visuomet bus dėkingas ne tik vertėjas, ne tik leidėjas, bet ir visi, kurie šį Šv. Rašto leidinį skaitys.

LITUANUS. Volume 41, No. 3. Šį numerį redagavo Violeta Kelertienė. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629-2913.