24-oji lietuvių fotografijos paroda

     Šių metų lapkričio 3-12 d. Čikagoje Čiurlionio galerijoje buvo kasmetinė fotografijos paroda. Jai tema pasiūlyta — "The Sky". Kaip šią temą pavadinti lietuviškai? Jeigu išversi "Dangus", tai bus dviprasmiškumas. Nebus aišku, apie koki dangų čia kalbama: ar apie tą mums nematomą ir nesuprantamą vietą (žinoma, jos negalima nė vieta pavadinti), kur yra Dievas ir visi jo šventieji, ar tą virš mūsų galvų matomą padangę? Kai kas ir siūlė padangės vardą, bet pagaliau buvo pasirinkta dangaus skliautai.

     Kai apžiūrėjome atsiųstas ir parodoje iškabintas fotografijas, daugiausia atsiųstas iš Lietuvos, pamatėme, kad padangės ar padangių vardas gal būtų buvęs tinkamesnis. Juk tose fotografijose nebuvo matyti jokio skliauto, o tik padangėje plaukiantys debesys, į viršų kylantys paukščiai ar sklandytuvai.

     Šį "Laiškų lietuviams" numerį iliustruojame viena kita nuotrauka iš tos parodos. Skaitytojai patys pamatys ir supras fotografų pastangas ir idėjas, norint atsakyti savo nuotraukomis į jiems pateiktą temą.

     “Laiškų lietuviams” konkursas baigiasi ateinančių metų vasario 16 dieną, tad jau laikas užbaigti savo rašinius iš keturiolikos pasirinktų temų ir siųsti redakcijai. Vėliau atsiųstų rašinių negalėsime priimti į konkursą.

     Atrodo, kad ir šiais metais daugiausia dalyvių bus iš Lietuvos. Raginame ir už jos ribų gyvenančius lietuvius pabandyti. Pirmiau tik jie ir terašydavo, bet dabar, nežinia dėl ko, visi apsnūdo. Gal nepasitiki savo jėgomis, sugebėjimais? Bet tai būtų didelė klaida. Tad laukiame!

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams

55 dol. aukojo I. Gedvilą.

Po 20 dol. aukojo: I. Serapinas, V. Udrys, S. Daugėla, V. Milavickas.

Po 10 dol. aukojo: J. Lapšys, J. Astas, S. Vaišvila, J. Ringus, kun. J. Kluonius, V. Beleckas.

Po 5 dol. aukojo: V. Miknis, P. Marcinkus, R. Urbanavičius, Nekrošius, J. Gaižutis, D. Surantas, sesuo M. Deotilla, I. Tijūnėlis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius-Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius-dr. Jonas Boguta. Administratorė-Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-15 dol., atskiras numeris-1,50 dol.