■    Birželio 3 d. Vilniuje įvykusiame steigiamajame suvažiavime atkurta Lietuvių katalikių moterų sąjunga, veikusi nuo 1908 m. ligi bolševikinės okupacijos pradžios 1940 m. Steigiamajame suvažiavime dalyvavo Vilniaus arkiv. metropolitas Audrys J. Bačkis ir Pasaulio lietuvių katalikių moterų organizacijų pirm. prof. A. Slepetytė-Jančienė iš JAV.

■    Minsko katalikams grąžinta Šv. Roko bažnyčia, kuri bolševikų buvo paversta koncertų sale. Tai vienintelė Baltarusijoje katalikų bažnyčia, kurioje pamaldos laikomos baltarusių kalba.

■    Rugpjūčio 1 d. Baltimorės Šv. Alfonso lietuvių parapijos komitetas susitiko su vietos vysk. John M. Ricard sužinoti lietuvių tikinčiųjų padėtį ryšium su Šv. Alfonso parapijos bažnyčios pakeitimu į šventovę. Vyskupas patvirtino, kad bažnyčia ir parapija priklauso lietuviams ir ateityje jiems bus leidžiama tą lietuvišką charakterį išliakyti be jokių suvaržymų.

■    Liepos 13-16 d. Katalonijoje, Ispanijoje, vykusiame XIII pasaulio chorų konkurse „De musico Cantonigros 1995”, kuriame dalyvavo apie 50 ansamblių iš įvairiausių pasaulio vietų, pirmąją vietą laimėjo Kauno Vytauto bažnyčios choras.

■    Socialinės apklausos duomenimis, 61% prancūzų tiki Dievą, 38% tiki pomirtinį gyvenimą. Europiečių tarpe prancūzai yra religingesni tik už danus ir švedus.

■    Kun. Paulius Rabikauskas SJ, Romos Grigaliaus universiteto profesorius, buvęs vicerektorius ir Bažnyčios istorijos fakulteto dekanas, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos (LKMA) tikrasis narys, išspausdinęs daugybę studijų iš Lietuvos ir Lietuvos krikščionybės istorijos, rugpjūčio 16 d. atšventė 75 m. amžiaus sukaktį.

■    Br. Tadas Margis MIC, daug metų darbavęsis „Draugo” dienraščio spaustuvėje, mirė rugpjūčio 29 d. Jo brolis kun. J. Margis MIC, kuris ilgus metus darbuojasi lietuvių sielovadoje Argentinoje, buvo atvykęs į brolio laidotuves ir lankėsi pas gimines ir pažįstamus.

■    Du anglikonų vyskupai emeritai Konrad Meyer ir Richard Rutt perėjo į katalikų tikėjimą ir priėmė katalikų kunigystės šventinimus. Anglijos Bažnyčios generaliniam sinodui nutarus teikti kunigystės šventimus moterims, 250 anglikonų dvasininkų perėjo į katalikybę, 20 pasirinko ortodoksų Bažnyčią.

■    Rugpjūčio 15 d. buvo iškilmingai atšventinta ilgai ir nelengvai atnaujinta Pažaislio vienuolyno bažnyčia. Bažnyčios atšventinimo data sutapo su 75 m. sukaktimi nuo Šv. Kazimiero kongregacijos įsikūrimo Lietuvoje. Iškilmingas mišias Pažaislio bažnyčioje aukojo kard. V. Sladkevičius, vyskupai R. Krikščiūnas, V. Michelevičius, S. Tamkevičius ir A.Vaičius. Iškilmėse dalyvavo ir keletas kazimieriečių seserų iš Čikagos.

■    Dabar Afrikoje veikia 110 vyrų vienuolijų. Jėzuitai darbuojasi 23 šio žemyno valstybėse; kapucinai veikia 25 Afrikos valstybėse; saleziečiai turi 39 veiklos centrus, kuriuose dirba 89 jų vienuoliai.

■    Šiluvos atlaidus Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, Čikagos Marquette parke, rugsėjo 7-15 d. vedė prel. Kazimieras Vasiliauskas, buvęs Sibiro tremtinys, dabartinis Vilniaus katedros klebonas ir Vilniaus arkivyskupijos kunigų seminarijos rektorius.

■    Kun. Jonas Rusteika, gimęs Bostone ir visą laiką dirbęs amerikiečių parapijose, rugpjūčio 24 d. Hot Springs Village atšventė 50 m. kunigystės jubiliejų. Šiuo metu, išėjęs į pensiją, paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį gimtąja kalba aptarnauja Hot Springs, AR, lietuvius.

■    Į Kauno katalikų teologijos fakultetą prie VDU įstojo 54 pasauliečiai, 40 kandidatų į kunigus. Į Telšių kunigų seminariją įstojo 17, į Vilniaus 6.

Juoz. M.