Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS S]

NEVARTOTINI VERTINIAI

     Mūsų tautiečiai, gyvenantieji už Lietuvos ribų, paskutiniuoju metu pradėjo labai kritikuoti gyvenančius Lietuvoje, kad jie vartoja daug nelietuviškų žodžių, ypač anglų kilmės. Jau berods šiame skyriuje esame rašę, kad tie angliškos kilmės žodžiai į Lietuvą pateko ne iš Anglijos, ne iš Amerikos, bet... iš Rusijos. Mat rusai paskutiniuoju metu yra prisiėmę labai daug tų angliškos kilmės žodžių. Lietuviai, išgirdę, kad rusai turi tokių prašmatnių nerusiškų žodžių, nutarė jiems nenusileisti. Jeigu rusai juos vartoja, dėl ko negalime mes! Na, ir prigužėjo į mūsų gražią, skambią kalbą visokių imidžų, vykendų, reisų ir kitokių ne tik anglų, bet ir prancūzų, vokiečių ir kitokių svetimos kilmės žodžių. Deja, jie įsipilietino ne tik tarptautinių žodžių žodynuose, bet ir skirtuose moksleiviams.

     Bet ši įžanga yra ne tam, kad ir mes prisidėtume prie tų svetimuose kraštuose gyvenančių lietuvių, kurie tyčiojasi iš mūsų tautiečių, gyvenančių Lietuvoje, ir didžiuojasi, kad jie patys tų svetimų žodžių dar nevartoja. Taip, tų pačių svetimybių gal nevartoja, bet kiek vartoja tokių iš kitų kalbų (ypač iš rusų) išverstų žodžių bei posakių, dažnai visai neįtardami, kad jie yra svetimi ir nevartotini. Čia ir duosime virtinę tokių nevartotinų vertinių.

     kas tai, kažkas tai, kažkaip tai, kažkodėl tai, kažkoks tai... Visi šie pasakymai yra nevartotini vertiniai. Juos pataisyti labai lengva, reikia tik išleisti žodelį tai, kuris čia atkeliavęs iš svetimos kalbos. Pvz.: Tavęs kažkaip tai (=kažkaip) nepastebėjau. Buvo atėjęs kažkoks tai (=kažkoks) keistas žmogus.

     ko pasėkoje - dėl to, todėl: To įvykio pasėkoje (=Dėl to įvykio) turėjau daug nemalonumų, kreipti dėmesį kam - kreipti dėmesį į ką. kreiptis pas ką, prie ko - kreiptis į ką. laikas nuo laiko - kartais, retkarčiais, laike mėnesio (pamokos, pietų...) - per mėnesį (pamoką, pietus...).

     laiko, istorijos bėgyje - ilgainiui, per laiką: Istorinė įvykių reikšmė išaiškėja tik laiko bėgyje (=ilgainiui, per laiką).

     laikyti pagarboje - gerbti, laisvanoris - savanoris, laisvanoriškas - savanoriškas, laisvu noru - savo noru. lygsvara - pusiausvyra, kas liečia - o dėl: Kas liečia mane (=0 dėl manęs) tai gali būti ramus.

     reikalas liečia - kalbama: Kadangi reikalas liečia ir mane (=kalbama ir apie mane), tai negaliu nutylėti.

     lygyje - Mokinių pažangumas aukštame lygyje (=didelis). Pasitarimas buvo aukščiausiame lygyje (=aukščiausio lygio pasitarimas).

     madoje - mada, madinga: Dabar tokie batai jau ne madoje (=ne madingi).

     mielaširdingas - gailestingas, mierą nuimti - pamatuoti, naudotos literatūros sąrašas - literatūra, literatūros sąrašas.

     kaip ne keista - keista, kad ir kaip keista, labai keista: Kaip ne keista (=Keista, labai keista), bet šįmet labai sausas ruduo.

     neapmokamos atostogos - nemokamos atostogos.

     neišpasakytas - neapsakomas, nenusakomas, didžiulis.

     nešti atsakomybę - atsakyti, būti atsakingam, neužilgo - netrukus, tuojau, greitai, po kiek laiko.

     neužskaityti - neįskaityti: Jūsų laboratorijos darbas neužskaitomas (=neįskaitomas). neužtikrintai - netvirtai, nedrąsiai, nežiūrint ko - nors ir, kad ir, nepaisant ko: Nežiūrint lietingo oro (=Nors oras ir lietingas, nors ir lijo), ekskursija vis tiek įvyko.

     normos ribose - normalus, normali: Jo kraujospūdis normos ribose (=normalus).

     atskaitymai nuo pelno - atskaitymai iš pelno, nuo pareigų nuimti - atleisti iš pareigų.