ALĖ RŪTA

     Prel. Jonas Kučingis. MANO GYVENIMO TAKAIS. 1994. Savilaidinė šimto puslapių knyga, parašyta realiai ir nuoširdžiai pasakojamuoju stiliumi. Skaitydamas pamatai, kad tai darbštaus, kūrybingo, veržlaus kunigo kelias.

     Jonas Kučinskas (vėliau pakeitęs pavardę į Kučingis) kilęs iš Švėkšnos parapijos neturtingų žemaičių, sunkiai siekęs mokslo didelės šeimos nepritekliuose, tačiau pasiekęs net Italiją, kur baigė Milano katalikų universitetą. Kunigu įšventintas Telšiuose 1937 m. Lietuvos okupacijų metu buvo blaškomas po parapijas: Varniuose, Kražiuose, Telšiuose, Šilalėje. Pergyvenęs raudonųjų saugumiečių ir vokiečių Gestapo persekiojimus. Nuo to siaubo pasitraukęs, dirbo Vokietijoje pastoracinį darbą su lietuviais pabėgėliais ir su vokiečiais katalikais. Atvykęs į Ameriką ir kviečiamas į Filadelfiją, ten nepasilieka, bet apsistoja Kalifornijoje, kur nuo seniai pažįstamas prel. Julius Maciejauskas, jau paliegęs, kviečia jį į Los Angeles Šv. Kazimiero parapiją pagalbininku. Netrukus, po prel. Macijausko mirties, kun. Kučingis perima parapijos vadovavimą.

Juozas Kazlauskas

     Autorius žada išleisti ir antrą knygos dalį apie savo veiklą šioj parapijoje.

     Bronys Raila. RAŠALO AŠAROS. „Žurnalistikos” leidykla Vilniuje 1995 m. Redaktorė Asta Stirbytė. Viršelis dail. Rimanto Dichavičiaus. Gaunama leidykloje, Vilniaus 35, 2600 Vilnius.

     Stambi 423 puslapių žurnalisto, rašytojo, literatūros kritiko knyga. Nuo 1930 m. iki dabar - tai jau devynioliktoji jo knyga. „Rašalo ašaros” - reali ir drauge simbolinė knygos antraštė. Platus rašalo liejimasis autoriui sunkiu nuo darbo atliekamu metu, o gal ne tik sunkiu, bet ir iki ašarų kankinančiu laiku. Autorius kukliai pasisako, kad tai, ką jis išliejo, yra tik ašaros, palyginus su tuo, ką išgyveno Lietuva, brisdama per vargų ir kraujo jūras...

     Patraukliai išleistoje knygoje - žurnalisto išgyvenimų kronika, drauge su naudingais patarimais pradedantiems žurnalistams kalbos, planavimo ir kitais rašymo reikalais. „Šis tas asmeniško” skyriuje minimi kolegos: Vytautas Gedgaudas, Bernardas Brazdžionis, Rita Baltušytė... Knygą užsklendžia gražus anūkės Ginos, dukters Undinės dukros, laiškas seneliams - Danetai ir Broniui Raliams.

     Algirdas Gustaitis. TOBAGO SALOS PASLAPTIS. Kelionių aprašymo knyga. Išleido ir spaudė „Klaipėdos rytas”, gaunama - Baltijos pr. 10, 5799 Klaipėda.

     Tai antroji kelionių po Karibų jūros pakraščius dalis. Žadama trečiojoje dalyje aprašyti Velnio salą, Amazonės upę ir Braziliją. Šioje pustrečio šimto puslapių knygoje yra 54 žemėlapiai, 43 brėžiniai ir 22 nuotraukos. Lengvu stiliumi, be ypatingo plano, aprašomi kelionių vaizdai, papildant savus įspūdžius enciklopedine geografijos ir istorijos medžiaga, siejant su tais kraštais. Knyga gal bus naudinga jaunimui, trokštančiam keliauti, bet ne visada galinčiam.

     Tarp geografinių ir istorinių vaizdų autorius išryškina pamažu ir knygos esmę - Tobago salos paslaptis yra ta, kad 17-tame amžiuje ten buvo įsikūręs kuršių kunigaikštis Jokūbas. Kuršiai tada valdė šiaurinę salos dalį - yra išlikę baltiškų paminklų. Autorius su pasididžiavimu tai aprašo.

     Ričardas Mikutavičius. ŽAIZDOS METAFIZIKA. Eilėraščiai. Išleido „Vaga” 1995 m. Vilniuje. Meniškai apipavidalinta dail. Sauliaus Chle-binsko 124 pusi. knyga. Tai jau ne pirmas kun. R. Mikutavičiaus filosofinių strofų rinkinys.

     Eilėraščiai neturi antraščių, beveik nevartojami rašybos ir skyrybos ženklai, išskiriant brūkšnelius ir taškus, vietomis - klaustukus. Kas puslapis - tai eilėraštis. Gal kiek aiškesnė poeto mintis šiame 76-ojo puslapio eilėraštyje:

      „ar žinai, Dieve,
      visą kūną sukausčiusią
      ašarų sūrumą ?
          ar išbandei
          tikėjimo neprisišaukusių
          žaizdų pilnybę ?
     tu viską, viską
     matei,
     Dieve, manyje— ”

     Tarp išretėjusių posmelių skaitytojas verčiamas susimąstyti. Gal tai kenčiančio žmogaus, žengiančio į gėrį, žiazdos ir mintys?

     Anatolijus Kairys. SENOJO KLEVO PORINGĖS. Nemirtingųjų heroika. Išleido „Varpas” Kaune 1995 m. Viršelis dail. E. Unguraičio.

     Lengvu stiliumi, vietomis net poetiniu, autorius 228 psl. knygoje pateikia lietuvių tautos laisvės kovas, jų vaizdą. Realaus gyvenimo aprašymas pinasi su legendomis, šimtamečio medžio pasakojimais apie Klevijos šalies žmonių vargą, neteisybių gausą. Visa tai - iš svetimų atėjūnų arba savųjų išsigimėlių. Knygos dvi dalys. Seno klevo pasakojimuose teka istorija, liejasi kančių srovė, bet ne beviltiška.

     Autorius tebėra kūrybingas, nors jau atšventęs 80 metų amžiaus sukaktį.

Atsiųsta paminėti

     Icchokas Meras. APVERSTAS PASAULIS. Apsakymai. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas Čikagoje 1995 m. Aplankas -Miriam Meras. Apipavidalinimas - Henrietos Vepštienės. Kieti viršeliai, 154 psl., kaina 12 dol. Leidyklos adresas: 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629.

■ Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provinciolas kun. J. Boruta SJ naujajai Vilniaus jėzuitų gimnazijai stengiasi surasti katalikus mokytojus, turinčius mokslinius laipsnius.